�x�y��y���˯��t�΢w�d��[iân-pit] ê���G
1ji̍t chò tē-jī-pái chhì-giām. Kā kui ê sim-sîn khǹg tī chi̍t ki iân-pit. Iōng ì-chì-le̍k hō͘ iân-pit tín-tāng. Góa hùi chin-chē sim-sîn
2 Kā kui ê sim-sîn khǹg tī chi̍t ki iân-pit. Iōng ì-chì-le̍k hō͘ iân-pit tín-tāng. Góa hùi chin-chē sim-sîn, m̄-koh iân-pit kāng-khóan tiām
3-chì-le̍k hō͘ iân-pit tín-tāng. Góa hùi chin-chē sim-sîn, m̄-koh iân-pit kāng-khóan tiām-tiām tī hia. Kám kóng...iân-pit mā ū hoat-le̍k?
4 sim-sîn, m̄-koh iân-pit kāng-khóan tiām-tiām tī hia. Kám kóng...iân-pit mā ū hoat-le̍k?
5Kàu-ôan eng-kai tio̍h chi̍t ki iân-pit chò i ê phōaⁿ! I só͘ tio̍h chò kì-hō ê, chiū-sī ha̍k-seng só͘ tha̍k
6ch chh ê chōa tha̍k lo̍h--lâi, tha̍k khí-- khì, lóng se̍k, tio̍h ēng iân-pit chò kì-hō, ia̍h kiò i tha̍k tùi-bīn ê tē-it chām. Chit chām ū nn̄g
7lâng lóng tiô--khí--lâi. Kàu chit-má góa koh kì-tiâu-tiâu. Góa ê iân-pit a̍p-á mā sī pa̍t-lâng hō͘..góa..ê. He sī chhâ chò..ê. Kòa iōng
8chò..ê. Kòa iōng thoah..ê. Tī hit-ê 1960 nî-tāi, beh ū chi̍t-kâi iân-pit a̍p-á m̄-sī ta̍k kháu-chàu lóng chò ē kàu..ê. Chì-chió tī góan
9tī góan ê tông-o̍h hia góa khòaⁿ--tio̍h..ê sī án-ne. Ū chi̍t-kâi iân-pit a̍p-á sī chin iāng ê tāi-chì! Lâng sàng..ê mā kāng-khóan! Góa
10Niá chin-chē chióng-chn̄g kap iân-pit
11chiū- sī Bí-hôai ah chai i bē hó lah ê sî, kiò in lāu-bú the̍h âng iân-pit lâi hō͘ i ōe, iā teng-lêng in lāu- bú kiò i tio̍h chiong chit pún
12siūⁿ sī sím-mi̍h? Chin-seng kóng, Chin tio̍h. Kóng soah, 2 ê chiū kia̍h iân-pit ēng pe̍h-ōe-jī lâi siá. Í-keng siá hó chiū hiàn chò-hóe lâi khòaⁿ
13hāng hoat-tō͘; Chiū-si tiong-thiaⁿ toh-téng hē 1-pún phō͘-á kap 1-ki iân-pit, lâng nā beh the̍h kong-chheh kap Sin-bûn khì pa̍t-ūi khòaⁿ, tio̍h kì
14sî, Thài-iâ tông-pau ê tiong-kan ū lâng the̍h pit-kì-phō͘ kap gia̍h iân-pit chhut-lâi teh-beh pit-kì. Thêng chi̍t tiap-á-kú, ū chi̍t ê siàu-liân
15tǹg「Chióng」, góa phō͘-á lóng bián bé. Hit chūn phō͘-á kap ū pau phôe ê iân-pit lóng-sī 5 kak, ū 1 pái, i kóng iân-pit siuⁿ chē, beh iōng pit kap
16 phō͘-á kap ū pau phôe ê iân-pit lóng-sī 5 kak, ū 1 pái, i kóng iân-pit siuⁿ chē, beh iōng pit kap góa ōaⁿphou7-á, tú-hó góa 1 ki pit lóng
17 lóng siá gah chéng-thâu-á kiōng-beh gīm bē tiâu, ū-sî beh siah iân-pit, siuⁿ té soah siah tio̍h chéng-thâu bóe, tō kap i ōaⁿ.
18lâng ū phō͘-á chò chèng-bêng, góa tek-khak sī lak miâ. Góa kā sin iân-pit gia̍h hō͘ A-pa khòaⁿ, kā tāi-chì kóng--chhut-lâi, A-pa chiah chai góa
19mā koh the̍h tio̍h thâu-miâ siúⁿ ê phō͘-á, i koh beh kap góa iōng iân-pit ōaⁿ, góa siūⁿ tio̍h hō͘ lâng sut 3 ē sàu-se gím-á, m̄ khéng kap
20âu-kńg tīⁿ-tīⁿ, bô tiuⁿ-bô-tî ba̍k-sái liàn--lo̍h-lâi. Phah khui iân-pit a̍p-á, kúi chat chhun 1 tè-á-kiáⁿ ê iân-pit iōng phō͘-á chóa pau
21--lo̍h-lâi. Phah khui iân-pit a̍p-á, kúi chat chhun 1 tè-á-kiáⁿ ê iân-pit iōng phō͘-á chóa pau--khì-lâi, góa bô beh koh iōng. Tńg khì chhù
22tek, góan chhú kúi chat lâi chò phín-á, chheh-phāiⁿ-á lāi ū siah iân-pit ê hoan-to-á, iōng lâi óe khang tú hó. Thiam-gôan in tau keh-piah