�x�y��y���˯��t�΢w�d��[ē-tàng] ê���G
1tāi-ông pak-tó͘ chin iau ê sî chiah chia̍h bé,án-ne tāi-ông chiah ē-tàng tòng kàu keh-tńg-kang chái-khí。」
2to bô sòa leh k?ng:「Góa kan-taⁿ siūⁿ kóng beh án-chóaⁿ thiàu chiah ē-tàng hō͘ koan-chiòng khòaⁿ gah ē sóng、ē khí-chhio。」
3to bô sòa leh k?ng:「Góa kan-taⁿ siūⁿ kóng beh án-chóaⁿ thiàu chiah ē-tàng hō͘ koan-chiòng khòaⁿ gah ē sóng、ē khí-chhio。」
4chhiok jí-á, 14 kang āu, iâⁿ--ê kā chèng-hú niá-chîⁿ, m̄-koh kan-taⁿ ē-tàng phah jī-gō͘-á, nā bô, chèng-hú hū-tam ē siuⁿ tāng.
5Lô-kang thòe-hiu sî, mā ē-tàng hiáng-siū 18% iu-hūi, Tiong-iong gîn-hâng ìn chóa-phiò.
6Chìn-chêng kóng hó: “Nā sóan tiâu, múi phiò ē-tàng niá 2 chheng kho͘, chhiáⁿ ta̍k-ê seng lâi teng-kì khòaⁿ lín tau ū
7nā bē ài khùn, tian-tò cheng-sîn pá-chiok, góa khòaⁿ góa tih-beh ē-tàng chò Ang-î--a. Koat-tēng miâ-á-chài chhì khòaⁿ góa ê hoat-le̍k ê
8iáu bē ôan-sêng, bô iàu-kín, Ang-î chò bô-sêng, miâ-á-chài mā ē-tàng chhì chò kûn-thâu-sai.
9chhng ê thang-á-piⁿ; ū-sî hái-éng kā giâ--khí-lâi ê sî-chūn, i ē-tàng tùi thang-kng ê po-lê khoaⁿ 1 tīn lâng tī lāi-bīn. Lāi-bīn ū 1
10chhim ê hái-éng--nih, i chin hoaⁿ-hí, in-ūi i jīn-ûi án-ne i chiah ē-tàng kah[kap] ông-chú tàu-tīn. Jiân-āu chiah siūⁿ-tio̍h jîn-lūi sī bô
11kiap, jī-chhiáⁿ chio̍h-gám ê iáⁿ koh ìn tī hái-bīn. Sió-jîn-hî ē-tàng chē tī hia siòng hit ê siàu-liân ê ông-chú, m̄-koh ông-chú soah
12Sió-jîn-hî mn̄g: “Jîn-lūi nā chúi im in bē sí, in ē-tàng éng-óan o̍ah--leh bô? In kám chhiūⁿ tī hái-té ê lán ē sí--bô?”
13éng-óan ê lêng-hûn, sui-bóng bah-thé piàn-chò thô͘-hún, mā iáu ē-tàng seng-chûn. Chhiūⁿ lán phû chiūⁿ chúi-bīn khòaⁿ lio̍k-tē kāng-khóan
14chóaⁿ-iūⁿ lán bô éng-seng ê lêng-hûn--leh? Góa kam-gōan iōng lán ē-tàng o̍ah ê nn̄g, saⁿ pah tang, lâi ōaⁿ chò chi̍t kang ê lâng, koh chin hi
15 kóng--lâi sī put-chí-á tn̂g. Kàu siū-miā kai chiong ê sî, lán ē-tàng sóng-sóng-khòai-khòai hioh-khùn. Êng-àm kiong-lāi ū bú-hōe--ne[neh].”
16 ê hái--nih ê ang-î. Sui-bóng phó͘-thong-sî chin kiaⁿ--i, m̄-koh i ē-tàng hō͘ góa ì-kiàn kap pang-chàn.”
17kóng lí sī in khòaⁿ kòe tang tiong siōng súi ê cha-bó͘-gín-á. Lí ē-tàng pó-lâu chit-má só͘ ū ê iu-ngá kha-pō͘, thiàu-bú ê lâng bô chi̍t
18hái ê jīn-hô lâng khah iu-bí ê siaⁿ-im, lí mā siong-sìn iōng che ē-tàng bê-khip hit ê ông-chú, m̄-koh lí ài chiong chit ê siaⁿ-im hō͘--góa.
19 ê m̄-chai ke hó jōa-chē--leh. Siūⁿ kóng: “Ò͘! Hi-bāng ông-chú ē-tàng chai-iáⁿ góa ūi-tio̍h beh kap i éng-óan tàu-tīn, chiah hi-seng góa
20chhiūⁿ ta̍h tī lāi-to téng-thâu, i mā koh chin iōng-sim thiàu, khòaⁿ ē-tàng lâi tit-tio̍h ông-chú ê hoaⁿ-hí.
21Ông-chú phài lâng thè sió-jîn-hî chò chi̍t niá lô͘-pho̍k ê saⁿ, ē-tàng hō͘ sió-jîn-hî kap i chē chò-hóe khiâ-bé. In tàu-tīn khiâ-bé
22kāng-khóan chhiò-chhiò tòe tī ông-chú ê āu-piah, it-ti̍t peh kàu in ē-tàng àⁿ-àⁿ khòaⁿ-tio̍h hûn tī ē-bīn chhin-chhiūⁿ chi̍t tīn chiáu-á chhèng
23kiù--góa, góa taⁿ kìⁿ-kòe i nn̄g pái, i sī chit ê sè-kan góa ûi-it ē-tàng ài ê lâng, m̄-koh lí seⁿ-liáu kah[kap] i chiok kāng, góa sim-lâi ê
24hî soah chē tī kah-pán, siòng tùi hái-té lo̍h-khì. I siūⁿ-kóng ē-tàng khòaⁿ-tio̍h lāu-pē ê siâⁿ-pó, in lāu a-má thâu tì gîn-koan tī
25 chiū ē koh kap khí-lâi piàn-chò bóe. Án-ne lí koh sī jîn-hî, ē-tàng tǹg-lâi lán hia, tī lí piàn-sêng hái-phok-á í-chêng koh o̍ah saⁿ
26bóng khong-khì tiong ê cha-bó͘-gín-á bô éng-seng ê lêng-hûn, m̄-koh ē-tàng iōng ka-tī chò ê hó tāi-chì thè ka-tī tit-tio̍h éng-seng ê lêng
27 léng. Lán nā tī saⁿ pah nî tiong-kan phah-piàⁿ chò hó-tāi, lán ē-tàng tit-tio̍h éng-seng ê lêng-hûn, hun-hióng jîn-lūi ê hēng-hok. Khó
28kòe khó͘, mā jím-nāi kòe hiah-chē khó͘, in-ūi lí chò ê hó-tāi, ē-tàng chiūⁿ lêng-hûn sè-kài, chit-má lí kāng-khóan ē-tàng iōng sio-siāng
29ê hó-tāi, ē-tàng chiūⁿ lêng-hûn sè-kài, chit-má lí kāng-khóan ē-tàng iōng sio-siāng ê hong-hoat phah-piàⁿ saⁿ pah nî, khì tit chi̍t ê éng
30chhiūⁿ án-ne poe khì thiⁿ-kok.” Siò-jîn-hî kóng. “Lán khó-lêng ē-tàng khah-chá kàu thian-tn̂g--leh.” I ê tông-phōaⁿ chi̍t ê sè-siaⁿ kóng.
31 tang-tiong, poe kàu ū gín-á ê jîn-lūi ka-têng, lán ta̍k kang nā ē-tàng chhōe chi̍t ê hō͘ pē-bú hoaⁿ-hí, tit pē-bú thiàⁿ ê hó gín-á,
32keng poe ê sî, koh chhiò-chhiò teh o-ló ka-tī ê siān-sū, án-ne lán ē-tàng tùi saⁿ pah nî sok-té chi̍t nî. Lán nā khòaⁿ tio̍h chi̍t ê chiān
33iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng-o̍ah, in-ūi gín-á tòa hō͘ gún iu-būn kap hôan
34sī án-ne! Kám-siā siōng-tè! Bô chi̍t ê ông-chú iah sī ông-hui ē-tàng pí gún koh khah khòai-lo̍k.”
35 1 tè kî-khá ê kiàⁿ tī chiòng-lâng ê thâu-chêng, kiàⁿ lāi-té ē-tàng khòaⁿ kok chióng ê tōng-bu̍t kah[kap] kî-kòai ê mi̍h-kiāⁿ, nā teh
36iáⁿ sī án-ne, góan nā bô hiah chē gín-á, góa kap góan bó͘ tō ē-tàng kòe siōng hó ê seng-o̍ah, in-ūi gín-á tòa hō͘ gún iu-būn kap hôan
37sī án-ne! Kám-siā siōng-tè! Bô chi̍t ê ông-chú iah sī ông-hui ē-tàng pí gún koh khah khòai-lo̍k.”
38 1 tè kî-khá ê kiàⁿ tī chiòng-lâng ê thâu-chêng, kiàⁿ lāi-té ē-tàng khòaⁿ kok chióng ê tōng-bu̍t kah[kap] kî-kòai ê mi̍h-kiāⁿ, nā teh
39bô hō͘ i chhiū-oe, i tō bô-hoat-tō͘ kā lán chhò tiāu, lán chiah ē-tàng éng-óan tiàm chia khiā-khí.”
40lóng tâi tī chhân lāi-tóe, lín siáng siōng ū nāi-sim khì ku̍t, tō ē-tàng ku̍t-tio̍h hia ê chîⁿ-gûn !“
41àm-siūⁿ, tō sǹg báng-á ū châi-tiāu chiàn iâⁿ sai, i kāng-khóan ē-tàng khin-khin-sang-sang kā báng-á thiah-chia̍h-lo̍h-pak, chí-iàu i che tiám
42 iōng o͘-tôaⁿ-bo̍k chòe ê keng hō͘ chi̍t-ê keng-chhiú. Chit-ki keng ē-tàng siā chin hn̄g jî-chhiáⁿ chiok chún, keng-chhiú chin kah-ì. Ū chi̍t-
43kah cháu kah sì-sòaⁿ ê iá-siū. I kóng : “ Iah-koh ū siáⁿ-mé tô͘ ē-tàng kah chit-ki keng hiah-nī tàu-tah ? “
44? Kám-sī in-ūi i gâu pe ? kóng chiâⁿ-si̍t--ê, nā-sī góa beh, mā ē-tàng ùi chit-ê chhek-chhng pe khì lēng-gōa chi̍t-ê chhek-chhng. Lí khòaⁿ
45hām-hāi pa̍t-lâng ê lâng, kàu bé--a mā hāi tio̍h i ka-kī, tō khah ē-tàng jím-siū hông hām-hāi só͘ tòa--lâi ê thòng-khó͘.
46nâ-lāi sì-kòe chhē, m̄-koh lóng chhē bô, i tō hoat-gōan, siat-sú ē-tàng chhē tio̍h thau khan gû-á-kiáⁿ ê chha̍t-á-pó͘, i tō beh kèng-hōng
47tio̍h a, góa gōan-ì koh ke kah chi̍t-chiah tōa-chiah gû, chí-iàu góa ē-tàng an-chôan lī-khui, mài hō͘ sai chia̍h--khì. "
48kò go̍eh ha̍k-si̍p, Tâi-gí Lô-má-jī í-keng ē-hiáu tha̍k, siá. In ē-tàng iōng Lô-má-jī siá té-kio̍k kio̍k-pún, tī chòe-āu hit-chiat khò
49 lēng-gōa ū 'final project', chiū chin ū thiau-chiàn-sèng, mā chin ē-tàng ū chhòng-ì, koh ē-tàng chioh chit-ê ki-hōe ha̍k-si̍p tû-liáu khò
50project', chiū chin ū thiau-chiàn-sèng, mā chin ē-tàng ū chhòng-ì, koh ē-tàng chioh chit-ê ki-hōe ha̍k-si̍p tû-liáu khò-pún í-gōa ê Tâi-gí.
51chho͘-kip-pan ê ha̍k-seng lām chò-hóe, hō͘ chho͘-kip-pan ê ha̍k-seng ē-tàng ùi Tiong-kip-pan ha̍k-seng o̍h mi̍h-kiāⁿ. Hong-sek lóng hō͘ in ka-kī
52hōan lâi thàm-thó, iōng bûn-jī kong-lêng ê koan-tiám, sī-m̄-sī ē-tàng kiàn-li̍p kui-hōan, hō͘ POJ ê bûn-bêng sêng-kong.
53 piáu-ta̍t ê ì-gī. Ká-sú khiàm-khoat im-kám ê lâng, kāng-khóan ē-tàng ha̍k-si̍p bûn-jī, khiàm-khoeh gán-koan ê lâng, kāng-khóan ē-tàng
54ē-tàng ha̍k-si̍p bûn-jī, khiàm-khoeh gán-koan ê lâng, kāng-khóan ē-tàng bong chhut-lâi jī ê kì-hō, hō͘ i jīn--chhut-lâi. Chit chi̍t tiám
55lêng lâi siá sû ê bûn-chiong, bûn-sû piáu-ta̍t ê siá-hoat, pit-su ē-tàng hêng-sêng kò͘-tēng ê bûn-hoat khài-liām, bûn-ì chiah sī khak-tēng
56Iōng POJ siá ê sû lóng-sī ē-tàng kì-ek--ê; ū ha̍h, bô ha̍h, ài í sī-m̄-sī ū to̍k-li̍p ê sû-lūi
572-5. Ē-tàng iok-tēng-sio̍k-sêng--bōe?
58Sī siáⁿ-mih khóan ê kui-hōan ē-tàng hō͘ Hàn-jī ê bûn-hòa piàn-chò POJ ê bûn-hòa? Tāi-ke lóng chai
59iàu--ê sī: í bûn-kù ê bûn-hoat ài ū to̍k-li̍p ê sû-lūi. Che sī ē-tàng àn Tâi-bûn bûn-hoat lâi kiàn-li̍p kiōng-sek--ê.
60pan-pò͘, Tâi-ôan-lâng m̄-chai thang kau. Chit-khóan ê thài-tō͘ chiah ē-tàng hō͘ POJ chiâⁿ-chò bûn-bêng ê bûn-jī, siá sû ê kui-hōan, it-tēng
61iàu koh chìn chi̍t pō͘ gián-kiù kap hun-sek; sui-jiân sī án-ne, lán ē-tàng tōa-táⁿ ká-siat. Chāi 2-2 ê to̍k-li̍p sû-lūi thàm-thó tiong, khòaⁿ
62tián iā ū; chiam-tùi POJ siá sû ê kui-hōan-sèng sû-tián chin chió ē-tàng iōng; te̍k-pia̍t sī gōa-lâi-gí iōng-sû ê siá-hoat. "gas, tennis,
63ôan iōng-sim lâi khòaⁿ chit-phiⁿ lūn-bûn. Lín ê chí-kàu it-tēng ē-tàng hō͘ góa chìn-pō͘.
64HTML kap XML lóng chí-tēng ēng Unicode chò pian-bé phiau-chún. POJ nā ē-tàng mā sú-iōng Unicode chò pian-bé, m̄-tāⁿ ē-tàng kap kok-chè siōng
65phiau-chún. POJ nā ē-tàng mā sú-iōng Unicode chò pian-bé, m̄-tāⁿ ē-tàng kap kok-chè siōng ê pian-bé phiau-chún sio-siâng, mā ē-tàng ti̍t-
66-tāⁿ ē-tàng kap kok-chè siōng ê pian-bé phiau-chún sio-siâng, mā ē-tàng ti̍t-chiap lī-iōng chi-ôan Unicode ê nńg-thé lâi chhú-lí POJ, ke
67bān-bān-á siau-sit. Só͘-í POJ jú chá ēng Unicode lâi chhú-lí tō ē-tàng jú chá kap chôan sè-kài hō͘-siong kau-liû.
68Additional (1EF0-1EF9: Livonian, Vietnamese téng). Tōa pō͘-hūn ê POJ lóng ē-tàng tī chit lāi-té chhōe--tio̍h. Basic Latin ê pō͘-hūn kap ASCII sio-kâng
691.2 Unicode ē-tàng cho͘-ha̍p ê jī
70Nā Unicode bô ti̍t-chiap chi-ôan ê POJ, ē-tàng ēng 2 ê sīm-chì koh khah chē ê Unicode lâi cho͘-ha̍p. Chhiūⁿ "a̍"
71Pió 2. Ē-tàng ēng cho͘-ha̍p ê hong-sek piáu-sī ê POJ hû-hō
72-tō͘ piau-sī--ê. He tio̍h su-iàu khì sin-chheng ka-ji̍p Unicode chiah ē-tàng kái-koat.
73bô-kâng ê chi-ôan thêng-tō͘, nā sī ū ti̍t-chiap chi-ôan--ê, tō ē-tàng ēng 1 ê Unicode lâi piáu-sī; nā bô ti̍t-chiap chi-ôan--ê tio̍h-ài
74Ùi chit ê pió ta̍k-ê ē-tàng khòaⁿ--tio̍h, ū-ê POJ jī-bó iáu bô sek-tong ê Unicode lâi piáu-sī
75 ê pō͘-hūn beh thàm-thó hiān-chú-sî kok-chióng nńg-thé tùi POJ ē-tàng chi-ôan kàu siáⁿ-mih thêng-tō͘.
76lóng ka-ji̍p Unicode, chiâⁿ-chò ta̍k-ê hû-hō lóng 1 ê pian-bé tō ē-tàng piáu-sī, che su-iàu Unicode cho͘-chit ê tông-ì; (2) nńg-thé pún-sin
77hong-sek tùi tōa pō͘-hūn ê nńg-thé kî-si̍t bē siuⁿ ho̍k-cha̍p, in ē-tàng kā su-ji̍p kap hián-sī ê khang-khòe kau hō͘ chok-gia̍p hē-thóng (operating
78èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype tī Windows/Mac/Linux lóng ē-tàng thong-iōng.
79--lâi. Ǹg-bāng koan-sim pún-thó͘ gí-giân bûn-hòa ê pêng-iú mā ē-tàng chò-hóe lâi chi-chhî POJ sú-iōng Unicode lâi chhú-lí.
80pêng-iú. Koh khah ài kám-siā chit-pái ê chú-pān tan-ūi, hō͘ ta̍k-ê ē-tàng ēng POJ lâi thàm-thó POJ ê būn-tê.
81-phòe, chit-má só͘-kóng ê Estonia kap Latvia pak-pō͘ ê bîn-chiòng ē-tàng kap Se-au kap Pak-au ê bûn-bêng chiap-chhiok 7. Sui-bóng 1721 nî í-āu
82kái-hòng, m̄-koh Lithuania ê lông-lô͘ kap Estonia kap Latvia bô-kāng, ē-tàng iōng chin kē ê kè-siàu siu-bóe lông-tē, chiâⁿ-chò chū-êng lông
83sūn-chiông ê, mā tùi chèng-hú lâi kóng sī "ūi-tio̍h Se-au-hòa, ē-tàng ha̍p-cho̍k ê tùi-siong", m̄-koh Lithuania ê tē-chú lóng-sī Poland-
84té, ke-kiám tio̍h iông-la̍p bîn-cho̍k ūn-tōng, ì-sù mā-sī án-ne ē-tàng kiám-chió Tek-kok-lâng ê sè-le̍k 11.
85tóng. Kái-hòng pī-ap-pek bîn-cho̍k, phòe-ha̍p cheng-tì ê lí-lūn, ē-tàng chin kín khip-siu chiok chē chi-chhî-chiá. In-ūi Balt ê jîn-bîn lóng
86iáu-koh chek-ke̍k kó͘-lē chhui-sak bîn-cho̍k gí-bûn téng-téng, sī ē-tàng khén-tēng ê só͘-chāi 17.
87hú pì-bi̍t--lin0 chhiam-iok Molotov-Ribbentrop hia̍p-teng, kóng, Tek-kok ē-tàng khì chia̍h Poland, So͘-lian khì ē-sái khì chia̍h Balt 3 kok kap Finland.
88-su tī kàu-tn̂g káng-tō ê sî-chūn lóng iōng Lithuania-ōe, án-ne ē-tàng lâi khip-siu bîn-chiòng, in lóng kiaⁿ sī Tek-kok-hòa ē chō-sêng in
89-siū chi-phòe-chiá ê iu-sè, lóng ū siū-tio̍h chin hó ê kàu-iok, ē-tàng chiap-siū siōng sin ê chu-sìn, só͘-í "A" kài-tōaⁿ thóng-tī kài-
90Tang-hong Chèng-kàu kap Lō͘-se-a tông-hòa ê ap-le̍k, chhiok-sú Balt ē-tàng chiâⁿ-chò Au-chiu ê 1 pō͘-hūn 58.
91Bô jīn-tông Tâi-ôan chit-tè thó͘-tē ê lâng ē-tàng chiâⁿ-chò "tong-jiân pún-kok-lâng", jīn-tông Tâi-ôan ê 1 kóa thôan
92Chhiūⁿ lán lâi khì khòaⁿ Balt ê ūn-tōng kòe-thêng, mā ē-tàng chai-iáⁿ, chīn-kóan tī Balt gí-bûn ūn-tōng chho͘-kî gōa-kok-lâng
93 khòng-chiàn ê kiat-kó, sui-bóng ū chiok chē lâu-hoeh kap hi-seng, ē-tàng pó-chhî to̍k-li̍p ê kok-tō͘. Finland kap Estonia sī kāng hē-thóng
94thó ê tāi-chì; Balt 3 kok ê piáu-hiān hiah-nī nńg ê gôan-in koh ē-tàng chí-chhut 3 kok ha̍p-chok ê ki-chè bô, bô hoat-tō͘ kiōng-tông lâi
95Baltendeutsche, Balten, Deutschbalten. Iú-koan Baltic German ê le̍k-sú, mā ē-tàng chham-khó chit-ê bāng-chām (Tek-gí) http://www.deutschbalten.de/daten.htm.
96lâng bīn-tùi Se-au it-ti̍t ū chū-pī-kám, tian-tò bīn-tùi Tang-au ē-tàng kám-kak iu-oat-kám, chiâⁿ-chò "khah chìn-pō͘ ê Se-au bûn-hòa ê thôan
97 te̍k-pia̍t kòan-sì sú-iōng ê "kò-jîn-giân" (idiolect). Lán lóng ē-tàng chai-iáⁿ kóng-ōe ê lâng sī teh hoat-piáu chèng-sek ê ián-káng á
98kàu-hōe iōng-gú chú-iàu sī chong-kàu in-sò͘. Kàu-hōe iōng-gú koh ē-tàng hun-chòe Ē-mn̂g-ōe kah lé-pài gî-sek iōng-gú (liturgical register)
99-sī, nā-sī THST ê chu-liāu khah ôan-chéng, chit-ê gú-sû èng-kai ē-tàng chhē --chhut-lâi, sǹg ji̍p kiōng-thong-sû K lāi-tóe.
100chóaⁿ (cháiⁿ-iūⁿ), bûn-tô͘, chin-chē(chōe-chōe), chiuⁿ, chò-hóe, ē-tàng (ōe), iû-thài-lâng, kám (kiám), ka-tī (ka-kī), m̄-thang, má, sím
101Sèng-keng sī gún bo̍k-chiân ûi-it ē-tàng chhē--tio̍h ê, kun-kù kâng chi̍t-hūn gôan-tián tī nn̄g-ê sî-tāi
102tī nn̄g-ê sî-tāi hun-pia̍t e̍k-siá ê châi-liāu, hō͘ pún gián-kiù ē-tàng sūn-lī chìn-hêng.
103gú-sû hong-hù-tō͘ èng-kai khah sòe. Hi-bāng ū siong-koan gián-kiù ē-tàng lâi chèng-si̍t chit-ê thui-lūn.
104sò͘ ē éng-hióng tio̍h Sèng-keng ê e̍k-siá hong-keh, an-nē, khó-lêng ē-tàng kái-seh sī án-nóa PKLSK ê sû-hêng, sû-hû lóng pí APSK khah chió.
105koan ê thóng-kè chu-liāu, hi-bāng í chiâ ê kiat-kó chòe ki-chhó͘, ē-tàng chhiok-sêng chiam-tùi Tâi-gú gú-sû piàn-hòa koh-khah siông-sòe ê
106liāu ê siu-chi̍p kah chéng-lí : Nā ū koh-khah hong-hù ê gú-liāu, ē-tàng ín-chhōa chhut sòa-āu ê siong-koan gián-kiù, thê-seng gián-kiù sêng
107tián sû-tiâu chu-liāu ê cheng-ka : Ôan-chéng ê sû-tián, it-tēng ē-tàng hō͘ siong-koan gián-kiù , èng-iōng ê kè-thêng khah sūn-lī, sêng
108(3) Gú-giân-ha̍k-chiá ê kài-ji̍p : Kè-sǹg-gú-giân-ha̍k ē-tàng thàu-kè tiān-nó͘ ê pang-chān, hō͘ lán khòaⁿ-chhut chi̍t-kóa gú-
109lí ê būn-tôe iah-koh chin chōe. Lán hi-bāng bô-gōa-kú ê bī-lâi, ē-tàng khip-ín koh-khah chōe lâng tâu-ji̍p, chiong Tâi-gú-bûn ê hiān-siōng
110kám-siā Tīⁿ Liông-úi kàu-siū thê-kiong THST ê chu-liāu, hō͘ gún ē-tàng chiam-tùi khiuⁿ-kháu chha-ī téng būn-tôe thê-chhut kái-koat hong-hoat;
111HTML kap XML lóng chí-tēng ēng Unicode chò pian-bé phiau-chún. POJ nā ē-tàng mā sú-iōng Unicode chò pian-bé, m̄-tāⁿ ē-tàng kap kok-chè siōng
112phiau-chún. POJ nā ē-tàng mā sú-iōng Unicode chò pian-bé, m̄-tāⁿ ē-tàng kap kok-chè siōng ê pian-bé phiau-chún sio siâng, mā ē-tàng ti̍t-
113-tāⁿ ē-tàng kap kok-chè siōng ê pian-bé phiau-chún sio siâng, mā ē-tàng ti̍t-chiap lī-iōng chi-ôan Unicode ê nńg-thé lâi chhú-lí POJ, ke
114bān-bān-á siau-sit. Só͘-í POJ jú chá ēng Unicode lâi chhú-lí tō ē-tàng jú chá kap chôan sè-kài hō͘-siong kau-liû.
115Additional (1EF0-1EF9: Livonian, Vietnamese téng). Tōa pō͘-hūn ê POJ lóng ē-tàng tī chit lāi-té chhōe--tio̍h. Basic Latin ê pō͘-hūn kap ASCII sio-kâng
1161.2 Unicode ē-tàng cho͘-ha̍p ê jī
117Nā Unicode bô ti̍t-chiap chi-ôan ê POJ, ē-tàng ēng 2 ê sīm-chì koh-khah chē ê Unicode lâi cho͘-ha̍p. Chhiūⁿ “a̍”
118Pió 2. Ē-tàng ēng cho͘-ha̍p ê hong-sek piáu-sī ê POJ hû-hōA̍ a̍
119-tō͘ piau-sī--ê. He tio̍h su-iàu khì sin-chheng ka-ji̍p Unicode chiah ē-tàng kái-koat.
120bô kâng ê chi-ôan thêng-tō͘, nā sī ū ti̍t-chiap chi-ôan--ê, tō ē-tàng ēng 1 ê Unicode lâi piáu-sī; nā bô ti̍t-chiap chi-ôan--ê tō ài
121Ùi chit ê pió ta̍k-ê ē-tàng khòaⁿ--tio̍h, ū-ê POJ jī-bó iáu bô sek-tong ê Unicode lâi piáu-sī
122 ê pō͘-hūn beh thàm-thó hiān-chú-sî kok chióng nńg-thé tùi POJ ē-tàng chi-ôan kàu sím-mih thêng-tō͘.
123lóng ka-ji̍p Unicode, chiâⁿ-chò ta̍k ê hû-hō lóng 1 ê pian-bé tō ē-tàng piáu-sī, che su-iàu Unicode cho͘-chit ê tông-ì; (2) nńg-thé pún-sin
124hong-sek tùi tōa pō͘-hūn ê nńg-thé kî-si̍t bē siuⁿ ho̍k-cha̍p, in ē-tàng kā su-ji̍p kap hián-sī ê khang-khòe kau hō͘ chok-gia̍p hē-thóng (operating
125èng ê ki-su̍t. Lēng-gōa koh ū 1 ê Freetype tī Windows/Mac/Linux lóng ē-tàng thong-iōng.
126--lâi. Ǹg-bāng koan-sim pún-thó͘ gí-giân bûn-hòa ê pêng-iú mā ē-tàng chò-hóe lâi chi-chhî POJ sú-iōng Unicode lâi chhú-lí.
127pêng-iú. Koh-khah ài kám-siā chit pái ê chú-pān tan-ūi, hō͘ ta̍k-ê ē-tàng ēng POJ lâi thàm-thó POJ ê būn-tê.
128sin hoat-bêng, sú-tit Má-teng Lō͘-tek hoat-khí ê “Chong-kàu kái-kek” ē-tàng sêng-kong. Chú-iàu ê gôan-in chiū-sī Sèng-keng ē-thang tōa-liōng
129chhiú-té tháu-pàng--chhut--lâi. Chiū án-ni, cháu chhut lâi Sin-kàu. Ē-tàng kóng, ìn-soat-ki ē-thang ìn Sèng-keng, hō͘ ta̍k lâng ka-kī tha̍k Sèng
130jī. O̍at-lâm iā-sī tio̍h ài tán ông-tiâu chè-tō͘ siau-bia̍t, chiah ē-tàng hùi-tiāu Hàn-jī, kái-chò sú-iōng pheng-im
131gōng-gōng-á tòe lâng kiâⁿ. Che chiū-sī siáⁿ-sū bûn-jī kái-kek ē-tàng tòa-lâi su-sióng kái-kek.
132khì-chàn ê khong-khì hun-chú(molecular) sàn-siā(scatter), só͘-í i ē-tàng thong-kòe tāi-khì-chàn kàu lán ê ba̍k-chiu, hō͘ lán khòaⁿ-tio̍h
133 Chiàⁿ-hong-hêng BCFI ê biān-chek ē-tàng iōng lâi piáu-sī, ABDG ê biān-chek iōng piáu-sī, ACEH ê
134tiān(semiconductor). Chhin-chhiūⁿ tâng, thih, a-luh-mih chiah-ê kim-sio̍k ē-tàng hō͘ tiān-chú cháu-lâi cháu-khì--ê, chiū-sī ē-kòe-tiān, chhin-
135. Nā-sī tōa-hêng ê kheh-ki, chhin-chhiūⁿ khong-tiong bah-suh, 1-pái ē-tàng chài 2-3-pah lâng, chiū su-iàu iōng phùn-siā iân-jín lâi chhui-sak
136á ê bóe-liu áu-kôan koh poe khòaⁿ-māi--leh, si̍t-á ê bóe-liu iā ē-tàng ta̍k-ê kak-tō͘ lóng sió-khóa kā áu--1--ē, koh poe khòaⁿ-māi--leh
137 sok-ka-kan-á té chúi lâi sńg ang-á. Nā-sī bô têng-tâⁿ, lí tō ē-tàng the̍h khì gō͘-lo̍k lí ê chhin-chiâⁿ pêng-iú lo͘h! Beh chhì-khòaⁿ-
138phah-pià?. Tī chia mā hi-bāng kok-ūi tóng-gôan sian-chìn tông-chì ē-tàng sûi-sî kā Tóng-pō͘ phoe-pêng chí-kàu, hō͘ lán ê Tóng-pō͘ ē-tàng
139tàng sûi-sî kā Tóng-pō͘ phoe-pêng chí-kàu, hō͘ lán ê Tóng-pō͘ ē-tàng kēng-ka chìn-pō͘ kap sêng-tióng.
140lán ē-tàng khòa?-tio̍h 2-ê būn-tê. Tē-1-ê būn-tê tio̍h-sī tāi-ke tùi Bîn-
141chhī-hú chip-chèng ê thôan-tūi, mā iau-kiû chin kôan, hi-bāng hó ē-tàng koh khah hó. Tān-sī che mā su-iàu pún-tóng chôan-thé it-tì, sīm
142hia̍p-chō͘ chhī-chèng ê chhui-tōng. Bo̍k-chiân chhī-tóng-pō͘ hi-bāng ē-tàng chò kàu bîn-ì kap tóng-ì ko͘-thong ê pê?-tâi, hō͘ chhī-hú ê si
143kàu bîn-ì kap tóng-ì ko͘-thong ê pê?-tâi, hō͘ chhī-hú ê si-chèng ē-tàng kēng-ka hù-ha̍p bîn-ì ê kî-thāi, í khak-pó tī tē-hng ê chip-chèng
144só͘ khòaⁿ chit chhut ke̍k, sui-jiân chin té, chóng-sī chin ū ì-gī, ē-tàng chò lán chin hó ê kà-sī; in-ūi lán múi chi̍t ê lâng lóng tio̍h
145che phah-sǹg sī tōa tāi-chì. Chóng-sī tī lán chit ê sî-tāi sī ē-tàng an-sim kòe-ji̍t chiah tio̍h. Sī tùi thiⁿ-ni̍h lo̍h hóe lo̍h-lâi tio̍h
146Beh án-chóaⁿ chiah ē-tàng ta̍t-tio̍h chit-ê bo̍k-tek leh?
147-hóng, hi-bāng hia sī chi̍t-ê khah kng, khah thang-hong ê só͘-chāi, ē-tàng hō͘ lín tit-tio̍h khah tōa ê la̍t, ǹg thâu-chêng lâi kiâⁿ.
148hōe, tī-chia, iōng chit-tiuⁿ phoe kā lín chiok-hok, ǹg-bāng BONG-pò ē-tàng chiâⁿ-chò Tâi-ôan-lâng bô-khòaⁿ ē sim sng ê khan-bu̍t.
149lâng hoat-bêng 23 jī ê jī-bó, phīⁿ-im kap 7 siaⁿ tàu-lâi tàu-khì ē-tàng chap-hun piáu-tat lán teh kóng ê Tâi-gú. Che m̄-hān-tiāⁿ Hō-ló-ōe
150-mn̂g kho ê kàu-siū, i-su lâi kà ha̍k-seng tī mn̂g-chín, pēⁿ-pâng ē-tàng thiaⁿ--tio̍h, kóng--tio̍h ê I-iōng sio̍k-gí kap I-ha̍k su̍t-gí. Ǹg-bāng
151Hō͘ chôan sè-kài bûn-jī ê tiān-chú chu-liāu ē-tàng liû-thong kau-ōaⁿ.
152sú-iōng te̍k-pia̍t ê nńg-thé; chu-liāu kap pa̍t-lâng mā bô it-tēng ē-tàng kau-ōaⁿ.
153Unicode ê siat-kè hō͘ bô kāng gí-giân ê chu-liāu ē-tàng khǹg chò-hóe, kau-ōaⁿ mā bô būn-tôe--ah. Nā khòaⁿ bô, tō chng
154"thóng-it-bé", m̄-kú i ê siat-kè sī beh hō͘ jio̍k-sè gí-giân mā ē-tàng kap kiông-sè gí-giân ū kāng-khóan ê tē-ūi, lóng ē-tàng ēng.
155giân mā ē-tàng kap kiông-sè gí-giân ū kāng-khóan ê tē-ūi, lóng ē-tàng ēng. Tâi-ôan chèng-hú tēng ê phiau-chún tian-tò-péng: "Lí nā ē
156Unicode ēng 16 bit lâi piáu-sī 1 jī (character). Só͘-í ē-tàng piáu-sī 65536 jī (216=65536). M̄-kú i koh siat-kè ēng D800-DBFF(10
157jī, só͘-í koh ke-chhut 1,048,576 jī (1024x1024=1,048,576). Lóng-chóng ē-tàng piáu-sī 1,114,112 jī (65536 + 1048576=1,114,112) (0-1,100,000). 0-127
158koat tōa pō͘-hūn hiān-iú ê pian-bé phiau-chún. Chiū-sī kóng lí ē-tàng kā hiān-iú bô kāng gí-giân ê chu-liāu lóng chóan-chòe Unicode,
159 gí-giân ê chu-liāu lóng chóan-chòe Unicode, chiah-ê chu-liāu tō ē-tàng kau-ōaⁿ, bô khì chhiong--tio̍h--ah.
160Ē-kha chit ê pió sī Unicode bô ti̍t-chiap tēng-gī ê jī, khó-lêng ē-tàng ēng kúi-ê-á Unicode ê jī lâi cho͘-ha̍p. Phì-jû kóng "a̍" ē-sái
161-ha̍p ê jī chiâⁿ-chòe precomposed ê jī? Chiàu in ê gôan-chek, nā ē-tàng ēng cho͘-ha̍p..ê, tō khah bô ài chiap-siū.
162bô ti̍t-chiap tēng-gī, m̄-kú chiah-ê ki-su̍t-sèng ê būn-tôe lóng ē-tàng kái-koat. Kap tōa pō͘-hūn ê gí-giân pí--khí--lâi bē khah khùn-
163chó͘; bó͘-tōa-chí, chē kim-kau-í; thiaⁿ bó͘ chhùi, tōa hù-kùi! Che ē-tàng khòaⁿ tio̍h Tâi-ôan lâng tùi lú-sèng ê tùi-tiōng. Khan-chhiú gôan
164ê bó-gí lóng bô tiōng-sī, khòaⁿ bô khí ka-kī ê gí-giân, kóng ē-tàng tùi lán ê kok-ka chò gōa-tōa ê kòng-hiàn, góa si̍t-chāi m̄ káⁿ
165tiōng-sī bó-gí, bô kà bó-gí. Chit-khóan ê sim-thài beh án-chóaⁿ ē-tàng pān hó kàu-io̍k?
166thêng. In-ūi, kok-tiong-seng tú-hó sī tńg-chhiâⁿ ê sî-chūn, nā ē-tàng siōng bó-gí-khò , gín-á it-tēng ke khah bē pìⁿ pháiⁿ. Jî-chhiáⁿ
167chin iàu-kín ha̍k-si̍p ê kai-tōaⁿ. Ūi-tio̍h beh hō͘ lán-ê bó-gí ē-tàng bô tì-kàu bia̍t-bông, iù-jî kàu-io̍k ê kai-tōaⁿ sī chin iàu-kín..ê.
168pún-thó͘ ê jīn-bat, chhiáⁿ kàu-io̍k-kio̍k tī tin-chhì lāu-su ê sî, ē-tàng cheng-ka iú-koan bó-gí, pún-thó͘ jîn-bûn ê chhì-tê. Pēng kó͘-
169 kó͘-lē ha̍k-hāu tio̍h sú-iōng bó-gí kàu-ha̍k. Kàu-io̍k-kio̍k mā ē-tàng chè-tēng kó͘-lē pān-hoat, khòaⁿ tó-chi̍t-ê ha̍k-hāu chò liáu khah
170Í-siōng kúi-tiám kiàn-gī hi-bāng tùi lán-ê bó-gí kàu-io̍k ē-tàng iú só͘ pang-chō͘. Góa mā hi-bāng Khó͘ chhī-tiúⁿ ē-tàng pān-ián
171kàu-io̍k ē-tàng iú só͘ pang-chō͘. Góa mā hi-bāng Khó͘ chhī-tiúⁿ ē-tàng pān-ián chi̍t-ê chín-kiù bó-gí ê thui-tōng-chiá. Che khó-lêng
172Le̍k-sú koh khah ē kā lí lâu miâ. Bó-gí ê ho̍k-heng bûn-gē chiah ē-tàng ho̍k-heng, jîn-bîn chiah ē-tàng chin-chiàⁿ tng-ke chò-chú. Bó-gí
173. Bó-gí ê ho̍k-heng bûn-gē chiah ē-tàng ho̍k-heng, jîn-bîn chiah ē-tàng chin-chiàⁿ tng-ke chò-chú. Bó-gí chhut-thâu-thiⁿ chhiáⁿ tùi Tâi-
174Beh ē-tàng chū-ngó͘ hóan-séng sī chin bô iông-īⁿ--ê. Jîn-sèng ê jio̍k-tiám
175séng ka-kī ê khoat-tiám ok-chit kap pīⁿ-to̍k, lán Tâi-ôan-lâng chiah ē-tàng kiān-khong ióng-chòng.
176Tâi-ôan-lâng beh ē-tàng chū-kiù chū-kiông, tio̍h seng khì-sak ko͘-jî ì-sek, khòan ka-kī chò
177chū-kiông, tio̍h seng khì-sak ko͘-jî ì-sek, khòan ka-kī chò chi̍t-ê ē-tàng gia̍h thâu khiā chāi tī thian-tē-chi-kan ê tōa-lâng.
178lâng chiong chong-kàu kap po̍ah-kiáu bi̍t-chhiat kiat-ha̍p, koh thiat-té ē-tàng chhe sîn sái kúi, khai jī-saⁿ-cha̍p-kho͘-á, bé kim bé hiuⁿ bé thn̂g
179Tâi-ôan-lâng chò-lâng chò-sū ê chhiú-tōaⁿ, chha-put-to lóng ē-tàng ēng pò͘-lō͘ (o͘-se, sàng âng-pau, phô͘) nn̄g-jī lâi soeh-bêng. Tâi
180thiam-teng, pe̍h-chha̍t Chhit-á, ū bîn-cho̍k ê sek-chhái, kāng-khóan ē-tàng thàn gōa-kok-lâng ê chîⁿ.
181, ū chū-hōe ê sî, chhiáⁿ chun-tiōng Kheh-lâng kap gôan-chū-bîn “ē-tàng thiaⁿ ū” kap “hoat-giân” ê ki-hōe kap kôan-lī. Kóng-ōe ê sî, siōng
182thāi sī sèⁿ-miā só͘ su-iàu ê chhui-tōng-la̍t. Kho-ha̍k koan-liām ē-tàng phò-tû it-chhè bô-ha̍p-lí kap hóan lí-sèng ê sū-bū.
183hēng-hok. Put-kóan siáⁿ-mi̍h chú-gī, siáⁿ-mi̍h chèng-tī chú-tiuⁿ, ē-tàng hō͘ lán ê o̍ah-miā hēng-hok--ê, chiah-sī lán só͘ beh ài ê.
184jī iah sī chiàⁿ-jī (he sī bûnji7 sio-ha̍k-ka ê tāi-chì), só͘-í in ē-tàng hiān-tāi-hòa iōng Hàn-jī lâi siá Kńg-tang-gí. Pak-kiaⁿ-gí pe̍h-
185jī ê sú-iōng, í pîn-lu̍t (frequency) lâi kóng, chha-put-to 2,800 jī ē-tàng hâm-kài 90%, mûi cheng-ka 1,400 jī ē-tàng ke 1 ê 9. Phí-lû kóng
186kóng, chha-put-to 2,800 jī ē-tàng hâm-kài 90%, mûi cheng-ka 1,400 jī ē-tàng ke 1 ê 9. Phí-lû kóng lí nā beh chhui-kóng 90% Hàn-jī 10% Lô-má
187tan siá, hó liû-thong, ū bûn-ha̍k-sèng kap ū lāi-iông ê bûn-chiuⁿ ē-tàng tōa-liōng chhut-hiān chiah sī tiōng-iàu, Hàn-jī nā āu-pái ē-tàng
188tàng tōa-liōng chhut-hiān chiah sī tiōng-iàu, Hàn-jī nā āu-pái ē-tàng kái-koat, chhut-pán-phín ê heng-sek sûi-sî ē-tàng kái.
189jī nā āu-pái ē-tàng kái-koat, chhut-pán-phín ê heng-sek sûi-sî ē-tàng kái.
190tō͘ chìn-tián, 1 ê siōng tōa ê gôan-in sī siā-hōe siōng kám-kak ē-tàng iōng Hàn-bûn lâi siá Tâi-gí, m̄-koh Tâi-gí Hàn-jī ê piau-chún
191Bô siá kòe Tâi-bûn ê lâng lóng ē kám-kak Hàn-jī tiō ē-tàng kái-koat. Jīn-ūi kó͘-chá Hàn-bûn iōng Tâi-gí tha̍k tiō ē thong
192ē-tàng liáu-kái siā-hōe siōng tùi Hàn-jī ê chông-pài, hit chióng kám
193siōng koh bô hoat-tō͘ piau-chún-hòa si̍t-chiàn ê chêng-hêng, tiō ē-tàng lí-kái phah-phòa Hàn-jī chiah sī jī, chiap-siū Lô-má-jī mā sī
194Muhammad ê tui-sûi-chiá kap pō͘-tiúⁿ, kin-á-ji̍t, góa chin hoaⁿ-hí ē-tàng lâi chiap-siū Dr. Powell ê iau-chhiáⁿ lâi-kàu chia, Abyssinian Baptist
195lí, i mā kā lán kóng siáⁿ-mih chiah sī chin-lí, chí-ū chin-chiàⁿ ē-tàng hō͘ lán ê tông-pau tit-tio̍h chū-iû chiah sī ûi-it ê chin-lí. Chin
196Chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-mōe, Iā-hô-hoa m̄ bat kóng kòe Abraham Lincoln ē-tàng sú lán chū-iû. I mā m̄ bat kóng kòe Kok-hōe ōe hō͘ lán chū-iû.
197kóa lô͘-lē lán ê pe̍h-lang chá tiō lóng í-keng chai-iáⁿ, chin-lí ē-tàng hō͘ lán chū-iû. Só͘-í chit kóa pe̍h-lâng it-ti̍t kā chin-lí am-
198Kin-á-ji̍t àm-á tī chia kau tńg-lâi ê múi 1 ê lâng bô 1 ê ē-tàng hiō-jīn Bí-kok sī tong-kim chit ê sè-kài siōng ū la̍t ê chèng-kôan
199hong-sek tiō sī thek-té hun-khui to̍k-li̍p chhut lâi tī bó͘ 1 tè lán ē-tàng chheng hō͘ lán ka-kī ê thó͘-tē téng-kôan.
200Ōaⁿ 1 kù ōe kóng, ko-kùi ê Elijah Muhammad kóng chit ê būn-tôe ē-tàng kái-koat, ē-tàng éng-óan lâi kái-koat, chí-iàu sàng lán tńg-khì
201kóng, ko-kùi ê Elijah Muhammad kóng chit ê būn-tôe ē-tàng kái-koat, ē-tàng éng-óan lâi kái-koat, chí-iàu sàng lán tńg-khì lán ê kò͘-hiong
202liāu kap châi-bū kàu thang chi-chhî 20 nî kàu 25 nî, it-ti̍t kàu lán ē-tàng tī lán ê thó͘-tē siōng chiâⁿ-chò 1 ê to̍k-li̍p ê bîn-cho̍k, 1 ê
203Ko-kùi ê Elijah Muhammad kóng, léng-thó͘ ê tōa-sè ē-tàng àn jîn-kháu ê só͘-bo̍k lâi phòan-tōan. Chún-kóng chit ê kok-ka
20420 kàu 25 nî, gún só͘ su-iàu it-chhè ê mi̍h-kiāⁿ it-ti̍t kàu gún ē-tàng seng-sán thê-kiong ka-kī só͘ su-iàu ê mi̍h-kiāⁿ.
205hun-hióng thó͘-tē, châi-hù lâi sio̍k-chōe, nā án-ne, Bí-kok tiō ē-tàng kiù i ka-tī. Nā chún kóng Bí-kok bô beh ta̍p-èng, beh tán-thāi Siōng
206 bô-hāu ê, thòe liû-hêng ê lāu kò͘-sū. Kan-taⁿ ǹg-bāng Lí mā ē-tàng kóng lí ê kò͘-sū.
207chin sin-khó͘, koh phah pháiⁿ kám-chêng. Chit hong-bīn ê keng-giām nā ē-tàng ke kau-liû, ká-ná kàu-hōe teh chò kiàn-chèng leh, siong-sìn ē ke
208 1 ê lâng ē iōng i ka-kī ê hong-sek kè-sio̍k sêng-tióng. Lán nā ē-tàng tiông-sin lâi khòaⁿ lán sī án-chóaⁿ koh khai-sí kóng Tâi-gí ê
209lâi khòaⁿ lán sī án-chóaⁿ koh khai-sí kóng Tâi-gí ê kòe-thêng, ē-tàng chéng-lí hō͘ su-iàu ê lâng chò chham-khó, tiō ē-tàng pian 1 pún
210kòe-thêng, ē-tàng chéng-lí hō͘ su-iàu ê lâng chò chham-khó, tiō ē-tàng pian 1 pún Tâi-bûn kiàn-kok ūn-tōng-chiá chho͘-kip chí-tō chhiú-
211 ē sit-pāi, ē sú-tit lán sán-seng chhò-ngō͘ ê kî-thāi, jīn-ūi ē-tàng khò sóan-kí (só͘-ūi ê bîn-chú hong-sek) lâi piàⁿ tó Kok-bîn-tóng
212ê bîn-chú hong-sek) lâi piàⁿ tó Kok-bîn-tóng, sìn-chì ē jīn-ūi ē-tàng khò sóan-kí lâi khí-chō lán ê Tâi-ôan-kok, tian-tò ho͘-sī tio̍h
213 bûn-hòa, cheng-tī, keng-chè siōng ê chū-chú-kôan, hō͘ jîn-bîn ē-tàng hêng-sêng ka-kī ê chú-thé le̍k-liōng, chiah ē chin-chiàⁿ chhiok-chìn
214lo̍k-sóan tō pun bô, che kám sī chia̍h-la̍t ê tiông-kiàn khang-khōe ē-tàng sio-pí-phêng--ê?
215kàu-io̍k-thé-chè kap mûi-thé téng-bīn piáu- hiān--chhut- lâi--ê, ē-tàng khòaⁿ kah chin chheng-chhó.
216 kháu-hō sī beh î-chhî in ê kì-iú lī-ek, Hôa-gí Hàn-jī sī in ē-tàng chiáng-ap Tâi-ôan thóng-tī-kôan kap iu-sè tē-ūi siōng tiōng-iàu
217ê chîⁿ só͘ siat ê kio̍k, hō͘ lán kho̍k-kho̍k-á khai-chîⁿ, kioh-sī ē-tàng bé-tio̍h X'mas kāng-khóan.
218ê ū chū-chú-sèng, ū chú-thé-sèng ê bîn-cho̍k, chiah chin-chiàⁿ ē-tàng tī sè-kài khiā-khí.
219 chin tōa ê hong-piān-sèng, hō͘ góa tī gí-giân piáu-ta̍t siōng, ē-tàng koh khah chèng-khak, mā khah ū hoat-hui ê khong-khan.
220--1-ê, sûi ē hông pháiⁿ-siaⁿ-sàu; chia̍h-pn̄g sî-kan, í-á kan-taⁿ ē-tàng chē 1/3,『值星官』bô hoah khui-tōng, liân tī to bē-tàng khap--tio̍h; pn̄g
221bòai chò lāu-su, in siūⁿ bô, jīn-ûi siōng bô, lāu-su ê thāi-gū ē-tàng hō͘ ka-tī bián hôan-ló seng-o̍ah, seng-o̍ah bô būn-tê chiah lâi “
222ta̍k-ê ê khòaⁿ-hoat soah lóng bo-siâng. Nā-sī pa̍t-kok ê tāi-chì ē-tàng bóng kā tòng-chò siáu-soat khòaⁿ, kiám-chhái chin chhù-bī koh chin
223kóng tàu-té toh 1-pún siá--ê sī chin--ê, kàu chòe-kīn chiah chai, ē-tàng kóng lóng sī chin--ê, nā ùi bô-kāng li̍p-tiûⁿ lâi khòaⁿ, ē tit
224chū-iû ê tāi-kè pek gōa-lâi thóng-tī chi̍p-thôan niū-pō͘--a, lán ē-tàng tōa-siaⁿ kap kôan-le̍k-chiá sǹg le̍k-sú ê siàu--a, lán soah tian-
225piàⁿ ê sî, Lí Teng-hui khiā tī toh 1-pêng? Le̍k-sú ê chek-jīm lóng ē-tàng kā pàng chúi lâu? Lán tian-tó ài mo͘h kòe-khì hit-ê tâu-ki-chiá/
226siàu-liân-sî ê Malcolm tui-kiû--ê, Malcolm hit-chūn bô siūⁿ-tio̍h ē-tàng phah- phòa chit-ê kè-ta̍t-koan, kan-taⁿ siūⁿ beh iûⁿ--li̍p-khì.
227 khai-sí liáu-kái『有色人種』m̄-sī hông chiù-chhàn--ê, i siong-sìn, nā ē-tàng kā chit-ê chong-kàu soan-thôan-- chhut-khì, tō ē-sái kiàn-li̍p sin
228têng, hō͘ i chin tōa ê chhì-khek, phôe-hu bô kāng-sek ê lâng, mā ē-tàng hō͘-siong chun-tiōng, chò-hóe hô-pêng seng- o̍ah. Tī chia, Malcolm
229chē iáu-bōe kak-chhéⁿ ê Tâi-ôan-lâng, koh gōng-gōng siūⁿ kóng nā ē-tàng hām kôan-le̍k-chiá chē kāng-khóan ê ūi, nā-sī ē-tàng ji̍p-khì
230kóng nā ē-tàng hām kôan-le̍k-chiá chē kāng-khóan ê ūi, nā-sī ē-tàng ji̍p-khì ROC thé-chè--nih, tō ē-sái chhut-thâu-thiⁿ--a.
231 kau-phài lâi kian-chhî ka-tī ê lí-sióng; lán Tâi-ôan-lâng kám ē-tàng sóan-tek mài hām ROC thé-chè thò-hia̍p, têng-sin kā lán sim-lāi
232sī sêng-khún koh chin iōng-sim hām ka-tī tùi-ōe ê Malcolm. In-ūi i ē-tàng thán-jiân bīn-tùi ka-tī, chit-khóan thán-jiân hō͘ i sán-seng ióng
233-tī liáu-āu, hō͘ góa koh khah thó-ià Tiong-kok, in-chhú, bô lâng ē-tàng pek góa ûi-pōe góa ê liông-sim, kiò góa kóng kā-tī sī Tiong-kok
234 ê liông-sim, kiò góa kóng kā-tī sī Tiong-kok-lâng; mā bô lâng ē-tàng bú-jio̍k góa, kiò góa sī Tiong-kok-lâng!
235koan-liām kà hō͘ ha̍k-seng, góa siong-sìn bián jōa kú, lán it-tēng ē-tàng kā “Tiong-hôa-bîn-kok” ián hō͘ péng, khí-chō sin kok-ka!
236tùi-khòng Pak-kiaⁿ-ōe chiah tio̍h. Góa kiàn-gī lāu-su chīn-liōng ē-tàng iōng Tâi-ôan-ōe siōng-khò, án-ne lâi, ē-tàng hō͘ ha̍k-seng chiap
237lāu-su chīn-liōng ē-tàng iōng Tâi-ôan-ōe siōng-khò, án-ne lâi, ē-tàng hō͘ ha̍k-seng chiap-chhiok tio̍h bó-gí ê ki-hōe, lán ê bó-gí iā
238 sī kai-kip būn-tê? Gōa-kok sin-niû jîn-sò͘ jú lâi jú chē, kám ē-tàng kā khòaⁿ-chò "tē 5 cho̍k-kûn"? Beh án-chóaⁿ kā in khòaⁿ-chò sī
239khó-lêng, m̄-chiah A-hōng kā thâu-ke kóng hioh-khùn-ji̍t ê pan khòaⁿ ē-tàng ke khah chē chîⁿ--bô, án-ne lâng khah beh lâi siōng, bô, te̍k-pia̍t
240bô sím-mi̍h ǹg-bāng ê thó͘-tē kap sî-tāi, lán beh án-chóaⁿ? Lán ē-tàng án-chóaⁿ ? Che chiū-sī lán TLH sêng-li̍p ê lí-iû kap chûn-chāi
241ē-sái chò. Kóng khah tōa-tiâu..ê ū: Tī tiong-iong, Kàu-io̍k-pō͘ ē-tàng tī kong-li̍p tāi-ha̍k siat-li̍p Tâi-gí gí-kàu kap iù-kàu-hē, phôe
242khà tiān-ōe, gín-á bô tńg-khì chhù--ni̍h, lóng ài chhú-lí. Kiám ē-tàng chhiūⁿ kong-bū jîn-ôan kāng-khóan, kóng “góa í-keng hā-pan--lah,
243Kong-bū jîn-ôan ē-tàng iōng ho̍k-bū ê phín-chit lâi hun kah-it-téng. Lāu-su leh? Chin-chōe
244bē tio̍h..ê. Khóng-chú m̄-sī kóng “in châi si kàu (因材施教)”, bô lâng ē-tàng pó-niá tó chi̍t-chióng kà-hoat sī it-tēng tio̍h..ê.
245sin. Góa siūⁿ, châi-chèng khùn-lân tāi-ke lóng liáu-kái, sin-súi ē-tàng mài cheng-ka. M̄-kóan chèng-hú ū sím-mi̍h lí-iû, beh kā lāu-su hun
246tēng beh hun, chhiáⁿ thê-chhut hō͘ lâng sim-ho̍k kháu-ho̍k ê hong-àn. Ē-tàng kā bô jīn-chin ê lâng chhōe--chhut--lâi, chhiáⁿ in kái-chìn, sī
247hô gí-giân lâi piáu-hiān. Nā ū sím-mi̍h khiàm-khoat ê só͘-chāi, ē-tàng ēng chioh-ēng-sû, sin-chō-sû, kap gí-ì chóan-ōaⁿ lâi pó͘-kiù.”
248. Āu-pái nā ū-êng koh khì Lâm-tâu chhâ hō͘-che̍k chu-liāu tio̍h ē-tàng koh-khah khak-tēng.
249tâu-kó, m̄-koh mā sit-pāi. Góa chin hi-bāng chi̍t-kóa u-sim ê lâng ē-tàng pang-chō͘ góa kap Tâi-ôan chèng-hú hóan-èng. Góa ê e-mail sī giugo@uclink.berkeley.edu
250khò. It-poaNlai5-kóng, ha̍k-seng tùi iōng tâi-gí siōng-khò lóng chin ē-tàng chiap-siu.
251ha̍k-seng kā góa kóng in ài seng kā Tâi-gí hoan-ek chò Hôa-gí chiah ē-tàng liáu-kái.
252lí hō͘ ha̍k-hāu 1/2, tān-sī góa siong-sìn it-tēng iáu ū pān-hoat ē-tàng kè-sio̍k tha̍k--lo̍h khì, lí chhian-bān m̄-thang chia̍h kàu 110 kong-
253Ha! Ha! Bô siūⁿ tio̍h góa ē-tàng siá chiah chē, Tâi-bûn bô góa siūⁿ--ê hiah khùn-lân, góa ē kè
254Ē-tàng chham-ka chit-piàn ê seng-o̍ah-iâⁿ, chin-chiàⁿ chiok hoaⁿ- hí--ê, che
255(ps: khòaⁿ phoe-lông û chit-pêng ê chū-chí. û-êng ē-tàng lâi chia kiâⁿ-kiâⁿ--ê, gún lóng ē chiok hoan-gêng--ê.)
256Ǹg-bāng lí ē-tàng hó-hó-á pó-tiōng sin-thé, mài kôaⁿ--tio̍h-lo̍h.
257Lán ē-tàng ba̍k-chiu kim-kim kā khòaⁿ, khòaⁿ chit-ê kóng teh kái-piàn Tâi-ôan
258iáⁿ ē kā Chi-na-sek ê kàu-io̍k thé-hē hùi-tiāu, hō͘ lán ê gín-á ē-tàng iōng ka-kī ê bú-gí lâi kiàn-li̍p sè-kài-koan, koh lâi tha̍k chin
259Ta̍k-ke ē-tàng chò-hóe lâi siūⁿ khòaⁿ mài--ê, KMT lo̍h-tâi liáu-āu, ūn-tōng khong
260Chin hoaⁿ-hí siu-tio̍h lí ê Mail. Tùi lí ê jī-kù lāi-té mā ē-tàng thé-hōe hit-chióng bô-nāi kap ut-chut. M̄-koh láu-si̍t kóng, che sī
261tī ê put-an, bóng-tōng, kiau-ngō͘, mô͘-tún kap tô-phiah. In-ūi lán ē-tàng thé-hōe chit-kóa tāi-chì ê khó͘, só͘-í lán mā hi-bāng ē-tàng
262ē-tàng thé-hōe chit-kóa tāi-chì ê khó͘, só͘-í lán mā hi-bāng ē-tàng chiong lán ka-tī kā chit-ê siā-hōe tùi che lāi-té lī-thoat--chhut
263piàn sī siōng kán-tan iā-sī siōng khùn-lân ê tāi-chì. Lâng só͘ ē-tàng 100% khak-si̍t ū pá-ak chò ē kàu--ê, chiū-sī kái-piàn ka-tī. Che
264Tī lí kóng-ōe ê tiong-kan, góa ē-tàng khòaⁿ-tio̍h lí ê jia̍t-sim kap sèⁿ-miā-la̍t. Lí góa tio̍h-ài ū kak
265po͘ siōng kàu 16:20, e-àm ū-tang-á『晚自習』, ū-tang-á sī "piàⁿ-sàu", ē-tàng lī-iōng siōng-khò ê khang-phāng khòaⁿ-chheh, siá-phoe iah sī khòaⁿ
266tóng hôe-èng Kok-bîn-tóng ê kóng-hoat (Tân Kî-māi kóng--ê), lán ē-tàng khòaⁿ-chhut 2 tóng lóng sī teh sńg sóan-kí chhek-lio̍k, Tân Kî-māi
267chìn-tóng siōng hó hòng-khì Tâi-to̍k, kòe kúi-kang-á niâ, koh kóng ē-tàng chiap-siū, piáu-sī i sī bú ké--ê.
268Lāu-lâng ê hāu-seⁿ siong-sim sit-khì sim-ài ê khan-chhiú (che ē-tàng sī jīn-hô ê gôan-in), pàng-khui gôan-té ê khang-khòe, lī-khui chhù
269Hàn-jī ē-tàng tàn-tiāu sī bān-hēng ê tāi-chì, soah koh thâu-khak pháiⁿ--khì kā
270M̄-koh, góa chai-iáⁿ góa kóng--ê hit khóan hiān-siōng, ē-tàng kóng sī kôan-le̍k ê éng-hióng só͘ chō-sêng ê 1 chióng ké-siōng.
271. Góa Tâi-ôan Bú-khek ê ga̍k-phó͘ bóng hian, “tha̍k” bô, ǹg-bāng ē-tàng thiaⁿ tio̍h im-ga̍k-siaⁿ. Lí tō kǹg-khîm ê kòa hian--khí--lâi, tôaⁿ
272tio̍h lín chit-tē lâng ê lâu-pái. Lí khak-si̍t bô ōe kóng, bô ōe ē-tàng kóng. Lí kóng ê ōe mā bô-lâng thiaⁿ ū. Kàu kah tōa-hàn, góa chiah
273Ùi lán pē-á-kiáⁿ tiong-kan ê cheng-cho̍ah, kiám-chhái ē-tàng lio̍h-lio̍h-á khòaⁿ tio̍h lán chit-nn̄g-tē lâng ê miā-ūn. Chia ū
274tio̍h khai 17 tang ê sî-kan. Hiān-chhú-sî kan-na 13 tang chó-iū to̍h ē-tàng ôan-sêng. (Hông-giâu)
275tio̍h saⁿ-tǹg teh cháu-chông. Chit-má lán ū thang CPSE, lán kiám sī ē-tàng chò kóa khah chiàⁿ-bīn ê sit-thâu? Chhiáⁿ lán só͘-ū ê hōe-ôan
276, múi-phiⁿ 1,000ji7. Bûn-jī hē-thóng ka-kī sóan-te̍k. Án-ne m̄-nā ē-tàng pó-chhî kàu-su pún-sin ê Tâi-gí-bûn thêng-tō͘, koh thang hō͘ kàu
277hong bīn pôe-ióng sense of humor. Hi-bāng 21 sè-kí ê Tâi-ôan-lâng ē-tàng tī chit-tah chia jiok-tio̍h Se-kok-lâng!
278beh o̍h Lâm-tó-gí ê lâng lóng tio̍h ài lâi lán chia. Án-ne, lán ē-tàng thàn in ê chîⁿ: tha̍k-chheh ê ha̍k-hùi, tòa ê chhù-sòe, chhēng..
279bô sím-mi̍h ǹg-bāng ê thó͘-tē kap sî-tāi, lán beh án-chóaⁿ? Lán ē-tàng án-chóaⁿ ? Che chiū-sī lán TLH sêng-li̍p ê lí-iû kap chûn-chāi
280 Kiong-hí Tâi-ôan gín-á ê bó-gí tit-tio̍h koaⁿ-hong ê sêng-jīn, ē-tàng tī koaⁿ-hong ê tiûⁿ-só͘ siū-tio̍h ki-pún ê chun-tiōng kap chi-chhî.
281chún koh bûn-ngá ê Tâi-gí nā m̄-sī tùi sè-hàn chiū seng-o̍ah tī ē-tàng chhiong-hun ha̍k-si̍p ê khôan-kéng tiong, sī bô hoat-tō͘ kóng kah chin
2822. Án-chóaⁿ siūⁿ, chiū ē-tàng án-chóaⁿ siá--chhut--lâi; án-chóaⁿ siá, chiū ē-tàng án-chóaⁿ tha̍k.
283siūⁿ, chiū ē-tàng án-chóaⁿ siá--chhut--lâi; án-chóaⁿ siá, chiū ē-tàng án-chóaⁿ tha̍k.
284 pang-chān tāi-ke chìn-ji̍p chhù-bī ê Tâi-gí-bûn ê sè-kài, koh ē-tàng the̍h-tio̍h kok-chè jīm-khó 3-ha̍k-hun ê chèng-su. Tiong-kip-pan ū
285 tiong, kap lán chò-hóe phah-piàⁿ, nā o̍h ē-hiáu Lô-má-jī, chiū ē-tàng chin-kín ji̍p-mn̂g gián-tho̍k chhù-bī ê Tâi-gí, lán tāi-ke lóng
286 tha̍k? Siàu-liân-á beh khòaⁿ Tâi-gí, lín ū siáⁿ-mi̍h bāng-chām ē-tàng hō͘ in khòaⁿ? Ū siáⁿ nńg-thé ē-tàng hō͘ in iōng lâi phah chok-phín?
287lín ū siáⁿ-mi̍h bāng-chām ē-tàng hō͘ in khòaⁿ? Ū siáⁿ nńg-thé ē-tàng hō͘ in iōng lâi phah chok-phín? Hô-hóng lín mā bô chiong kái-liông
288kúi-keng. (Tâi-lâm-chhī kan-ta ū 3 keng) Só͘-í, Chio̍h-bn̂g Kok-sió ē-tàng pâi-miâ chāi-lāi, si̍t-chāi bô kán-tan. Tī chit-ê só͘-chāi, lán
289chin-chē ha̍k-hāu. Siong-sìn che mā-sī chiâⁿ-chò kin-á-ji̍t Tâi-ôan ē-tàng hiān-tāi-hòa chin-tōa ê gôan-in.
290 chioh tio̍h chit pái bó-hāu 100 chiu-nî kì-liām o̍ah-tāng, tāi-ke ē-tàng ū chîⁿ chhut chîⁿ, ū la̍t chhut la̍t. Iōng lán si̍t-chè ê hêng-tōng
291kū lâi chhú-tāi chóa-poe chóa-pôaⁿ, in-ūi chiah-ê mi̍h-kiāⁿ m̄-nā ē-tàng ēng liáu koh chài-ēng, chiah-ê mi̍h-kiāⁿ iā khah ū chit-kám.
292ê ím-liāu iông-khì lóng ài siu hôe, á-sī kui-tēng ài sú-iōng ē-tàng ēng liáu koh ēng ê po-lê-kòan. Kok lāi chū chiông gōa-kok ê lū
293Bo̍k-chiân lán lò-sò ê chhú-lí, tāi-pō͘-hūn kan-nā ē-tàng ēng tâi--ê, chiàm só͘-chāi, koh bōe-nōa. Chún-kóng ēng sio--ê,
2945. Chheng-khì ê sok-ka-tē-á siu khí--lâi, ē-tàng sàng hō͘ bē bó͘ chi̍t-kóa mi̍h-kiāⁿ ê seng-lí-lâng, chhin-chhiūⁿ
295sàng hō͘ bē bó͘ chi̍t-kóa mi̍h-kiāⁿ ê seng-lí-lâng, chhin-chhiūⁿ té ē-tàng pak phôe ê chúi-kó, á-sī the̍h tńg--lâi ài koh sé ê chhài-se,
296 beh hiat-ka̍k, iā ka lok chò kui tē, hō͘ siu hôe chài-chè ê lâng ē-tàng kui-ê the̍h--khì.
2971.Sat-bûn-chúi ē-tàng thâi-sí ka-cho̍ah. Chiong chi̍t poe ê sat-bûn-si phàu 4 kong-seng ê
298iàu. Chiong pêng-sng-hún iā tòa tû-pâng ê phāng--nih kap chhù-kak, ē-tàng chiong ka-cho̍ah kap chi̍t-kóa thâng kóaⁿ-cháu.
299 i kóng, ” Ún-sū sian-siⁿ ah, lí ta̍k-ji̍t ài gû-leng, iōng pun--ê ē-tàng chia̍h kúi-kang ? Siáⁿ-lâng ū hoat-tō͘ kui-nî thàng-thiⁿ kióng-kip
300chò koat-tēng ê ki-hōe, iông-ún góa ū sit-chhò, án-ni góa chiah ē-tàng tùi chhò-gō͘ tiong ha̍k-si̍p, kàu góa tōa-hàn, chiah ū lêng-le̍k
301lah. Góa chi̍t-ê lāu cha-bó͘-lâng, tû liáu chèng-choh, iā kan-nā ē-tàng chhī chi̍t-kóa cheng-siⁿ-á, soah m̄-sī ǹg-bāng ke chò chi̍t-kóa, ke
302lâng kan-nā tham tio̍h chheng-khì hong-piān, bōe-hiáu--tit ki-pûi chiah ē-tàng pó-chhî thó͘-tē pûi-súi.
303chhiú-lāi ū 5~6 tiuⁿ ûi-hoat ê ko-lú-huh kiû-tiûⁿ ê kiû-chèng, mā ē-tàng iōng 300 gōa bān bóe chhī-kè 1 ek 6 chheng gōa bān ê pia̍t-chong.
304Lí koh-o̍ah sī ūi tio̍h góan ē-tàng chheng-gī
305 chit-ê iûⁿ-phôe a̍p-á sàng khì lí ê pān-kong-sek, án-ne lán to ē-tàng gîn-hòe lióng-gut. Góa kā chhiú-chhau-pún kau hō͘ lí, lí kā pó
306hia ê hoe-chháu, chhân-hn̂g kap kó͘-ì ê choh-sit-lâng. Góa ǹg-bāng ē-tàng koh khòaⁿ tio̍h chhiⁿ-chhùi ê chhiū-nâ, ǹg-bāng ē-tàng koh phīⁿ
307 ǹg-bāng ē-tàng koh khòaⁿ tio̍h chhiⁿ-chhùi ê chhiū-nâ, ǹg-bāng ē-tàng koh phīⁿ tio̍h thó͘-tē ê khì-bī. Tī lâm Tâi-ôan, tiāⁿ-tiāⁿ kám
308sio-ta ê chhâ-hu lāi-tóe koh khòaⁿ tio̍h sèⁿ-miā, hō͘ góa iû-gôan ē-tàng kám-siū tio̍h khòai-lo̍k.
309ōm ê chhiū-á, ū hoe-chháu, mā ū thô͘ ê phang-bī. Góa ǹg-bāng ē-tàng tó tiàm hit keng tiām-chēng ê kū-chhù lāi-tóe, hō͘ sì-pêng-piⁿ
310 kap Hūi-eng ê chhù í-keng ū tāi-ha̍k-seng chhioh tòa tī hia, góa ē-tàng khì keh-piah ê A-ta̍t, A-koan iā-sí A-tông ê chhù-nih khì khùn. Góa
311chhú-lí hó-sè. Kā Tâi-pak ê tāi-chì chhú-lí hó liáu-āu, góa tō ē-tàng khòaⁿ chheng-chhó, ē-tàng lâi bīn-tùi góa tī Tâi-pak ê khùn-jiáu
312 tāi-chì chhú-lí hó liáu-āu, góa tō ē-tàng khòaⁿ chheng-chhó, ē-tàng lâi bīn-tùi góa tī Tâi-pak ê khùn-jiáu, jiân-āu chiah lâi chò
313A-hôa sí liáu-āu, góa bat siūⁿ kòe, ài án-chóaⁿ chiah ē-tàng hō͘ A-hôa ê sí ū kè-ta̍t? Góa ē-tàng àn chin chōe hong-bīn khai
314siūⁿ kòe, ài án-chóaⁿ chiah ē-tàng hō͘ A-hôa ê sí ū kè-ta̍t? Góa ē-tàng àn chin chōe hong-bīn khai-sí lâi chò. Góa siūⁿ, kî-tiong ū 1 hāng
315lâng chò ē kàu ê tāi-chì. Góa ē chīn góa ê le̍k-liōng, ǹg-bāng ē-tàng chò kah kàu.
316hôa kha-jiah ê kòe-têng, sī hiah-nī-á hong-hù! Góa chin ǹg-bāng ē-tàng chhōe tio̍h 1 ê phah kì-lio̍k tiān-iáⁿ ê hó kha-chhiú, ē-tàng kā
317bāng ē-tàng chhōe tio̍h 1 ê phah kì-lio̍k tiān-iáⁿ ê hó kha-chhiú, ē-tàng kā kui ê kòe-têng chôan-pō͘ lóng tián-hiān chhut-lâi hō͘ ta̍k-ke
318Í góa chin iú-hān ê lêng-le̍k, chò chit pún choan-chheh kan-taⁿ ē-tàng piáu-hiān koan-hē A-hôa seⁿ-sí chin sè ê 1 pō͘-hūn. Chit pún chheh
319siàu-liām. Mā hō͘ tùi A-hôa ū sêng-khún kám-chêng ê pêng-iú, ē-tàng thàu-kòe bûn-jī kap siòng-phìⁿ lâi siàu-liām i.
320chú ê chō-tâm-hōe lâi thàm-thó lông-bîn būn-tôe, i ǹg-bāng góa ē-tàng khì káng-ián.
321kóng 1 kóa góa kò-jîn chham-ú chèng-tī khòng-cheng ê keng-giām, mā ē-tàng kā góa só͘ chhái-hóng ê 1 kóa chèng-tī àn-kiāⁿ ê chu-liāu hō͘
322Goa siong-sìn, góa ē-tàng kā A-hôa chū-hûn liáu-āu ê tāi-chì taⁿ khí-lâi. M̄-koh chit kiāⁿ
323tāi-chì taⁿ khí-lâi. M̄-koh chit kiāⁿ khang-khòe m̄ sī té-kî lāi ē-tàng ôan-sêng ê tāi-chì. Ūi Nailong chiú-lêng ê sî-chūn, góa tit tio̍h
324, tō sǹg kóng bòai chhap mûi-thé án-chóaⁿ niú-khiok, góa iā sī ē-tàng thàu-kòe mûi-thé seng ūi A-hôa lâi chò 1 kóa tāi-chì, hō͘ koan
325hôa chū-hûn ê lâng tû-liáu ok-ì niú-khiok ê giân-lūn í-gōa, iah ē-tàng thiaⁿ tio̍h 1 kóa bô kâng ê siaⁿ. Sū-si̍t siōng, chì-chió ū sò͘
326 ê sî. Thàu-kòe tiān-ōe, Iú-chôan ǹg-bāng góa tī kaⁿ-ga̍k gōa ē-tàng pang i chiàu-kò͘ Hūi-eng.
327hō͘ le̍k-sú ha̍k-ka khì chò chhú-lí. Góa chò kòe kì-chiá, sûi-sî ē-tàng iōng chū-iû kì-chiá ê sin-hūn chò sin-bûn kang-chok. M̂-koh, góa
328tēng ê siu-ji̍p, kā téng piàn ê 1 kóa sai-khia khai liáu, tō kan-taⁿ ē-tàng hiòng chhin-chiâⁿ khui chhùi chioh-chîⁿ kap chàn-chō͘. Tō án-ne, tiām
329khì siūⁿ, iā m̄ gōan khì siūⁿ 519 liáu-āu, góa ē tī tó-ūi? Nā ē-tàng pêng-an tńg kàu chhù, tō chin ka-chài a. 519 hêng-tōng liáu-āu,
330 chò kàu a. A-pin pang-chān A-hôa, tī hóan-tùi ūn-tōng lāi-tóe, ē-tàng tông-sî chò 1 kóa ū ì-gī ê tāi-chì, koh ē-tàng tông-sî hiáng
331tōng lāi-tóe, ē-tàng tông-sî chò 1 kóa ū ì-gī ê tāi-chì, koh ē-tàng tông-sî hiáng-siū tio̍h khòai-lo̍k, tiⁿ-bi̍t ê seng-o̍ah.
332tō kap A-hôa iah sī kap A-hôa sio-siâng ê lâng lâi tùi-li̍p. Góa ē-tàng pau-iông. Ki-pún siōng, góa jīn-ūi Tâi-ôan ê thóng-tī-kôan iû
333sí khiā tī ián-káng-tâi tùi kûn-chiòng lâi káng-ián. I í-keng ē-tàng chhan-chhiūⁿ Iú-chôan, A-iāu kāng-khóan, pau-iông gōa-séng-lâng.
334lia̍h-peng kàu Tâi-ôan lâi ê. I tō án-ne chiah kái-piàn koan-liām, ē-tàng chiap-siū mā sī chhú tī lio̍k-sè ê gōa-séng-lâng.
335séng-lâng ê siūⁿ-hoat leh? Nā ū koh khah chōe ê gōa-séng jîn-sū ē-tàng ū chit ūi tiong-liân sìn-tô͘ ê siūⁿ-hoat, nā chit khóan siūⁿ-hoat
336ū chit ūi tiong-liân sìn-tô͘ ê siūⁿ-hoat, nā chit khóan siūⁿ-hoat ē-tàng khah chá chhut-hiān leh, chin chōe pi-kio̍k tō bōe hoat-seng a!
337hō͘ gōa-séng-lâng tē 2 tāi Tâi-ôan-lâng Tēⁿ Lâm-iông bô lâng ē-tàng pí-phēng. M̄-koh, thôan siau-sit ê lâng pēng m̄ chai-iáⁿ A-hôa tī
338 pò͘-tī chin kán-tan, chin sù-sì ê khì-bī, hō͘ góa chin kín tō ē-tàng liáu-kái ūi siáⁿ-mih A-hôa ē kā sin-āu-sū kau-tài hō͘ chit ūi
339 thiám ê, bô sóe sin-khu tō khùn khì a. Tī chia chin sù-sì. Góa ē-tàng thé-hōe, A-hôa chāi-seⁿ ê sî, sì-kòe cháu-chông, lâi chia hioh-
340sian bô? Np5 kò͘ khùn-bîn bô-kàu, góa kā i kóng, nā sī ū lâng ē-tàng chhōa-lō͘ góa tō beh khì. A-pin kóng i bô beh khì Hûn-lîm, i lâu
341 hioh-khùn33. Gún chit ê sî-chūn khì bô-tiāⁿ iah siuⁿ chá. M̄-koh ē-tàng tī hia khòaⁿ hong-kéng, sūn-sòa khòaⁿ in seng-o̍ah ê chōng-hóng.
342chin kah-ì chia ê 1 ê só͘-chāi. M̄ chai tang-sî, i ê sí-thé chiah ē-tàng tâi tiàm chia? Hóan-tūi tīn-iâⁿ ê le̍k-liōng sī chiah-nī-á sè.
343ê sí-thé tī tó-ūi to m̄c hai-iáⁿ? Chhut 1 pún kì-liām chheh tō ē-tàng tāi-thè tùi hiàn-sin ê lâng siōng kôan ê kèng-ì? Góa kám-kak
344-kôan-hōe ê chi-chhî-chiá, tī i ê hia̍p-chō͘ hā, Lông-kôan-hōe ē-tàng chioh "Tāi-tiân siā-khu o̍ah-tōng tiong-sim" lâi pān o̍ah-tōng.
345leh. Án-ne lâi thui-sak lông-ūn chiah ē khah sūn-lī. Chí-iàu sī ē-tàng thê-ko kang-chok hāu-lu̍t ê kiàn-gī, A-hôa lóng ē-tàng chiap-siū
346Chí-iàu sī ē-tàng thê-ko kang-chok hāu-lu̍t ê kiàn-gī, A-hôa lóng ē-tàng chiap-siū pa̍tlang5 ê ì-kiān. I 1 thiaⁿ tio̍h Lông-kôan-hōe seng-ôan
347kóng, choh-sit-lâng chin khó-liân, seng-o̍ah siuⁿ kan-khó͘, ǹg-bāng ē-tàng pang choh-sit-lâng kái-koat būn-tôe, hō͘ choh-sit-lâng ē-tàng chhut
348bāng ē-tàng pang choh-sit-lâng kái-koat būn-tôe, hō͘ choh-sit-lâng ē-tàng chhut-thâu-thiⁿ.
349bīn, i iah chin sêng "iōng náu" ê to͘-chhī-lâng. Chng-kha lâng lóng ē-tàng thé-hōe, to͘-chhī-lâng ê si̍p-kòan bô hiah hó kái. A-hôa tòa lâng
350Tī chia, góa ē-tàng thé-hōe ūi siáⁿ-mih lâng nā beh chhiáⁿ chia̍h-pn̄g, A-hôa lóng ē
351àm-mê, khiā tiàm chia, kám-siū chiâⁿ tia̍t-pia̍t. Góa chiok tin-sioh ē-tàng chìm tī chit khóan tia̍t-pia̍t ê khì-hun lāi-tóe. Tī soaⁿ-nih ê chng
352kng-iāⁿ-iāⁿ, chhù gōa-kháu tō chhan-chhiūⁿ cho̍at-gâi, chhun-chhiú ē-tàng bán thiⁿ-chhiⁿ, kha-té sī bô-té ê chhim-khiⁿ.
353hôa tī léng-sng-sng ê hong lāi-tóe khiâ o͘-tó͘-bái, tō kā kóng, i ē-tàng tòa tiàm Hōng-soaⁿ in lēng-gōa 1 keng chhù, m̄-bián án-ne chhoe léng
354 Kū-nî góa hō͘ in chiau-thāi tiàm chia chia̍h-pn̄g ê sî leh siūⁿ, ē-tàng kiam-kò͘ ka-têng kap bîn-chú ūn-tōng, hō͘ góa kám-kak chin him-siān
355lóng bê pàng bē kì-tit. Chham-ka ê lâng lóng chin khiam-pi, hi-bāng ē-tàng kap Tâi-ôan chôan-tó kok-tē ê bîn-chú ūn-tōng jîn-sū ha̍k-si̍p
356in kiáⁿ chin kó͘-chui, 1 tōaⁿ sî-kan liáu-āu, góa hoat-kak i í-keng ē-tàng chiap-siū A-hôa a-chek í-keng sí a, khó-lêng sī chong-ha̍p tōa-lâng
357thâu téng-bīn. A-hôa bat 1 chiam 1 chiam kā thīⁿ kòe, hō͘ khì-iû ē-tàng chin chiâu-ûn lâu lo̍h-lâi. I beh chū-hûn ê sî, iōng to-á-phìⁿ
358chng, i koh jia̍t-sim beh thé-giām lông-bîn ê thòng-khó͘, tō kan-taⁿ ē-tàng phāiⁿ sēk-kia ê láng-á."
359chāi, tō sī thih-sòaⁿ-bāng-á kho͘ khí-lâi ê chhiûⁿ-ûi-á. Àn chia ē-tàng khòaⁿ tio̍h thih-sòaⁿ-bāng-á gōa-kháu ê chhân-hn̂g. Góa chiok thòng
360tiám-hóe kàu sio sí, thiaⁿ kóng kan-taⁿ 3 hun-cheng niā-tiāⁿ. Lán ná ē-tàng lím-siū i sio-sí ê thòng-khó͘? He m̄ sī 3 hun-cheng ê būn-tôe.
361lūn, ǹg-bāng ē-hiáu lia̍p-iáⁿ, ē-hiáu iōng lo̍k-iáⁿ-ki ê pêng-iú ē-tàng lâi chò A-hôa ê choan-chi̍p. Góa kā Gô͘ Khun-siông kóng ê sî, i
362iàu sī Gô͘ Khun-siông Tâi-pak koh ū tāi-chì, i tī lâm-pō͘ kan-taⁿ ē-tàng thêng 2~3 kang niā-tiāⁿ.
363Chia m̄ sī ē-tàng tián-ióng, tiuⁿ-hêng ê só͘-chāi. Siáng mā siūⁿ bōe kàu, tī pêng
364. Góa tō kiò Gô͘ Khun-siông kā hip lo̍h-lâi, tia̍t-pia̍t hi-bāng i ē-tàng kā chhiū-chai, sek-khia kap ka-to lóng hip ji̍p khì kiàⁿ-thâu lāi-tóe.
365. Góa ê sim í-keng hō͘ i bê khì. Góa it-tēng ē koh khì. Góa nā ē-tàng tī hia tòa khah kú leh, góa ē chhōe tio̍h koh khah hong-hù ê mi̍h-
366chòe kut-hu chng tòa àng-á-té! Chin ǹg-bāng che sī 1 chō sîn-teng, i ē-tàng àn sîn-teng lāi-tóe kiâⁿ chhut-lâi5, koh tńg-lâi kàu lán ê kho͘
367-hu ê tāi-chì, hō͘ 1 kóa kap A-hôa khah ū kám-chêng ê pêng-iú, ē-tàng tī chit kúi kang khì kā khòaⁿ.
368chō͘-sóan. M̄-koh, àn i lâu hō͘ in bú-á ê ûi-su khòaⁿ khí-lâi, ē-tàng kám-kak tio̍h i khǹg tiàm sim-koaⁿ-té tùi in lāu-bú chin chhim ê ài.
369, kā khùn-jiáu kàng kàu siōng kē ê thêng-tō͘. Góa mn̄g i: "Góa ē-tàng khì lâu-téng khòaⁿ i bô?"
370"I teh pài-pài. M̄-koh, lí ē-tàng khì lâu-téng kā khòaⁿ māi leh."
371chiap-kīn bóe-chàn ê sî, lú kám-kak kiaⁿ-hiâⁿ, A-hôa in bú-á kám ē-tàng gôan-liōng chit chàn tāi-chì? Beh án-chóaⁿ lâi chiap-siū gín-á
372thâu-khak-gia̍h. Góa siūⁿ: A-hôa a! Ma-ma ê thòng-khó͘, kan-taⁿ lí ē-tàng kái-koat, m̄-koh che it-chhè lóng siuⁿ bān a.
373kah-ì chit tiuⁿ siòng-phìⁿ, ân-ân the̍h tī chhiú lāi, chhan-chhiūⁿ ē-tàng àn siòng-phìⁿ téng-bīn, chheng-chhó ê, A-hôa ê piáu-chêng lâi
374Kóng-ōe ê sî, i ū-sî-á ē-tàng pêng-chēng bô khàu kap góa kóng A-hôa ê tāi-chì. I kóng A-hôa
375kiû miâ-lī, sī hi-seng ka-kī. Hōan-nā í sìⁿ-miā hi-seng ka-kī, tō ē-tàng chiâⁿ-chò sîn. Ū siáng pí i koh khah ū ióng-khì? I chò liáu chit
376siáng pí i koh khah ū ióng-khì? I chò liáu chit kiāⁿ tāi-chì, khòaⁿ ē-tàng piàn-chòe sîn bōe?"
377lâi liām. Góa tāi-khài-á kóng hō͘ i thiaⁿ. Án-ne 1 phiⁿ bûn-chiuⁿ ē-tàng hō͘ i gōa-chōe an-ūi? Góa teh siūⁿ, he sī chin pi-bî ê. Chit chân
378kap chhùi-lio̍k. Góa beh lâi cháu a, soah kiâⁿ bōe khui kha, góa koh ē-tàng chò siáⁿ? I iōng hi-jio̍k ê, sè-sè-á, í-keng lāu ê sin-khu, chhiú
379I pôe góa kiâⁿ kàu mn̂g-kha-kháu, góa ē-tàng kám-siū i àn 519 kàu-taⁿ só͘ sêng-siū ê thòng-khó͘, mā kám-kak
380kap siok-bo̍k. Chit chióng thòng-khó͘, chit khóan siok-bo̍k, bô lâng ē-tàng thè i lâi sêng-tam, mā bô hoat-tō͘ chhú-tāi. Góa teh siūⁿ, chō-
381, hō͘ in ê seng-o̍ah pó-chhî pêng-chēng, che bô-tiāⁿ sī góa só͘ ē-tàng chò ê, siōng iú-siān ê piáu-ta̍t.
382Chit-kái lī-khui Kah-sian, m̄ chai tang-sî chiah ē-tàng koh lâi? Ná kiâⁿ ná khòaⁿ sì-pêng-piⁿ ê chhiū-á. Chng-kha kéng-
383bi̍t ê ǹg-bāng, ǹg-bāng bat kā A-hôa tòng-chòe hiaⁿ-tī ê lâng, ē-tàng si̍t-si̍t chāi-chāi kè-sio̍k A-hôa chia̍h khó͘, siū chek-bôa, si̍t-
384iú, lâu hō͘ ta̍k-ke kui sì-lâng sim-koaⁿ lāi ê thiàⁿ. Lán kan-taⁿ ē-tàng kóng: i kā hóe tiám to̍h, tī ka-kī seng-khu téng sū-sian chhôan hó
385lí chit-khóan bêng-lí ê lâng khah chē chi̍t-tiàm-á, èng-kai chiū ē-tàng kái-piàn siā-hōe koan-liām.” Lāu-á-peh chi̍p-tiong cheng-sîn teh thiaⁿ
386 tat-koan. Ūi siáⁿ-mih bô beh án-nih chòe? Chôan jîn-lūi nā lóng ē-tàng kap Siōng-tè (=chin-lí)khiā tī kâng chit-pēng, he chiù sī sè-kài
387tiâu . it.laiNe5 tàng pok-hun , chin-hó giâ.koh chin-hó pok , jī.laiNma7 ē-tàng kā lâng tián kóng「Che.sī Góan hāu-seⁿ.ùi A-Lí-San.giâ.tngNlaiNeN.」Chit
388storm. Sui-jiân sī hia̍h-nih kôaⁿ ê tang-thiⁿ, nā káu jī go̍eh té, ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chhiū-á-m̂ khai-sí teh phòng-khí-lâi. Saⁿ go̍eh-té kàu
389 ê khùn-kéng, góa hi-bāng tī chham-ka chit-pái iâⁿ-tūi liáu-āu, ē-tàng tiông-sin khòaⁿ-thāi Hak-kâ-fa, tiông-sin chhōe tio̍h Hak-kâ-fa ê
390Ǹg-bāng lán chit-tāi lâng, ē-tàng ū chhiūⁿ Russia chheng-liân-lâng ê tam-tng kap chì-khì, chiàⁿ-bīn
391Hōan-sè, lí kám-kak góa m̄-sī hit-ê ē-tàng khan lí ê chhiú ê lâng; hōan-sè, lí tō sī hiah-ni-á khut-kiông
392 khòng-tōa chham-ka ê hōan-ûi, hō͘ Chèng-tāi í-gōa ê lâng, mā ē-tàng chham-ka.
393ta̍h bô su-iàu pò-siû? 100-nî hóan-khòng ê húi kap ba̍k-sái lóng ē-tàng kā hám-kak?
394Che sī 1-chān chin khióng-pò͘ ê tāi-chì, ǹg-bāng ta̍k-ê ē-tàng hó-hó-á su-khó chit-ê bûn-tê, hō͘ lán ka-tī ê kin, lán ka-tī
395lāi-té, káng-su kap ha̍k-gôan teh thó-lūn, ì-kiàn hun-hióng, lóng ē-tàng khòaⁿ-chhut siōng-khò khì-hun chin lāu-jia̍t, tiong-iong ê hioh-khùn
396khò khì-hun chin lāu-jia̍t, tiong-iong ê hioh-khùn sî-kan, hō͘ ta̍k-ê ē-tàng hôe-hok cheng-sîn, koh ū chún-pī tiám-sim, hō͘ ta̍k-ê lâng pó͘-chhiong
397Sam-kiap lāu-ke ê kì-lo̍k-phìⁿ, tī hit-ê pi-khó͘ ê sî-tāi, in kám ē-tàng án-ne sù-sì teh hiáng-siū?
398khì lim-tê pàng-jiō, koh ū-lâng chò kah siàm-jiō. Che lóng ū lâng ē-tàng chò chèng-jîn."
399tī--ê bô kā sio-thīn, góa sǹg siáⁿ-mih! Liān che to m̄-káⁿ, góa ē-tàng keng jōa-kú?
400, chit-má khò ki-hâi, pòaⁿ-kang tō chò beh 50 siang, án-ne èng-kai ē-tàng chò khah chió hioh khah chē, ta̍k-ê mā lóng ū ê-á thang chhēng chiah
401chêng kàu kong-si, àm-sî mā lóng tio̍h kòe 7-tiám liáu-āu, chiah ē-tàng hā-pan tńg chhù chia̍h-pn̄g.
402chóng--sī khah tiōng-iàu, tō sǹg sī kang-hōe kàn-pō͘, mā kan-taⁿ ē-tàng tiām-tiām phòe-ha̍p kong-si ê "chí-sī".
403thâu ê i, chóng--sī chiâⁿ bē-sóng, m̄-koh mā bô in hoat-tō͘, kan-taⁿ ē-tàng ìn kóng: "Góan Tâi-ôan-lâng chiah m̄ sī án-ne--leh!"
404bô hīⁿ-á ê lâng thiaⁿ siōng bêng, chhiú lāi-té khang-khang chiah ē-tàng the̍h-tio̍h siōng chē mi̍h-kiāⁿ, chin-chiàⁿ sí--kòe ê sèⁿ-miā chiah
405the̍h-tio̍h siōng chē mi̍h-kiāⁿ, chin-chiàⁿ sí--kòe ê sèⁿ-miā chiah ē-tàng o̍ah liáu kú-kú-tn̂g-tn̂g."
406súi. Tâi-ôan sī 1-ê hái-tó, siū tio̍h『洋流』ê éng-hióng; ko-soaⁿ mā ē-tàng chó͘-tòng kùi-hong, tiō ū chin kāu ê hō͘-chúi.
407Góa siōng kài thiòng ē-tàng khian tio̍h Thê-bêng hiaⁿ.
408pang-á, khoeh tī í-á 2-pêng ê hōaⁿ-chhiú téng-thâu. Án-ni góa tō ē-tàng tī chhâ-pang-á téng-thâu chia̍h mi̍h-kiāⁿ, chiok hong-piān--ê.
409 chi̍t-tè chiok tōa-tè ê kiàⁿ. Góa chē tī chit-ê ūi, tú-á-hó ē-tàng thàu-kòe kiàⁿ ê hóan-siā, khòaⁿ-tio̍h pa-tâi, mā khòaⁿ-tio̍h
410Lán, beh án-chóaⁿ khah ē-tàng mài hō͘ chú-liû siā-hōe kā lán kái-piàn?
411liōng gôan-lâi hiah tōa, kā kiaⁿ-hiâⁿ ê kám-kak lia̍h tiâu, lí tō ē-tàng khòng-chè ka-tī, lia̍h tio̍h lí siūⁿ beh khak-tēng--ê.
412-bī "tīm-kiuⁿ-bah", pó-chèng chia̍h liáu chí-sàu kò͘-hì-kńg, koh ē-tàng pó͘-chhiong thé-la̍t.
413hun-hióng "Siá Tâi-bûn ê keng-giām", chit pō͘-hūn kî-thaⁿ-lâng mā ē-tàng chò-hóe hun-hióng.
414ê kò-sèng khó-lêng sī pòaⁿ-seⁿ-sêng--ê, chóng--sī, táⁿ mā-sī ē-tàng hùn-liān-- ê, ùi lo̍k-im "Phah-phú-kng" kàu Ko-hiông ê chiūⁿ-tâi
415chi̍t-hòe, éng-kòe a-kong sī ko͘-kiáⁿ, I kám-kak a-pà ê chhut-sì, ē-tàng kā a-chó͘ sàng chiūⁿ soaⁿ-thâu, sī chin an-ùi ê tāi-chì. A-kong
416khì tàu sio-thīn, sim-lāi kî-thāi lô-kang thôan-kiat ê le̍k-liōng ē-tàng kái-piàn lô-tōng-chiá ê ūn-miā, kî-thaⁿ só͘-chāi kang-lâng ê
417 kā--leh keng--lo̍h-khì, bô, beh toh thó chia̍h-pn̄g-chîⁿ? In kan-taⁿ ē-tàng pek gín-á piàⁿ-miā tha̍k-chheh, khòaⁿ ū châi-tiāu tha̍k khah kôan
418hú koh ū 1-kóa hi-bāng, m̄-koh chit-ê hi-bāng m̄-chai tang-sî chiah ē-tàng ôan-sêng.
419"Lí ê ha̍k-hùi ē-tàng bé kúi-kin bah?" Tha̍k ko-tiong ê sî, lāu-pē choh-sit tńg--lâi, tiāⁿ
420chai tio̍h koh ōaⁿ khì-kàu toh-ūi, kang-têng nā làng-phāng, i chiah ē-tàng tńg Tâi-pak chhù--nih khòaⁿ bó͘-kiáⁿ.
421tēng ê ūn-miā, m̄-koh án-ne kám kong-pêⁿ? Kám ū ha̍p-lí? Ka-tī kám ē-tàng jím-siū?
422 chèng-tī siā-hōe kàu chong-kàu, lóng hiah bô kong-pêⁿ, lán kám ē-tàng tiām-tiām jím-siū?
423, i jīn-ūi, tī seng-o̍ah--nih si̍t-chiàn kap kian-chhî sī i chit-má ē-tàng chò--ê, i ē it-ti̍t án-ne chò--lo̍h-khì, tán-thāi ki-hōe.
424chai tio̍h koh ōaⁿ khì kàu toh-ūi, kang-têng nā làng-phāng, i chiah ē-tàng tńg Tâi-pak chhù--nih khòaⁿ bó͘-kiáⁿ.
425tiāⁿ ê ūn-miā, m̄-koh án-ne kám kong-pêⁿ? Kám ū ha̍p-lí? Ka-tī kám ē-tàng jím-siū?
426 chèng-tī siā-hōe kàu chong-kàu, lóng hiah bô kong-pêⁿ, lán kám ē-tàng tiām-tiām jím-siū?
427, i jīn-ûi, tī seng-o̍ah--nih si̍t-chiàn kap kian-chhî sī i chit-má ē-tàng chò--ê, i ē it-ti̍t án-ne chò--lo̍h-khì, tán-thāi ki-hōe.
428chúi-kheⁿ”. Lō͘-tô͘ iâu-óan, a-kong kap A-pún peh--á chin kú chiah ē-tàng kìⁿ chi̍t-pái bīn, m̄-koh A-pún peh--á ē khiâ hit-tâi 50 c.c. gû-
429tām-po̍h-á thóng--chhut-lâi ê kôan-tē, chhù chêng khòaⁿ--chhut-khì ē-tàng khòaⁿ-tio̍h khui-khoah ê khe-po͘ kap chin-leng-leng ê soaⁿ, tī in tau
430A-kong kap A-pún peh--á chit-má ē-tàng tī thiⁿ-téng kè-sio̍k khai-káng.
431bòai chò lāu-su, in siūⁿ bô, jīn-ûi siōng bô, lāu-su ê thāi-gū ē-tàng hō͘ ka-tī bián hôan-ló seng-o̍ah, seng-o̍ah bô būn-tê chiah lâi "
432kang, chit-ê gín-á chóng-sǹg pêng-an chhut-sì, ka-tī mā chin-chiàⁿ ē-tàng hioh-chhóan--lo̍h-lâi, kap ta̍k-ê hun-hióng chit-chūn ka-tī ê sim-chêng
433phùn-chúi-khang to kian-tàng, lo̍h-chhia iōng kin-á luh-luh--leh, chiah ē-tàng sūn-lī khí-kiâⁿ. Sim-lāi chiah teh kòai-kî, kám kóng chit-ê kâu
4340 ē. Bí-hông ê chhui-chūn ná lâi ná ba̍t, chit-chūn góa kan-taⁿ ē-tàng ùi i bīn-iông ê piáu-chêng, ke-kiám chai-iáⁿ i ū jōa kan-khó͘.
435a, i chai-iáⁿ che sī chòe-āu kai-tōaⁿ--a, koh piàⁿ--chi̍t-ē, tō ē-tàng kiat-sok 10 go̍eh-ji̍t lâi, nn̄g-lâng saⁿ-kha sio i-óa ê kan-khó͘ ji̍t
436 ê hêng, góa soah siáⁿ-mih khó͘ mā bē-tàng tàu hun-tam, kan-taⁿ ē-tàng kā i ê téng-sin lám tiâu-tiâu, nn̄g-ê lâng bīn chhi̍h sio-óa, chù
437giōng beh bô-sîn--khì ê ba̍k-chiu, sim-lāi teh hôai-gî i sī m̄-sī ē-tàng khòaⁿ-tio̍h góa tī i sin-khu-piⁿ.
438-chhiú teh-beh chhiong kàu chiong-tiám-sòaⁿ hit-khóan. Góa kan-taⁿ ē-tàng khiā tiàm piⁿ--á, sui-bóng kóng thè i chhit-kōaⁿ ê chhiú bô chi̍t
439sam chhut-sì hit chi̍t-khek khai-sí, góa chin ǹg-bāng ū chi̍t-kang i ē-tàng khòaⁿ-tio̍h chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ, iōng ka-tī siōng chhin ê ōe-gí
440hòng-khì. In hō͘ góa liáu-kái, Tâi-ôan ê pi-chêng m̄-sī『宿命』, sī ē-tàng chò kóa siáⁿ-mi̍h lâi kái-piàn--ê.
441siōng kán-tan ê gí-tiāu, chin bián-kióng koh li-li-lak-lak, mā kan-taⁿ ē-tàng kóng chi̍t-kóa pìⁿ-khong pìⁿ-siáu ê chhiò-khoe, iah-sī kā in sai
442phêng siáⁿ-mih hām lâng kēng-cheng? Lí ū siáⁿ-mih iu-sè? Siáng ē-tàng kā góa kóng, che it-chhè sī án-chóaⁿ chō-chiâⁿ--ê, hō͘ góa ê
443Nā ū, góa siūⁿ ta̍k-ê lóng ē chin khòai-lo̍k, siā-thôan ē-tàng chhiūⁿ Family. Nā bô sim, ū lâng ē chò kah chiok thiám, ū lâng iû
444sè, góa ū tāi-chì, bē-tàng khì--a!" Pān o̍ah-tāng ê lâng kan-taⁿ ē-tàng ìn kóng, "O͘h! Góa chai--a." Sim-lāi soah chiok léng--ê. Nā án-ne,
445chai--a." Sim-lāi soah chiok léng--ê. Nā án-ne, ta̍k-ê beh án-chóaⁿ ē-tàng chiâⁿ-chò hó-pêng-iú? Koh khah bián kóng kā siā-thôan piàn-chò
446gōa-lâi kap chāi-tē kài-sòaⁿ hun-bêng ê sî, kè-têng-chhia unchiang ē-tàng chiâⁿ-chò ke-thâu phêng-lūn-ka. In chai-iáⁿ, gōa-lâi--ê tāi-piáu
447-la̍t kā pûn, pûn kah chhùi-phóe jōa sng--leh. Chit nn̄g-hāng lóng ē-tàng lī-iōng hio̍h-á peⁿ ân ê thêng-tō͘, pûn chhut kôan-kē bô-kâng
448chhiàⁿ. To beh óa-nî--a, hit-ê tông-sū kap téng-si chham-siông, khòaⁿ ē-tàng nî-āu chiah lī-chit--bōe, téng-si kā ta̍p-èng, āu--lâi soah koh hóan
449Góan kek-ke ē-tàng tùi-pí kóng, che hām lāu-su chiáng-ak ha̍k-seng á ê hun-sò͘ kāng
450lâi-gôan, sī seng-chûn būn-tê, sī ka-têng ê bī-lâi neh. Lán nah ē-tàng iōng tō-tek teh iau-kiû--in? Tha̍k-chheh-lâng kám sī taⁿ-á khòaⁿ
451Hok-jîn hiaⁿ oan-na ē khì hoah chhut sim-lāi ê ōe. I jīn-ūi kok-ka ē-tàng tùi-pí chò kong-si, bān-nî kok-hōe tō chhan-chhiūⁿ kong-si--nih bô
452tē--leh, tông-o̍h nā kā chhòng-tī, i mā bô lâng hoat-tō͘, kan-taⁿ ē-tàng put-sî khah kéng-kak--leh, kap A-khîm--á lī khah hn̄g--leh, khah bián
453má iōng kóaⁿ ah-á ê hong-sek, the̍h chi̍t-ki tn̂g-tn̂g ê tek-ko, chiah ē-tàng kā góan ah chiūⁿ-chiūⁿ, koai-koai-á tòe a-bú tńg chhù.
454A-bú ū chi̍t-tâi la-jí-o͘h ē-tàng thiaⁿ, i ē-hiáu chhiúⁿ Bûn Ē,Âng It-hong ê Tâi-gí-koa, thiaⁿ-koa,
455ôan-lâng ê le̍k-sú, o-ló in ū kak-chhéⁿ, ū Tâi-ôan ì-sek, chiah ē-tàng poaⁿ chhut chit-chhut hì-kio̍k, hō͘ m̄-chai Bū-siā Sū-kiāⁿ ê siàu-
456thé-hōe--tio̍h, lé-māu kan-taⁿ sī chun-tiōng ê 1 pō͘-hūn, sīm-chì ē-tàng kóng sī chun-tiōng ê 1 chióng hêng-sek niâ. Nā bô hoat-tō͘ ēng
457Góa chìn-chêng tiāⁿ-tiāⁿ ē mn̄g: beh án-chóaⁿ chò, chiah ē-tàng kài-piàn chit ê siā-hōe?
458-thâu kha pha̍k kah o͘-ta-sán ê choh-sit-lâng, tī chia pān iâⁿ-tūi ē-tàng ti̍t-tio̍h siáⁿ?
459tàu khau-chhài, chiah-ê khòaⁿ soah liáu-āu beh chhòng siáⁿ? Sī koh ē-tàng án-chóaⁿ?
460Tī Pi-thâu-pòe kiâⁿ-ta̍h ê kî-kan ē-tàng hoat-kak, iân-sio̍k kòe-khì kap hiān-tāi sèⁿ-miā-la̍t, liân-hê siā
461 kàu hiān-tāi, hō͘ lâng hôe-sióng kap tui-su. Chiah-ê kò͘-sū mā ē-tàng kóng sī Tâi-ôan chá-kî ê sok-iáⁿ, kò͘-sū tián-hiān--chhut-lâi
462, "pah-nî thih-chhiū"......téng-téng, siūⁿ bē kàu hong-súi tē-lí ē-tàng éng-hióng hiah chē lâng ê seng-o̍ah kap su-sióng, hō͘ góa kám-kak
463kāng chi̍t-kho͘-lê-á, hoat-hiān būn-tê ê sî-chūn, chit tīn lâng ē-tàng sán-seng kāng-khóan ê ì-chì, kiōng-tông lâi kái-koat būn-tê, chit
464lō͘, i koh beh piàⁿ 20 tang--leh! Hi-bāng Tâi-ôan kok-tē ê lâng lóng ē-tàng ū siā-khu ê ì-sek, kā ka-tī tòa ê só͘-chāi hó-hó-á chéng-lí
465chiah kap i khai-káng ê sî, góa ē-sái kám-kak tio̍h i ê bû-nāi, mā ē-tàng thé-hōe i ê sin-khó͘. Nā khiā tī lí-bîn chit pêng, in koh án-chóaⁿ
466kòe-têng. Góa chin kah-ì chit ê o̍ah-tōng, hi-bāng chit ê o̍ah-tōng ē-tàng kè-sio̍k pān--lo̍h-khì!
467ūi. Kin-nî ê Seng-o̍ah-iâⁿ, góa kāng-khóan khai-sí kî-thāi ka-tī ē-tàng tit-tio̍h chhì-khek kap o̍ah-le̍k, thang kái-koat ka-tī chit-chām-á ê
468sio-lo̍h--khí-lâi, ta̍k-ê mā ǹg-bāng sòaⁿ tī kok-tē ê pêng-iú, ē-tàng ta̍uh-ta̍uh-á kā liân-lo̍k ê sòaⁿ-lō͘ khan-khan--khí-lâi.
469lâi thè-hiu-kim iah sī chu-kháin-hùi ê kim-gia̍h ē kiu-chúi, kong-si ē-tàng séng put-chí-á tōa-pit ê sêng-pún, chún beh koaiⁿ-chhiúⁿ, mā ē
470tàng séng put-chí-á tōa-pit ê sêng-pún, chún beh koaiⁿ-chhiúⁿ, mā ē-tàng kiàm la̍p chiâⁿ chē hùi-iōng; tē-saⁿ, bô-lūn sī kéng-khì éng
471Kā i mn̄g khòaⁿ ē-tàng án-chóaⁿ kā tàu-saⁿ-kāng, i ìn kóng bô hoat-tō͘--lah, chiah tōa
472Koh ū hong-thai beh lâi--a, i kā góa kóng, kan-taⁿ ē-tàng kî-tó, ǹg-bāng chit pái bē chō-chiâⁿ siuⁿ tōa ê siong-hāi.
473Kin-nî kòe-nî, góan chin hoaⁿ-hí ma-ma chóng-sǹg ē-tàng lâu tī chhù--nih, kui ke-hóe-á tàu-tīn chia̍h-pn̄g, m̄-bián tiàmpeN7
474lâi kóng, chá tō hō͘ chiū-gia̍p chhī-tiûⁿ pâi-tû--khì-a, kan-taⁿ ē-tàng chi̍t-kang thoa-kòe chi̍t-kang, tán-thāi kî-chek chhut-hiān.
475 kui-tēng, thâu-ke in-ūi liáu-chîⁿ iah-sī gia̍p-bū sok ân ê sî, ē-tàng chiong-chí lô-tōng khè-iok, thâu-ke ài chiàu kui-tēng hoat hō͘ lô
476kun kang-chu ê khián-sàn-hùi. Ōaⁿ chi̍t-kù ōe kóng, ma-ma èng-kai ē-tàng niá-tio̍h chha-put-to 15 kò-go̍eh sin-súi ê kháin-sàn-hùi, m̄-koh i
477Pàng bē lī, ǹg-bāng chiah kú chiah ē-tàng tâu-ji̍p ê khang-khòe góa pàng bē lī.
478ê lâng khui-tiàm, ū ê lâng hông chhiàⁿ, kan-taⁿ sī góa hó-ūn ē-tàng sóan-tek ū chhù-bī ê khang-khòe, án-ne niā-niā, bô siáⁿ-mih ko
479 ê lí. 12/23 chhím kàu Kagoshima ê sî, góa hiám-á kioh-sī ka-tī ē-tàng khòaⁿ-tio̍h 19 sè-kí ê Satsuma. Hit-kang, tī lín chhut-sì ê ke-á
480gôan-tiám, m̄-koh Kagoshima kā chiah-êpo2-liû kah chin hó, hō͘ góa ē-tàng tòe leh siàu-liām lín. Tī lí chhut-sì ê só͘-chāi, góa chē tī
481 kau hō͘ Satsuma bú-sū, beh sí chìn-chêng, lí kóng: “Góa kan-taⁿ ē-tàng kiâⁿ-kàu chia, góa ê sèⁿ-miā teh beh kiat-sok--a, góa bô beh iau
482tiâu sè-tiâu ê pâi-chúi-kau, peh khí-lih tōa-lō͘, kòe tōa-lō͘ tō ē-tàng ti̍t-chiap kiâⁿ-ji̍p gún chhù thâu-chêng ê chio̍h-thâu-lō͘. Sui-bóng
483 ê lâng chò cha̍p-tang ê liû-lōng kàu-su, mā sī piàⁿ-miā khòaⁿ ē-tàng khó-tiâu--bô, góa chit-ê pêng-iú soah tian-tò-thâu kiâⁿ. I kóng
484 chhut ko-jîn hoat-bêng『大力水手的波菜(大力丸)』kap Bí-kok sian-tan, hō͘ góa koh ē-tàng î-chhî ki-pún ê seng-o̍ah lêng-le̍k, sui-bóng ū bē-chió ê hù-chok
485kap put-hok. Góa kan-taⁿ sī siūⁿ bô sī án-chóaⁿ cha-po͘--ê chiah ē-tàng chia̍h ke-thúi , cha-bó͘ gín-á tio̍h-ài jīn pún-hūn. Góa nā thó
486tī ko-soaⁿ chùn-niá, lîm-ba̍k cha̍t-ba̍t ê Chu-lô-san (Ka-gī), chiah ē-tàng hoat-hui chòe tōa ê chok-iōng. Koh ū, Kàu-io̍k-pō͘ mā tio̍h ài siat
487siau-sit. Só͘-í góa hi-bāng chèng-hú ē-tàng kó͘-lē kóng pē-bú-ōe. Chhin-chhiūⁿ hit tong-sî teh thui-hêng Pak-
488chóng pak--khui. I kóng hoat-tiâu ê a̍p-á “phòng--khí--lâi”, 3 kang ē-tàng siu-lí hó.
489Chèng-tī ē-tàng iông-ha̍p, tān-sī kok cho̍k-kûn ê bûn-hòa kan-na ē-tàng hō͘-siōng
490Chèng-tī ē-tàng iông-ha̍p, tān-sī kok cho̍k-kûn ê bûn-hòa kan-na ē-tàng hō͘-siōng chun-tiōng, bē-tàng kiông-pek iông-ha̍p! Kiòng-sè iông
491 Kóng kàu chia, “bô chhin-chhiūⁿ..lâng” chit-kù-ōe lí tāi-khài ē-tàng ke-kiám thé-hōe--chi̍t--sut--á chiah tio̍h! Só͘-í góan a-bó ē án
492thian-tē, chú-iàu ê bo̍k-tek, chiū sī siūⁿ beh kau pêng-iú, khòaⁿ ē-tàng chhōe tio̍h chi̍t-kóa-á iú-chì lâi hō͘-siōng làu-khùi kiû chìn
493 Bô-gî-gō͘ tha̍k-chheh-hōe hiah ê hiaⁿ-ché, lóng chin ū hong-tō͘, ē-tàng liōng-kái góa chit ê chheⁿ-gû-á, chin ū nāi-sim teh chí-tiám, hō͘
494sī Tiuⁿ-hōe-tiúⁿ Ho̍k-chû I-su, i put-chí chhut tiûⁿ-só͘ hō͘ tāi-ke ē-tàng chi̍p-hōe, chò-hóe tàu-tīn lâi tha̍k Tâi-ôan-jī, Tâi-ôan le̍k-sú
495 phah-sǹg beh hòng-khì in ê bó-gí kap bûn-jī, mā beh hō͘ tāi-ke ē-tàng hoat-piáu chok-phín. In-ūi tāi-ke lóng chin phah-piàⁿ teh siá, “chhùi
496cheng-bi̍t, lo-li lo-so, tek-ko tàu chhâ-to, ti-sái lām ke-ko, jī-pêng ē-tàng khǹg chiàⁿ-pêng mā ē-sái khǹg tò-pêng, tùi chi̍t-ê 10 thóng hòe
497koa, bô jīn-jī. Só͘-í i chiū ēng chi̍t-tiuⁿ chóa ū hiah tōa-tiuⁿ, ē-tàng khàm chêng-āu ê jī, tiong-ng ka chi̍t-khang kiò góa tha̍k chóa-phāng
498 téng. Pa̍t-lâng tio̍h óa-khò lâng á-sī chhiùⁿ-phìⁿ hoat-im, góa ē-tàng ēng só͘ bat ê LMJ kā chù-im koh piau siaⁿ-tiāu, sûi-sî ē-tàng ho̍k
499góa ē-tàng ēng só͘ bat ê LMJ kā chù-im koh piau siaⁿ-tiāu, sûi-sî ē-tàng ho̍k-si̍p. Tú-tú chhin-chhiūⁿ Tiuⁿ Ho̍k-chû I-su só͘-kóng i ē-tàng
500ē-tàng ho̍k-si̍p. Tú-tú chhin-chhiūⁿ Tiuⁿ Ho̍k-chû I-su só͘-kóng i ē-tàng ēng LMJ khì o̍h Gôan-chū-bîn ê ōe-gí. Chit ê kong-hāu góa káⁿ
�W�L500���A�t�μȮ�kan-na�C500�����