�x�y��y���˯��t�΢w�d��[hun-thiah] ê���G
1ōe! Góa m̄-sī kóng siáu-ōe , sī kóng si̍t-chāi. Chhiáⁿ thiaⁿ góa hun-thiah.
2só͘ kóng- -ê, kap góa ka-tī só͘ ū siông-sè siūⁿ-liáu ê kiat-kó, hun-thiah tī lia̍t-ūi ê bīn-chêng, nā ē thang chò tāi-ke sia-siáu ê chham
3án-ni, chiáⁿ-iūⁿ chiah si Ài ? Í-hā chhiáⁿ hun-chò gō͘-chām lâi hun-thiah. In-ūi Ài ū saⁿ-hāng ê iàu-sò͘ kap ū nn̄g-hāng ê tiâu-kiāⁿ.