�x�y��y���˯��t�΢w�d��[kái-soeh] ê���G
1lō͘-chìⁿ beh kā lâng pò kóng Thian-kok ùi chia khì khah kīn?」「Lí kái-soeh liáu chin tio̍h,」
2「Sit-lé--la,góa m̄-sī tiau-kang--ê!」Hit-ê lâng kái-soeh kóng:「He sī góa ê chit-gia̍p kòan-sì,góa sī tī hì-tâi leh kò͘
3"Bô it-tēng," Mary kā kái-soeh, " ū sî-á 1 ê mā bô."
4góa kái--ê. Chêng-jīm ê thong-sek tiong-sim chú-jīm iā kóaⁿ-kín kái-soeh.
5thong ê kàu-iú ē-tit-thang ka-kī tha̍k Sèng-keng. Chong-kàu tì-sek ê kái-soeh-kôan tùi Kū-kàu sîn-chit jîn-ôan ê chhiú-té tháu-pàng--chhut--
6siá-chò "車落機", téng-téng. Chi̍t-pah-tang liáu-āu tāi-ke kiám-chhái kái-soeh kóng "Tōa-ko-tōa" í-chá chhut-sán chhiú-ki-á! Kin-á-ji̍t Ko-hiông
7thùn tī i hoat-piáu ê Ūn-tōng tēng-lu̍t (Newton,s law of motion) án-ni kái-soeh: La̍t chiū-sī mi̍h-kiāⁿ ê tōng-liōng(moment) tùi sî-kan ê piàn-hòa
8su-khà iōng ē-kha ê chúi-ap chhìn-á (iā hō-chò chúi-ap-ki) lâi kái-soeh chit-ê gôan-lí.
9Koan-hē tē 3 tiám, góa koh chò 1 kóa kái-soeh. Tiō sī kóng, tû-hui bô beh kà Pak-kiaⁿ-gí, nā bô, Hàn-jī ê kàu
10 o͘-tō kap tì-sek hūn-chú tùi chu-sìn, hoat-giân-kôan kap le̍k-sú kái-soeh-khôan ê lóng-tōan, kā gí-giân-kôan bûn-jī-kôan lóng chhiúⁿ--tńg
11iōng siáⁿ koan-tiám iah-sī li̍p-tiûⁿ, koan-hē tio̍h lán án-chóaⁿ kā kái-soeh. Sī khiā tī Tâi-ôan-lâng iah-sī China-lâng ê li̍p-tiûⁿ? Sī khiā
12Kiat-kó in lio̍k-chhú ê lâng sī ko-tiong pit-gia̍p..ê. Chú-kóan ê kái-soeh sī: “ko-tiong pit-gia̍p ê lâng ē khah jīn-hūn, khah jīn-chin, bē hāi
13Lán nā bô kā kái-soeh-kôan ùi Chi-na-lâng hiâ the̍h--tńg-lâi, tō kan-taⁿ sī the̍h-tio̍h
14chióng. Góa kā kóng che tio̍h sī chia̍h-pá siuⁿ êng (CPSE)! Koh kā kái-soeh: Lâng tio̍h-sī CPSE chiah ē ū sî-kan thang chhòng-chō bûn-ha̍k, gē
15sāi Bān-kim Makatau gôan-chū-bîn Phoaⁿ--Sian--siⁿ. I siông-sè kā lán kái-soeh Thian-chú-tn̂g ê le̍k-sú, kiàn-tio̍k kap hong-sio̍k, koh ēng gôan-chū
16M̄-koh, che beh án-chóaⁿ kái-soeh leh, A-hôa kèng-jiân bô kā chū-hûn ê kè-ōe kā i chit ūi hó pêng
17jīn-chin su-khó i kóng ê ōe. Lōa bo̍k-su iōng cho̍k-kûn ê koan-tiám kái-soeh chin chē tāi-chì, i te̍k-pia̍t kiông-tiāu Pêⁿ-pō͘-cho̍k sī "pài chúi"
18-chō chiâⁿ bô-kâng, góan khòaⁿ--tio̍h ê siā-khu hām chih-chiap ê kái-soeh-ôan--nih, in ê chú-thé-sèng kap siā-khu chi̍p-thé le̍k-liōng chiah
19A-má koh teh giâu-gî góan chit-tīn lâng ê sî-chūn, góan tō seng kái-soeh kóng góan sī Su-īⁿ ê ha̍k-seng, pún-té beh chhōe Kai Bān-lâi, m̄
20Tī Sai-lê chhī-á-thâu, chhōa-lō͘ ê tō-lám kái-soeh-ôan Liāu--sian-siⁿ, chhōa ta̍k-ê iân-lō͘ him-sióng kó͘-chá-chhù,
21che tō-sī hiān-si̍t, in tō chē tī góa bīn-thâu-chêng, m̄-bián ke kái-soeh.
22chia̍h m̄-chiâⁿ thâu-lō͘. I tī chi̍t-keng biō--ni̍h chò cha̍p-bū, kiam kái-soeh chhiam-si. Chi̍t kò-go̍eh thàn 3,000 kho͘. Che sī A-mah jîn-seng siōng
23hiâⁿ tio̍h-kip ê sî-chūn, hó-ka-chài góa ê tông-sū chek-sî kā góa kái-soeh, góa chiah chai-iáⁿ, gôan-lâi chit khóan ê jī tio̍h-sī kiò-chò Lô
24hāng tōa tāi-chì, beh chhâ-khó 1 ê Eng-gí sû, khòaⁿ bô i ē-bīn ê kái-soeh, tio̍h koh péng lēng-gōa 1 ia̍h chiah bat hit-ê ì-sù. Ū-sî péng kúi
25 chi̍t ê ē ji̍p-sîn kóng-chhut kî-biāu ê ōe-gí, chi̍t ê ē-hiáu kái-soeh kî-biāu ê ōe-gí. 11) Chiah-ê in-sù lóng sī kāng chi̍t ūi Sèng
26lóng ē ji̍p-sîn kóng-chhut kî-biāu ê giân-gí? Kám lóng ē-hiáu kái-soeh kî-biāu ê giân-gí? 31) Lín tio̍h chīn-le̍k tui-kiû koh-khah hó ê
27“Che-sī Góa-ê hō͘-sin-hû,” Mo-o kái-soeh kóng:“chit-ê chhâ ang-á sī lín tau ê tìn-ka sîn-bêng --- Lono.
28“Góa èng-kai koh khah-chá lâi--leh.” Iku-lani kái-soeh kóng: “m̄-koh Kama-kahi it-ti̍t kiò góan khí-chō hit-chiah tōa-chiah
29teh hoah:“Chit-ê lûi-kong-peh sī lin bó͘ ê a-kū! Hō͘ góa lâi kap i kái-soeh!”
30Aukele kāng-khóan hiòng i kái-soeh i ê jīm-bū. Tē-jī-ê siú-ūi tìm-thâu kóng: “ô, góa ē chīn góa
31Tng Aukele teh kái-soeh ê sî, i it-ti̍t teh tìm-thâu,piáu-sī tông-ì. “Góa, chi̍t-ê “Iā-
32"Che chin pháiⁿ kái-soeh. Án-ne kóng hó a, lí kám bat chò kòe thui-siau-ôan? Beh bōe 1 hāng
33 Lâng-kheh chhiò-chhiò-á kái-soeh, m̄-sī beh ài Chhek-chiáu-á, in Ji̍p-pún lâng kah-ì--ê sī Bûn-chiáu
34Gím-chiáu, Cha̍p-chí-mōe. Lâng-kheh the̍h chhut kúi tiuⁿ siòng-phìⁿ, kái-soeh kóng toh 1 chiah sī Bûn-chiáu, 1 chiah kong-si chhut kè 60 kho͘, toh
35tio̍h chhēng khah bái ê saⁿ. Lēng-gōa hit ê tông-o̍h Chheng-siông kái-soeh, kóng Thiam-gôan in tau sī sìn Iâ-so͘--ê, lé-pài-ji̍t koh ài khì
36“Sit-lé--la, góa m̄-sī tiau-kang--ê!” Hit-ê lâng kái-soeh kóng: “He sī góa ê chit-gia̍p kòan-sì, góa sī tī hì-tâi leh
37Chhiⁿ-se khòaⁿ tio̍h tùi-hong ū kóa chheⁿ-hūn kap m̄-chai beh án-chóaⁿ kái-soeh ê ba̍k-sîn.
38chhiáⁿ hō͘ góa chit ê kóng-kó͘--ê kiam piān-sū, ke ōe chò 1-ê-á kái-soeh.
39nih liām-chiù, liáu-āu kā saⁿ tháu khui, khòaⁿ bí-bīn ê tô͘-iūⁿ kái-soeh, kóng gín-á sī khì hō͘ siáⁿ-mi̍h kiaⁿ--tio̍h iah-sī soah--tio̍h.
40Thiaⁿ-kóng kó͘-chá ê tiān-iáⁿ sī ū iáⁿ bô siaⁿ--ê, su-iàu ū lâng kái-soeh kio̍k-chêng hō͘ koan-chiòng thiaⁿ, che tō-sī piān-sū ê khí-thâu,
41khà tiān-ōe beh kiò chhài, bián koh chhâ tiān-ōe hoan. Chia ài koh kái-soeh--1-ē, hì-hn̂g sī e-po͘ 1 tiám 1 tiûⁿ, 3 tiám tē 2 tiûⁿ, thâu-tiûⁿ
42kai sī kó͘-ì iah-sī tiau-ti̍t ê Chúi-chek--á. Che ài iông-ún góa kái-soeh--1-ê, kó͘-ì, tiau-ti̍t sī tùi lōe-hâm ê lūn-tēng; láu-si̍t kan-
43chiah ē tńg lâi chng--nih khùn. Góa kā i pò góan A-pa ê miâ, koh kái-soeh kóng kin-á-ji̍t sī góa ‘chû jú’, chiah tio̍h chiah chá chhut mn̂g.
44á-chit ê lûn-á ? Tē-chit-ha̍k siōng kiám-chhái ū khah ha̍p-lí ê kái-soeh. Lûn-á-téng kan-taⁿ nâ-tâu kap koaⁿ-chin, koh ū kóa jūn-miā ê cha̍p
45ná chiù ná hôe, liáu-āu pò͘ tháu khui, khòaⁿ bí-bīn ê tô͘-iūⁿ kái-soeh.
46chai-iáⁿ in sī teh kóng kha-ta̍h-chhia, m̄-sī o͘-tó͘-bái. siūⁿ beh kái-soeh, kéng-chhat m̄-tāⁿ bē-giàn thiaⁿ, koh kiò góa khì kéng-chhat-kio̍k
47Góa ê a-má chiū kā i kóng. Lú sìn-tô͘ thiaⁿ-kìⁿ góa ê a-má ê kái-soeh liáu-āu, chiū ūi-tio̍h góa ê a-ko͘ kî-tó; iā sūn ki-hōe thôan
48kái-tap ê sî góa sim chin hoaⁿ-hí. Te̍k-pia̍t koh thiaⁿ-kìⁿ bo̍k-su ê kái-soeh ê sî góa ê sim chiū hiáu-ngō͘, pêng-an lah.
49kúi-ji̍t kòan-sì chiū hó, bô iàu-kín.", Tēⁿ i-su chin siông-sè kā kái-soeh.
50kôan tōa-tōa siá siong-gia̍p chú-gī kúi ê tōa-jī, chin jīn-chin kái-soeh siáⁿ-mih sī chu-pún chú-gī hō͘ gún liáu-kái. Tān-sī, góa