�x�y��y���˯��t�΢w�d��[kái-sek] ê���G
1Bô͘-nū-lí Tēng-lu̍t mā ōe-tit-thang kái-sek ē-bīn ê sū-kiāⁿ. Lán beh chē hóe-chhia, tī go̍at-tâi tán chhia
2 Lô-lô so-so kóng 1 tōa-thoaⁿ, iā sī khah kín lâi kái-sek beh hō͘ hui-ki khí-poe ê gôan-lí. Hui-ki nā-sī beh khí-poe, it-tēng
3oat, á-sī beh kàng-lo̍h, mā-sī ài iōng Bô͘-nū-lí Tēng-lu̍t lâi kái-sek. Tī hui-ki ê bóe-si̍t hia, ū kok-chióng siat-kè ê tōa, chhin-chhiūⁿ
4kî-pôaⁿ-siōng bûn-chiuⁿ, Bí-kok sú-iōng iáu-kú lâu ū tân-sèng kái-sek ê jī-gán “Acknowledges (jīm-chai),” lêng-khó m̄-sī ēng “Recognizes
5-pe̍k lóng-chóng ê ì-sù, nā kok-bûn leh, bat jī iā tio̍h ē-hiāu kái-sek, sīm-chì ū sî tio̍h ì-e̍k (意譯) chiah ē bêng-pe̍k; pe̍h-ōe-jī ēng
6bûn kiám-chhái tio̍h jōa kú, oh-tit àn-sǹg; in-ūi Kok-bûn jī chē, kái-sek hok-cha̍p, che sī chèng-lâng só͘ chai. Chiàu Chiā Keng Sian-siⁿ ê
7(單軌性) ê pe̍h-ōe-jī chin kán-tan koh hó ēng, bô bûn-hoat, iā bián kái-sek, chin khòai ha̍k-si̍p, chin pe̍h, chin hó tha̍k; ha̍k-si̍p pe̍h-ōe-jī
8pe̍k hit ê ì-gī. Pe̍h-ōe-jī sī giân-bûn it-tì; Kok-bûn tio̍h koh kái-sek chin oh lí-kái. Góa kóng chi̍t ê sū-si̍t, m̄-sī phian-tiōng pe̍h-
9Iâ-so͘ kái-sek iā chéng-chí ê phì-jū: (Khó 4:13-20; Lō͘ 8:11-15)
10 18) “Taⁿ lín tio̍h chù-ì thiaⁿ Góa kái-sek chit ê iā chéng-chí ê phì-jū. 19) Thiaⁿ Thian-kok ê tō-lí, bô
11Iâ-so͘ kái-sek phē-á ê phì-jū:
12ji̍p-khì chhù-lāi. I ê bûn-tô͘ lâi kā I kóng, “Chhiáⁿ Lí kā góan kái-sek hn̂g-lāi phē-á ê phì-jū.” 37) I chiū kā in kóng: “Hit ê iā hó
13lo̍h-khì khut-á.” 15) Pí-tek chiū tùi I kóng, “Chhiáⁿ Lí kā góan kái-sek chit ê phì-jū.” 16) Iâ-so͘ chiū kóng: “Liân lín iā hiah-ni̍h tūn
14chiá kap Hoat-lī-sài-phài ê lâng kè-sêng Mô͘-se ê kôan-pèng lâi kái-sek Lu̍t-hoat. 3) Só͘-í in só͘ kā lín kóng ê, lín tio̍h si̍t-hêng chun
15Iâ-so͘ kái-sek iā chéng-chí ê phì-jū: (Má 13:18-23; Lō͘ 8:11-15)
16Iâ-so͘ kái-sek iā chéng-chí ê phì-jū: (Má 13:18-23; Khó 4:13-20)
17i kóng, “Lu̍t-hoat ê lāi-bīn ū kì-chài sím-mih? Iah lí àn-chóaⁿ kái-sek?” 27) Hit ê lâng ìn kóng: “Lí tio̍h chôan-sim, chôan-lêng, chôan
18hō͘-siong kóng: “I iân-lō͘ kiâⁿ iân-lō͘ kap lán kóng-ōe, kā lán kái-sek Sèng-keng ê sî, lán ê sim lāi kám bô chhin-chhiūⁿ hóe teh to̍h.”
19liân-sòa saⁿ ê An-hioh-ji̍t, ín-iōng Sèng-keng kap in piān-lūn. 3) I kái-sek Sèng-keng, ín-iōng keng-chat lâi chèng-bêng kóng Bí-sài-a it-tēng
20chí-ì. Ji̍p-sîn lâi kóng kî-biāu ê giân-gí ê lâng, nā bô lâng kái-sek i só͘ kóng ê, lâi chō-chiū kàu-hōee5 tek-hēng, án-ne thôan-ta̍t
21 ê giân-gí ê lâng, tio̍h kî-kiû Siōng-chú siúⁿ-sù i in-sù lâi kái-sek i só͘ kóng ê. 14) góa nā án-ne lâi kî-tó, he sī góa er5 sim-lêng
22ū lâng ē ji̍p-sîn kóng-chhut kî-biāu ê giân-gí, ū lâng ē kā i kái-sek; chiah-ê tāi-chì lóng tio̍h ūi chō-chiū kàu-hōe lâi chò. 27) Nā
23ê, siōng-chē saⁿ ê lûn-liû kóng, iā tio̍h ū chi̍t ê thang kā in kái-sek; 28) ká-sú bô lâng thang kā in kái-sek, in chāi chū-hōe tiong chiū
24tio̍h ū chi̍t ê thang kā in kái-sek; 28) ká-sú bô lâng thang kā in kái-sek, in chāi chū-hōe tiong chiū tio̍h tiām-tiām, lâi tùi i ka-tī á-sī
25sèng-chêng, ū tì-sek chhang-miâ, ōe ôan-bāng, ōe khui-thiah ò-biāu, kái-sek giâu-gî ê sū; chit-lâng miâ kiò Tān-í-lí, ông koh chheng i chòe
26chit ê sū. 16). Góa bat thiaⁿ-kìⁿ lí ê sū, lí gâu kóe-bêng, ōe kái-sek giâu-gî ê sū; taⁿ lí nā ōe tha̍k chit ê bûn-jī, kóe-bêng hō͘
27chì. Só͘-í lán tek-khak sī bē thang chū-iû lâi kì-chài, á-sī kái-sek chit ê kò͘-sū, chí-ū tio̍h ēng khiân-sêng ê sim, tiām-tiām chiah
28 Lūn chit ê chhì lán beh àn-chóaⁿ-iūⁿ lâi kái-sek? Kiám-sī Sat-tàn chin-chiàⁿ chhōa Iâ-so͘ tī jio̍k-thé chiūⁿ-khì
29 Lūn chit ê chhì lán beh àn-chóaⁿ-iūⁿ lâi kái-sek? Kiám-sī Sat-tàn chin-chiàⁿ chhōa Iâ-so͘ tī jio̍k-thé chiūⁿ-khì
30lâng tha̍k liáu khòai bêng-pe̍k, in-ūi m̄-nā ta̍k jī ū siá jī-im kap kái-sek, koh iā siông-sè pâi-lia̍t hiah ê kap le̍k-sú ū koan-hē ê chu-liāu
31iōng Bān-iú-ín-la̍t tēng-lu̍t kap só͘-kóng ê Newton le̍k-ha̍k lâi kái-sek. Kàu-taⁿ Newton ê Ú-tiū-koan koh hō͘ Einstein (Ai-in-su-thàn) iōng
32905 nî, Einstein lóng-chóng hoat-piáu 4 phiⁿ lūn-bûn. Chi̍t-phiⁿ sī kái-sek Kng-tiān Hāu-èng (photoelectric effect), 17 nî āu chit-phiⁿ lūn-bûn
33chêng-hêng. Nā sī sok-tō͘ kín..ê, chiū ài iōng Siong-tùi-lūn lâi kái-sek--lo͘h! Einstein hoat-piáu chit-phiⁿ lūn-bûn liáu-āu, phah-sǹg ū chin