�x�y��y���˯��t�΢w�d��[chit-ê] ê���G
104 nî 2 ge̍h 28 ji̍t, Tâi-ôan chhiú-khan-chhiú ūn-tōng ê piau-gú. Chit-ê ūn-tōng siū-tio̍h lâng-lâng ê chi-chhî, iok ū nn̄g pah g?a bān lâng
2siūⁿ kóng pēng bô jōa kùi,mā the̍h chi̍t-kha tiáⁿ khì pó͘,i mn̄g chit-ê pó͘ tiáⁿ--ê kóng:「Góa chit-khang ài jōa-chē chîⁿ?」
3In āu-piah tú-hó chē chi̍t-ê a-peng-ko, chit-ê a-peng-ko thiaⁿ--tio̍h, sûi tō ka ìn kóng:「 Pháiⁿ-sè, m̄-bián--la,
4kim-hōe kóan-lí chîⁿ-hāng ê tāi-chì,hōe ê táng-sū-hōe jīn-ūi chit-ê lu̍t-su lī-iōng chit-kôan ê hong-piān oai-ko ki-kim-hōe ê chîⁿ,khì
5kang-hu bē-tàng chiâ?-chò bah-hòan-á。Sui-bóng sî-tāi bô-kāng--a,chit-ê hòan-á iáu-sī kòan-sì bô iōng chhìn-á,beh tok chi̍t-kin ti-bah tō
6lâng chin tòng-bē-tiâu mē kóng:「Hit-ê kóng án-ni,lí kóng i ū-lí;Chit-ê kóng tò-péng,lí iā kóng i ū-lí。Sè-kan ná ū chit-khóan lí,lí
7chò pó͘-thâu ê pìⁿ. Chhiū-á tap-èng i , hō͘ i chi̍t-ki chhiū-oe. Chit-ê-lâng tō chiong pó͘-thâu ê pìⁿ chò hó , sòa--lo̍h i giâ pó͘-thâu
8Chit-ê kò͘-sū sī tih kóng, bô kâng sèng-chit ê lâng chin oh chòe-tīn.
9Chit-ê sî-chūn chú-lâng ji̍p-lâi , ná tih liām kóng chhī-liāu pun bô hó
10Chit-ê kò͘-sū sī tih kóng, tī tô-phiah chi̍t-ê gûi-hiám ê sî, m̄-thang
11tōe hō͘ in ku̍t chiok chhim, kiat-kiok hit-tang tōa-hong-siu, chhiau-kè chit-ê choh-sit-lâng chāi-siⁿ sî-chūn ê siu-sêng.
12tio̍h báng-á, tian-tò chiong ka-kī ê ām-kún-á jiáu kah lâu huih, chit-ê sî-chūn báng-á chá tō pe khì sai ê kha-chhng koh tèng chi̍t-phok,
13chi̍t-chiah tiāⁿ-tiāⁿ tī chit-tah-á chhut-ji̍p ê iá-lông thiaⁿ-tio̍h chit-ê siau-sit, choan-kang lâi hiòng bo̍k-iûⁿ-lang piáu-ta̍t i ê pi-siong :
14chhiáⁿ i tī keng téng-thâu khek siōng súi siōng ho̍k-cha̍p ê hoe-jī, chit-ê tiau-khek sai-hū tah-èng--i , chhiáⁿ i koh kè--kúi-kang chiah lâi the̍h.
15chhng hioh-khùn. Ū chi̍t-chiah koe-mo͘ phōng-song ê koe-bú khòaⁿ-tio̍h chit-ê chêng-kéng, tō kā liâu-á lāi-tóe ê koe kóng : “ Chhin-ài ê chhù
16-ūi i gâu pe ? kóng chiâⁿ-si̍t--ê, nā-sī góa beh, mā ē-tàng ùi chit-ê chhek-chhng pe khì lēng-gōa chi̍t-ê chhek-chhng. Lí khòaⁿ, i ê ba̍k
17soah khò tī hōaⁿ-piⁿ, tī āu-piah tè-tiâu-tiâu ê hái-tu khòaⁿ-tio̍h chit-ê chêng-hêng, mā tè leh thiàu--khí-lâi, kâng-khóan tiâu--leh. chhǹg
18bô siáⁿ thang kiaⁿ-hiâⁿ--a, in-ūi góa khòaⁿ-tio̍h hit chiah chō-sêng chit-ê kiat-kó ê kha-siàu mā kah góa kâng-khóan sī sí-lō͘ chi̍t-tiâu.
19Chit-ê kò͘-sū sī tih kóng, ū-ê lâng khòaⁿ-tio̍h hit-kóa hām-hāi pa̍t-lâng
20Chit-ê kò͘-sū sī kóng, lán nā ū siáⁿ-mé phái-phiah, chū sòe-hàn-sî
21 thiaⁿ--tio̍h liáu-āu, kiaⁿ chi̍t-ē kín soan, sim-lāi siūⁿ-kóng : " Chit-ê o͘-bá-sáng nà-ē kóng chi̍t-thò, chòe chi̍t-thò ! "
22Chit-ê kò͘-sū sī tih kóng hia ê giân-hêng bô it-tì ê lâng.
23tùi tó-ūi chhe--kè-lâi, lóng chiâⁿ khin-sang tō kā chhe tó--khì, chit-ê sî-chūn koaⁿ-bang pêng bô kā ìn-siaⁿ. Kè bô gōa-kú, chi̍t-chūn
24Chit-ê kò͘-sū tih kóng, ū-tang-sî--a mài khì kah lâng ngī tú ngī tian-
25châng chhiū-á bōe-tàng kiat ké-chí, si̍t-chāi sī bô-lō͘-ēng ! " Chit-ê sî-chūn, chhiū-á kā ìn kóng : " Lín chiâ ê lâng bô siá-sì,
26cháu lâi i ê tōe-pôaⁿ, siūⁿ-beh kah i kong-ke chit-phìⁿ chháu-po͘. Chit-ê kú-tōng hō͘ bé chin khioh-hūn, chip-ì beh pò oan-siû, tō chhiáⁿ
27kah khang-khang--a. I-seng tō beh kā o͘-bá-sáng thó i-io̍h-hùi, m̄-koh chit-ê sî-chūn o͘-bá-sáng bô beh chiàu gôan-tóe ê iok-sok hù chîⁿ, i-seng
28Chit-ê kò͘-sū sī tih kóng, ia̍h beh chia̍h ia̍h beh lia̍h, siáu-tham ê lâng
29 chúi-tóe bih--khí-lâi. Kî-tiong ū chi̍t-chiah thò͘-á khòaⁿ-tio̍h chit-ê pān-sè, tō kā kî-tha ê thò͘-á kóng : " Tòng--leh tòng--leh, lán
30Chit-ê kò͘-sū sī tih kóng, put-hēng ê lâng, óng-óng ē iōng pa̍t-lâng
31lâi chiàm 50%, tē 3 pō͘-hūn chiàm 50%. Tāi-pō͘-hūn ha̍k-seng tī chit-ê pêng-kó͘ lóng piáu-hiān chin hó. Che chiàm chôan-pō͘ sêng-chek
32ū thiau-chiàn-sèng, mā chin ē-tàng ū chhòng-ì, koh ē-tàng chioh chit-ê ki-hōe ha̍k-si̍p tû-liáu khò-pún í-gōa ê Tâi-gí. Góa kā tiong
33bô chôan-lô ê kàu-ha̍k tì-sú ha̍k-seng tùi Lô-má-jī bô pá-ak, chit-ê hiān-siōng tī kî-thaⁿ Tiong-kip-pan ê tông-o̍h lāi-té mā hoat-hiān.
34gí-lâng lâi kóng sī hui-siông khùn-lân--ê, in-ūi in bô aspiration chit-ê feature. Chin chē ha̍k-seng tī ha̍k-kî tiong lâi góa ê pān-kong-sek
35Eng-gí lāi-té pēng m̄-sī phonemic, iā chiū-sī in ê náu pēng bô chit-ê im. Náu lāi-té bô ê im chiū-sī hiⁿ-khang chin oh thiaⁿ ū ê im.
36Type 2 sī piau thiaⁿ--tio̍h ê piàn-tiāu m̄-sī piau pún-tiāu. Chit-ê chhò-ngō͘ gôan-pún siūⁿ kóng ē siōng kôan, kiat-kó bô hiah giâm
37hun. Tian-tò bô aspiration feature ê Eng-gí lâng bô hōan chin chē chit-ê chhò-ngō͘, kan-taⁿ ū 2 ê m̄-tio̍h niâ.
38"Bān-bān-á" i iōng "bān-bān-ê", hián-jiân chit-ê ha̍k-seng siu-kòe Hôa-gí, sī ti̍t-chiap kā Hôa-gí hoan--kòe-lâi.
39bûn-sû ê kui-hōan, sī bûn-jī bûn-bêng ê kin-kù, sī kāng-khóan chit-ê bûn-bêng ê lâng kiōng-tông ê bûn-hòa pōe-kéng, ū it-tēng ê kui
402) Che sī àn Eng-bûn "What Lincoln looked like." hoan-e̍k--ê. Seⁿ-tiuⁿ chit-ê sû, chin chē lâng m̄-chai, put-kò che sī sû-tián ū siu--ê. (chù:
41góa kui-ê-lâng thian-chun thian-chun, gōng-ngiah gōng-ngiah." Thian-chun chit-ê sû, sī góa kò-jîn bó-gí bat thiaⁿ--kòe-ê, sû-tián bô siu, hām
42 chèng-chhek kā Tâi-ôan lâng hōe sit-lé." (chù: 5) Tâi-ôan lâng chit-ê bûn-sû ê siá-hoat, ū chin chē ì-gī. Góa sī Tâi-ôan-lâng; bē-
43siat. Chāi 2-2 ê to̍k-li̍p sû-lūi thàm-thó tiong, khòaⁿ ē chhut-lâi chit-ê chhu-sè sī kiōng-thong--ê.
44bo̍k-chiân chi-ôan Unicode ê nńg-thé iáu bô kàu chē. M̄-koh āu-piah chit-ê būn-tê ē tòe sî-kan kòe-khì bān-bān-á siau-sit. Só͘-í POJ jú
45 Lō͘-se-a hoat-seng 1905 nî bîn-chú kek-bēng, Balt 3 bîn-cho̍k thàn chit-ê ki-hōe lóng hiòng Lō͘-se-a chèng-hú thê-chhut giân-lūn kap chip-hōe
46-chhut sin ê phiau-chún-gí, Nynorsk (Sin Norway gí ê ì-sù). Nynorsk chit-ê pán-pún sī khì chhōe "siōng phian-phiah ê hî-chhoan, lóng bô siū
47Deutschbalten. Iú-koan Baltic German ê le̍k-sú, mā ē-tàng chham-khó chit-ê bāng-chām (Tek-gí) http://www.deutschbalten.de/daten.htm.
48bîn)"(1959) lāi-té tùi Tek-kok sī án-choaⁿ sán-seng--chhut-lâi Nazis, chit-ê gī-tê chìn-hêng hun-sek, chí-chhut kóng, Tek-kok pí Eng-kok, Hoat-kok
49chò chi̍t-ê (ē-sái kóng sī Tâi-gí-bûn ê Pe̍h-ōe-bûn ūn-tōng) . Chit-ê sî-kî sui-bóng kan-ta ū Ki-tok-kàu sìn-ngióng ê Tâi-ôan-lâng ē
50-gí-bûn ê HTH/PCH, kiàn-li̍p liáu kian-kò͘ ê chio̍h-pôaⁿ. Lán kā chit-ê sî-kî hō-chò "sêng-tióng-kî".
51sî-kan bē-sái-tit chhiau-kòe 20%, jî-chhiáⁿ ài ta̍k nî kiám chió. Chit-ê sî-kî m̄-nā Tâi-gí gí-bûn ê hiān-tāi-hòa bô tit-tio̍h pang-chan
52Lán kā chit-ê sî-kî chheng-hō͘ chò Sè-sio̍k-kî kap Hoat-tián-kî.
53pek-hāi ê kòe-thêng, koh ū àn-chóaⁿ liân-ha̍p kok-kài jîn-sū kā chit-ê-khò bán-kiù tó-tńg ê keng-kòe. Thê-kiong chit-ê keng-giām sī ǹg
54kài jîn-sū kā chit-ê-khò bán-kiù tó-tńg ê keng-kòe. Thê-kiong chit-ê keng-giām sī ǹg-bāng hō͘ kî-thá ê Tâi-gí lāu-su kap ū-sim chham
55Chho͘-chho͘ beh kà ê sî m̄-nā bô iōng "Lô-má-jī" chò khò ê miâ, chit-ê-khò koh keng-kòe 2 pái kái miâ, jî-chhiáⁿ ū sio-sòa 2 ha̍k-kî hiám
56ôan "sit-kak-chhat", kā siōng-khò ê sî-kan pâi m̄-tio̍h khì, tì-kàu chit-ê-khò ōan kàu 2001 nî ê 2 go̍eh chiah ū hoat-tō͘ khui-khò.
57kap Bûn-hòa", in chiū bô ì-kiàn. 2002 nî 9 go̍eh góa khai-sí kà chit-ê-khò. Siōng-khò chin sūn-sū, hāu-kó mā bōe bái.
58sek tiong-sim chú-jīm Jīm Siān-liông(任善隆) chhin-pit ê phoe-sī, kóng chit-ê khò āu-ha̍k-kî ài thè, in-ūi kiam-jīm lāu-su bē-sái kà choan-tióng
59khò-thêng kan-ta khai-hòng hō͘ choan-jīm kàu-su kà. Góa kā i kóng, chit-ê-khò sī téng-ha̍k-kî ê thong-sek úi-óan-hōe sím-cha thong--koe--ê
60só͘-kà ê kho-ba̍k. Lō͘-bóe góa kōat-tēng beh chhéng-ká chhut-se̍k chit-ê hōe-gī.
61Siōng "Tâi-gí kap Bûn-hòa" ê sî, góa kā ha̍k-seng kóng chit-ê tāi-chì, "Nā sī chit-ê khò āu ha̍k-kî bē-tàng koh khui, che mā
62kap Bûn-hòa" ê sî, góa kā ha̍k-seng kóng chit-ê tāi-chì, "Nā sī chit-ê khò āu ha̍k-kî bē-tàng koh khui, che mā sī góa tī Gī-siú chòe-
63kap bûn-hòa." Hā-khò-liáu ū chiok chōe ha̍k-seng piáu-sī chi-chhî chit-ê khò. Ū-ê sīm-chì chin put-pêng kóng, Gī-siú ê ha̍k-seng hiah chōe
64tiong-sim ê chú-jīm Chiam Bêng-ióng(詹明勇) thè góa ìn kóng, "Tâi-gí" chit-ê-sû tī ha̍k-su̍t téng-kôan í-keng khak-tēng ah, Sêng-Tāi í-keng chheng
65ha̍k-su̍t téng-kôan í-keng khak-tēng ah, Sêng-Tāi í-keng chheng-ho͘ chit-ê gí-giân "Tâi-gí". Koh ū 1 ê úi-ôan mn̄g góa pò͘-tē-hì. Góa
66hoaⁿ-hí, m̄-kú bô koh mn̄g. Mā ū 1 ê kóng "Tâi-gí kap Bûn-hòa" chit-ê khò ê miâ ū būn-tê, góa ìn kóng, pún-lâi m̄-sī beh iōng chit-
67chit-ê khò ê miâ ū būn-tê, góa ìn kóng, pún-lâi m̄-sī beh iōng chit-ê, sī téng-ha̍k-kî ê thong-sek úi-ôan-hōe kio góa kái--ê. Chêng-
68 2 go̍eh, tē 2 ha̍k-kî siōng-khò tē 1 ji̍t, góa kā ha̍k-seng kóng, chit-ê-khò e tit thang khui, sī keng-kòe chōe-chōe phah-piàⁿ. Ha̍k-hāu-lāi
69 Ha̍k-hāu-lāi ū lâng bô ài ti̍h Tâi-gí-khò. Hi-bāng in pó-sioh chit-ê ha̍k-si̍p ê ki-hoe. Siōng-khò it-chhè sūn-sū. M-kú 4 go̍eh góa kho̍aⁿ
70tu̍t-jiân-kan piàn kàu chin léng-tām ê kháu-khì kóng, bô hāu lah, chit-ê khò bōe-sái koh khui. Ha̍k-hāu ū ha̍k-hāu ê kui-kí. Koh àm-sī
71 iáu-bē chhōe i kóng, tāi-chì tio̍h kái-koat, góa tio̍h chhú-siau chit-ê iok-sok) Hit-ūi Lîm Chú-jīm tī siāng-nî 10 go̍eh 25 Ko-hiông Kong
72Iûⁿ lāu-su mā ū siūⁿ beh chhōe hāu-tiúⁿ kóng chit-ê tāi-chì. M̄-kú i khà-khì hāu-tiúⁿ-sek, hāu-tiúⁿ ê pì-su tio̍h
73iáⁿ beh kóng "Tēⁿ lāu-su ê khò", tio̍h kóng hāu-tiúⁿ bô ài kóng chit-ê tāi-chì. Chin bêng-hián, hāu-tiúⁿ í-keng ū kau-tài i, mā koh 1
74Góa kā chit-ê siau-sit kā li̍p-úi Ông Hēng-lâm kóng. Góa kóng che í-keng sī chiok
75-gí-khò. M̄-kú ūi-tio̍h Jīm Siān-liông ê bīn-chú, ài góa kái chit-ê khò ê bêng-chheng, têng-siá khò-thêng tāi-kong. Ha̍k-hāu "pó-chèng"
76kiàn chò thong-sek úi-ôan-hōe ê ì-kiàn, mā sī khò-sè āu-piah ū chit-ê chi̍p-thôan chò i ê khò-soaⁿ. Tùi chit-ê sū-kiāⁿ, góa khòaⁿ-tio̍h
77mā sī khò-sè āu-piah ū chit-ê chi̍p-thôan chò i ê khò-soaⁿ. Tùi chit-ê sū-kiāⁿ, góa khòaⁿ-tio̍h tùi Pò͘ hāu-tiúⁿ kàu Jīm Siān-liông chiah
78tōaⁿ sî-kan ê piàn-hòa, tàu-tóe ū gōa tōa, beh án-nóa niû-chhek chit-ê piàn-hòa, sī pún-bûn beh thàm-thó ê.
79Iōng chit-ê hong-hoat, lóng-chóng ùi P chhē chhut 14 ê gú-sû (622 ê sû-hû),
80chôan ), ōe tóe-sòaⁿ piáu-sī, nā-sī THST ê chu-liāu khah ôan-chéng, chit-ê gú-sû èng-kai ē-tàng chhē --chhut-lâi, sǹg ji̍p kiōng-thong-sû K
81ah, chai, chèng, chha̍t, chhì, chhiáⁿ, chhut-la̍t, chiàⁿ, chiâⁿ, chit-ê, chō-ūi, chòe, cho̍k, chóng-sī, gōa-pang, ha̍k-seng, ha̍p, hē, hiah
82Kun-kù chit-ê tēng-gī, nn̄g-hūn gú-liāu ê gú-sû hong-hù-tō͘ chhiáⁿ chham-chiàu
83ūi hù-ha̍p POJ im-chiat ê pheng-siá, só͘-í hē-thóng bô chhē chhut chit-ê chhò-gō͘. Chhò-gō͘ ê gú-sû nā jú chōe, jú ē éng-hióng thong-
84bô ê gú-sû lia̍t --chhut-lâi, hō͘ jîn-kang lâi kiám-cha, lī-iōng chit-ê hong-hoat hia̍p-chō͘ kàu-tùi.
85kai khah sòe. Hi-bāng ū siong-koan gián-kiù ē-tàng lâi chèng-si̍t chit-ê thui-lūn.
86Chit-ê gián-kiù kan-na khí chi̍t-ê thâu, lán koh su-iàu chin chōe choan-ka
87hōan-ûi, keng-kè kiám-cha, hoat-hiān sī tī tē-chhit phiⁿ ū "Marana" chit-ê Eng-bûn sû.
88K, AP = A + K ê tiâu-kiāⁿ, tiâu-chéng liáu-āu, í-keng bô hù-ha̍p chit-ê tiâu-kiāⁿ.
89Tī chit nn̄g chân ê ē-tóe ū kiat-tè-chit, chit-ê kiò-chòe phê-ē-kiat-tè-chit (皮下結締織, subcutaneous connective tissue; tē
90Chin-phê sī phê-hu cho͘-chit ê tē-jī chân; chit-ê sī iù koh ba̍t ê cho͘-chit lâi chiâⁿ-ê. Chiap tī piáu-phê ē-bīn
91 Kho-ha̍k sèng: chit-ê sî-tāi chò tāi-chì nā bô kho-ha̍k ì-sek chiū bián kóng lah. I ê
92i ê sek-chhái hun-pò͘ tú hó kap khēng tò-péng. Lí kiám chai-iáⁿ chit-ê kiò-chò sím-mi̍h miâ? I chiū-sī hō-chò “Gê” lah! Lí kiám beh chai
93 ang-á-bó͘ sòa hiông-hiông gāng--khì, sa bô liâu-á-mn̂g, m̄-chai chit-ê ke-pô Chong..a sī teh kóng sím-mi̍h.
94chiū tī gán-chiân. Chiū-sī Sò͘-ha̍k mā ū kóng 5-4-3 ê tāi-chì, chit-ê Sò͘-ha̍k hō-chò Siong-ko Tēng-lí, se-iûⁿ-lâng kā i kiò-chò Pit-tah
95Chit-ê chiū-sī Siong-ko Tēng-lí. Mā ū lâng kā in kiò-chò Kau-kó͘-hiân
96 4 ( ) + (b-a)2 = c 2 , chit-ê sò͘-ha̍k sek tián-khui, chiū ē tit-tio̍h
97tah-ko-la-su (Pythagorean) tāi-iok tī Se-gôan 500 nî chêng hoat-hiān chit-ê tēng-lí, m̄-kú i cháiⁿ-iūⁿ chèng-bêng chit-ê tēng-lí kàu-taⁿ bô
98nî chêng hoat-hiān chit-ê tēng-lí, m̄-kú i cháiⁿ-iūⁿ chèng-bêng chit-ê tēng-lí kàu-taⁿ bô lâng chai-iáⁿ. Siá Kí-hô-ha̍k ê O͘-chi-lī-tô
99 ê hêng-lí, góa ē tī lín ê bo̍k-tek-tē hia kā lín “bye-bye”.Taⁿ chit-ê khong-tiong sió-chiá sòa án-ni kóng: Kok-ūi kong-á-má, bô gōa-kú
100chì, chhiáⁿ lín m̄-thang siū-khì, ta̍uh-ta̍uh-á kā tha̍k--lo̍h--khì. Chit-ê gôan-lí chiū-sī hō-chò Bô͘-nū-lí Tēng-lu̍t. Bô͘-nū-lí(Daniel
101-lâi hit khang, tōa la̍t kā i pûn hong, chhiáⁿ lí chim-chiok khòaⁿ, chit-ê “ㄇ”-hêng chóa ê téng-bīn ē nah--lo̍h--lâi. In-ūi chóa ê téng-bīn
102tio̍h bô ta̍t-chîⁿ! Lâi! Chhiáⁿ thiaⁿ hō͘ i chheng, jīn hō͘ i bêng, chit-ê gôan-lí chiū sī hō-chò Phah-su-khà gôan-lí (Pascal’s principle).
103iōng ē-kha ê chúi-ap chhìn-á (iā hō-chò chúi-ap-ki) lâi kái-soeh chit-ê gôan-lí.
104Ai chhut la̍t Fi ,tio̍h tùi iông-khì lāi ê chúi ka-thiⁿ ap-le̍t ΔP. Chit-ê piàn-hòa ê ap-le̍k thong-kòe chúi lâi thôan hō͘ biān-chek khah tōa
105ài khǹg tāng-liōng Fo ê mi̍h-kiāⁿ tī Ao ê téng-bīn, lâi tú-siau chit-ê la̍t Fo . Só͘-í Phah-su-khà gôan-lí iōng sò͘-ha̍k-sek lâi-siá, tō
106Ùi chit-ê sò͘-ha̍k-sek lâi-khòaⁿ, Ai pí Ao khah sè, Fi tio̍h pí Fo khah séng
107 lāi ê chúi ke thiⁿ 1-ê ap-le̍k. Phah-su-khà gôan-lí kā lán kóng chit-ê ap-le̍k ē thôan kàu kan-á lāi múi 1-pō͘-hūn, só͘-í ang-á lāi ê
108Tông-bêng-kok khiā kāng-pêng lâi hóan-khòng Fascism ê bîn-cho̍k, chit-ê bîn-cho̍k èng-kai ti̍t-tio̍h chū-iû, chit-ê bîn-cho̍k èng-kai ti̍t-
109khòng Fascism ê bîn-cho̍k, chit-ê bîn-cho̍k èng-kai ti̍t-tio̍h chū-iû, chit-ê bîn-cho̍k èng-kai ti̍t-tio̍h to̍k-li̍p!
110chôan-pō͘ ê le̍k-liōng, sìⁿ-miā kap châi-sán, kian-koat lâi ûi-hō͘ chit-ê chū-iû kap to̍k-li̍p ê koan-lī!
1111-pái tóng-gôan tāi-piáu tāi-hōe. Tī chia góa mā ài chioh-tio̍h chit-ê ki-hōe hiòng tāi-ke piáu-sī siōng-kài-tōa ê kám-siā, in-ūi tī
112gôan sian-chìn tông-chì thià?-thàng chai-pôe ê ē-bīn, hō͘ góa ū chit-ê ki-hōe lâi tan-jīn chú-úi chit-ê chit-bū. Tī chia góa hiòng tāi
113 chai-pôe ê ē-bīn, hō͘ góa ū chit-ê ki-hōe lâi tan-jīn chú-úi chit-ê chit-bū. Tī chia góa hiòng tāi-ke pó-chèng, góa cho̍at-tùi ē kap
114chò kiáⁿ-sài saⁿ, iā chit 5 bān táⁿ in chò pâng-lāi ke-si, iā chit-ê hō͘ lí âng.
115kā lí kóng. Chēng kàu taⁿ chiah-chē lâng lâi teh chò, góa khòaⁿ chit-ê siāng hó. Góa kah khòaⁿ kòe ba̍k, lí ún-tàng chin kah-ì.
116T: Ai-iò, gōng-sun lí tńg-lâi lah hàⁿ. Góa chit-ê koai-sun, lâi, A-má chhōa lí lâi khì kā má-chó͘ pô-à pài-pài
117kóng-ōe. Khòaⁿ m̄-tio̍h chhám, hit-hō chôa siⁿ hit-hō nn̄g liān, góa chit-ê sun iā kā góa kóai kah m̄ pài pu̍t. Góa tī-teh tō án-ni, khòaⁿ
118 góa chit-siang-chhiú kā lâng chò saⁿ, 1 ji̍t chóng thàn jōa-chē, chit-ê gín-á chhēng kàu chiah-phòa , kúi-nā-ji̍t bô tòa piān-tong, ta̍k
119S: M̄-thang the̍h-khì lah. Hit-niá chè-ho̍k hō͘ lí the̍h khì, chit-ê gín-á beh chhēng siáⁿ-hòe? Pa̍t-mi̍h bóng the̍h khì, chit-niá m̄-
120P: Kè góa chit-ê tǹg-tiàm Sìn-à kah jōa bái.
121 hiah hó, ún-tàng sī tùi ki-tok-kàu ê kám-hòa. Án-ni thang chai chit-ê ki-tok-kàu ê tō-lí, si̍t-chāi sī chin hó. Góa siūⁿ chit ê ki-tok
122馬: Góa bē ū kè lâng, cháiⁿ-iūⁿ beh ū chit-ê sū?
123chòe Iâ-so͘ ê chhut-sì, kóng ēng pò͘ pau khùn tī bé-chô-ni̍h ê, chit-ê chiū-sī kì-hō.
124lâng kóng, chhōa sim-pū tō hó-miā, kiám ū iáⁿ? Nā góa chhōa ga̍h chit-ê sim-pū, chin put-hàu koh kiau-thâu. Tian-tò hō͘ góa teh khì-tn̂g ló͘
125tio̍h chhin-chhiūⁿ io sè-kiáⁿ, thiàⁿ sè-kiáⁿ ê sim lâi thiàⁿ-sioh chit-ê lāu-tōa lâng, iau chiū hō͘ i chia̍h, àm chiū hō͘ i khùn, sòa kā
126母: Sī, ná-sī ông-lú ê bēng-lēng góa hoaⁿ-hí chòe chit-ê kang.
127I: Chit-ê chí-mōai siū-siong chiah tāng, ......... Lâu hoeh hiah-chē .........
128L: Khí-kám, khí-kám, chit-ê chí-mōai sûi-sî siong-tiōng, ū lí chit-khóan ê ki-su̍t, kap i-tek
129I: Tī chit-ê o͘-àm ê sè-tāi, iáu ū chhin-chhiūⁿ lín chit-khóan ê chheng-liân
130 kun sī A. Khek-kí kun sī O. Chèng-gī kun sī O. Án-ni kài tú-hó chit-ê chí-mōai i sī A, án-ni 3 ê lâng ū ha̍h. Ài-hūi chit-má seng thiu
131J: Chit-ê thit-thô mi̍h sòa hō͘ lí, chia̍h chia̍h leh, góa chiah chhōa lí lâi
132G: Chit-ê gín-á sī án-chóaⁿ?
133tio̍h sím-mi̍h, chí-ū ūi tio̍h beh kiù lí, in hoaⁿ-hí hi-seng it-chhè, chit-ê cheng-sîn kiám bô pó-pòe.
134 bōe hiáu án-ni thiàⁿ-lí, siat-sú nā ta̍k-lâng lóng sìn Iâ-so͘, chit-ê sè-kài tek-khak ē chin hēng-hok. Só͘-í góa bô lūn tùi sím-mi̍h
135L: Chit-ê chí-mōai, lí ê sè-kiáⁿ kah ē chia̍h tōa-be̍h môai, kah ē tàng khì
136sin-sū sī chi̍t-ê chin hó ê lâng. Nā góan sìn Siōng-tè ê lâng, chit-ê sî-chūn tio̍h kiû Siōng-tè chiàu-kò͘ sè-kiáⁿ khui-lō͘; án-ni kau
137Beh án-chóaⁿ chiah ē-tàng ta̍t-tio̍h chit-ê bo̍k-tek leh?
138首先家己紹介一下,小弟王宇良,是田中國小的老師,受蕭老師的器重,叫我來主持chit-ê 婚禮,非常歡喜。
139非常歡喜逐家來參加chit-ê 婚禮,tī-chia 我代替蕭老師蕭太太kā 逐家說一下ló͘-la̍t,感謝!感謝逐家來鬥鬧熱,祝逐家新年快樂,闔家平安大發財!
140請翕相師傅kā chit-ê 有紀念性的鏡頭留一個紀念,請新郎新娘證婚人媒人kap 兩方親家親姆排一個上讚的姿勢,hō͘ 翕相師傅翕相。
141Sī lah, góan ū saⁿ ê lâng beh khì lín D.C. chhit-thô, kiat-kó góan chit-ê tē-chú sī chi̍t-e lō͘-chhi, sai bê-lō͘ khì ah.
142"Hsiao" sī Hôa-gí pheng-im. I tī Bí-kok liû-ha̍k ê sî-chūn, to̍h hō chit-ê miâ. Mā chin ū khó-lêng sī pē-bó chū i sè-hàn to̍h án-ne hō--
143Chit-ê lē hō͘ lán ê kà-sī: lán ài thàn gín-á sè-hàn ê sî-chūn to̍h
144sim liân sim tàu-tīn lâi kiâⁿ jîn-seng ê lō͘. Tông-sî khan-chhiú chit-ê sû mā tāi-piáu Tâi-ôan ê chāi-tē bûn-hòa.
145. In-ūi tē sī îⁿ-îⁿ chhin-chhiūⁿ kiû , só͘-í lán só͘ khiā-khí chit-ê tē sī kiò-chò tē-kiû , lâng kap chháu-ba̍k cháu-siù chiū-sī tī
146 ê la̍t sī iú-hān, chū-jiân tio̍h ài kap pa̍t-lâng ha̍p chò-hóe. Chit-ê chiū-sī hoat-seng ka-cho̍k chong-cho̍k ê lí-iû. Tùi án-ni ti̍t liân
147tang-sî ē kún, m̄-sī put-sî tek-khak ē; án-ni chiū bô chhò-gō͘; chit-ê sī chin-lí.
148chiông nā-tiāⁿ. Sêng-jīn chin-lí ê sim sī chāi lán ê sin-thé-lāi, chit-ê chiū-sī tì-tek ê sim, á-sī kan-ta chheng-chò『Tì-hūi.』 Ū tì-hūi
149kóng iá-bān lâng , chiū-sī tōng-bu̍t iā sī ū tām-po̍h, chóng-sī chit-ê gē-su̍t-sim chiū-sī to̍k-to̍k lâng chiah ū. Lâng nā ná chìn-pō͘
150ta̍k-lâng khùi-si to ài tn̄g, bah to ài nōa, kut to ài hu; m̄-kú tùi chit-ê éng-óan ê o̍ah-miā , tiāⁿ-tio̍h lâng-lâng to sī m̄-sí-sim , chiū
151tī kái-kek ōaⁿ-sin, kan-ta gōng siú chiông-chiân ê hoat-tō͘, chai chit-ê ji̍t-ji̍t chìn-pō͘ ê sè-kài , lán tek-khak tio̍h chò lâng ê bóe-
152khiok sī beh kiâⁿ ài; tān sī lán só͘ kiâⁿ- -ê, sī ài á m̄-sī ài, chit-ê lán m̄-thang siūⁿ, m̄-thang ka-tī tòan; lán tio̍h hi-sim pàng hō͘ chèng
153ē thang sêng-chiū lâng ê hó chì-khì, che khiok sī si̍t-chāi. Tùi chit-ê ì-sù kóng, chîⁿ-châi tio̍h ài tōa-tōa lâi pó-sioh. Khóng-chú ū
154tī , ia̍h sī ē kóng-tit, ia̍h sī bē kóng-tit. Tāi-ke sìn ū-iáⁿ ū chit-ê Siōng-tè, ū-iáⁿ ū chi̍t ê Kiù-chú lo̍h-lâi sè-kan, ū-iáⁿ ū chi̍t
155jī-chiong, Tâi-ôan ê chū-bîn chiah tio̍h chiâⁿ-chòe Tâi-ôan-lâng. Chit-ê le̍k-sú sū-si̍t, hō͘ Tâi-ôan-lâng ê sim-lí-siōng ū chi̍t-ê tháu
156-se-a ê ko͘-jî》. Ū siá chi̍t-ê chin ū tāi-piáu-sèng ê jîn-bu̍t, chit-ê jîn-bu̍t tùi Tâi-ôan ê hiān-si̍t (Tng-sî sī Ji̍t-pún thóng-tī.
157seng-siat-pī, chò ké-pâi--ê chhut-lâi, koh ū-lâng chài bô͘-hóng chit-ê ké-pâi--ê, sī án-chóaⁿ m̄ ti̍t-chiap bô͘-hóng chin--ê Tiān-kong-
158chhiò-chhiò chhut-lâi, góa chiah koh ēng Pak-kiaⁿ-ōe kè-sio̍k kóng, chit-ê sió-sió ê sū-kò͘, ta̍t-tit lán chhim-siūⁿ. Gú-giân pún-sin bô-chōe
159Kheh-ka gôan-pún sī sió-khóa tī gú-giân-siōng bōe hó-sè, tān-sī chit-ê chhiong-tu̍t ná-chhiūⁿ lú lâi lú tōa, chin-chōe-lâng kám-kak, Bîn
160Āu-lâi 228 sū-kiāⁿ, í-ki̍p kok-bîn chèng-hú chhú-lí chit-ê sū-kiāⁿ ê hong-sek---iû-kî sī chân-sat, sit-chong, sió-khóa ū khan
161-chìn-tóng iâⁿ kòe Kok-bîn-tóng, che sī Tâi-ôan lek-sú siōng ê chit-ê tōa kái-piàn, chin chōe lâng tùi chit-ê sóan-kí kiat-kó kám-kak
162Tâi-ôan lek-sú siōng ê chit-ê tōa kái-piàn, chin chōe lâng tùi chit-ê sóan-kí kiat-kó kám-kak chiok hoaⁿ-hí--ê, mā jīn-ūi che sī Tâi-
163chiok hoaⁿ-hí--ê, mā jīn-ūi che sī Tâi-ôan hóan-tùi ūn-tōng ê chit-ê chìn-tián, sìm-chì ū lâng ē jīn-ūi che sī hóan-thé-chè ê sèng
164 iōng Tâi-gí kā lâng kóng in ê ài, soah hō͘ 1-kóa bô jīm-tông chit-ê gí-giân ê lâng tòng-choh gōa-kok-ōe, in kóng"Tâi-gí sī 1-chióng
165tòng-choh gōa-kok-ōe, in kóng"Tâi-gí sī 1-chióng kang-kū", koh kóng chit-ê kang-kū"bô hó-iōng; bô chhī-tiûⁿ; gín-á bô beh kóng; bô-hoat-tō͘
166-kiàn-siàu ê Tâi-ôan-lâng, ūi-tio̍h beh kā bē-hiáu kóng bú-gí chit-ê gôan-chōe tòng-choh bô khòaⁿ--tio̍h ê kang-kū!
167chióng chèng-thâu eng-kai hō-chò『精神分裂』. Chiok chē lâng lóng tit-tio̍h chit-ê chèng-thâu, mā m̄ chai-iáⁿ beh án-chóaⁿ, kan-taⁿ ē-sái tè tī"kiōng
168Chit-ê chèng-chhek ê siu-chèng, pēng bô kiàn-li̍p kò cho̍k-kûn bú-gí kap
169Hō-ló soa-bûn chú-gī? Chú-liû ké-ta̍t it-ti̍t iōng chit-ê kháu-hō teh kā Tâi-ôan siā-hōe sóe-náu, chèng-kheh kap tì-sek hūn
170chōng", lán ài kian-koat chhui-sak "thoat-Hôa ūn-tōng", thang hó tī chit-ê le̍k-sú khùn-kio̍k lāi-tóe, phah-khui ū chú-thé-sèng ê seng-chûn
171Lian-chán chit-ê lô͘-châi chi̍p-thôan, tè lâng kha-chhng āu ia̍t tōa-kî ia̍t kah sóng
172chek chêng-kat tang-sî hòa-kái--a? Ah, sī siáⁿ-mih lâng teh sái-lāng chit-ê chêng-kat, chè-chō siā-hōe ê cho̍k-kûn tùi-li̍p?
173bô hiah tiōng-iàu. Án-ne kóng--lâi, thài ū hiah chē lâng teh siáu chit-ê chiat-jit--leh? Kám sī tiān-sī lāi-té hit-kóa『特賣』『促銷』ū-ê bô-ê,
174chiat-ji̍t, mā ài hō͘ chāi-tē ê lâng chai-iáⁿ, sī án-chóaⁿ beh kòe chit-ê chiat-ji̍t, m̄-thang kho̍k-kho̍k-á tòe sî-kiâⁿ, tòe seng-lí-lâng leh
175-gôan, i ê bûn-hòa seⁿ-pún tō ē khah kiông-sè thòaⁿ--chhut-khì, chit-ê chōng-hóng lán m̄-taⁿ bô-hoat-tō͘ tùi-khòng, liān tùi ka-tī bûn
176Beh té-khòng chit-ê hóan-hêng ê sî-tāi, su-iàu--ê, sī 1-chióng tùi sî-tāi chhim-tîm
177M̄-chai ùi siáⁿ-mih sî-chūn khai-sí, chit-ê siā-hōe khai-sí pun cha-po͘ cha-bó͘? Mā m̄-chai ùi siáⁿ-mih sî-chūn
178kóng-ōe ê siaⁿ-sàu mā hông tēng-sí-sí? Tih-sî cha-bó͘-lâng tī chit-ê siā-hōe hông khòaⁿ soe-siâu? Bé-sái ū siūⁿ-hoat, bē-sái chng
179sûn ê kò-jîn sū-kiāⁿ, tong-jiân, tī chia kò-jîn ài hū-chek-jīm. Chit-ê piàn-thài ê siā-hōe, m̄-tāⁿ pa̍k-sí cha-bó͘-lâng ê thâu-khak,
180kè-ta̍t-koan, cha-bó͘-lâng beh tùi-khòng--ê m̄-sī cha-po͘-lâng, sī chit-ê siā-hōe!
181-chin kā khòaⁿ, ta̍k-ê siáu kā ná gōng giàn-thâu, hō͘ chèng-hú chit-ê chò tong-kóng--ê phiàn m̄-chai.
182hú ê nōa-siàu, chèng-hú bô chîⁿ, tō iōng "tiān-náu chhái-kòan" chit-ê pō͘-sò͘ lâi lián jîn-bîn ê chîⁿ.
183pó͘-chō͘ châi-thôan, chhiūⁿ『台積電』, in ê gián-kiù hoat-tián lóng sī chit-ê chèng-hú khai-chîⁿ kā keng--khí-lâi-ê, chit-má in khì-gia̍p ū thàn
184chiâⁿ 10 kî--a, hōaⁿ chèng-hú--ê kā chîⁿ siu lâi that "Kiān-pó" chit-ê àu-khang, soah koh sūn-sòa pàng hong-siaⁿ: "Kiān-pó liáu siuⁿ chē,
185 chhiau-chhōe lâng ê kè-ta̍t, khí-chō sin kok-ka, sin siā-hōe, kā chit-ê gôan-chek chiâⁿ-chò ka-tī ê chú-thé ì-sek, iōng chit-ê tiong-sim
186hōe, kā chit-ê gôan-chek chiâⁿ-chò ka-tī ê chú-thé ì-sek, iōng chit-ê tiong-sim su-sióng khì chham-ú to̍k-li̍p ūn-tōng, hū-lú tháu-pàng
187 kap pêng-iú khì kang-hōe chia̍h bóe-gê, pún-té siūⁿ kóng, chioh chit-ê ki-hōe khì kám-siū kang-hōe ê khì-hun, mā se̍k-siā tn̂g-kú í-lâi
188sī kang-lâng kàu-io̍k kap chiàn-tàu ê cho͘-chit, sī beh thiau-chiàn chit-ê thé-chè, siā-hōe tùi cha-bó͘-lâng phìⁿ-siùⁿ bô chun-chhûn, tong
189, koh hông chau-that 1-pái), thâu-khak khong-khong, sûi tō chiap-siū chit-ê siā-hōe "lâng chia̍h lâng" "hóan jîn-sèng" "sûi lâng kò͘ sèⁿ-miā"
190 ê sī: "ROC" ê lāu-su, in tōa-to-sò͘ lóng sóan-tek kè-sio̍k chòe chit-ê "ló-chhó put-liông ê kàu-io̍k chèng-chhek ê pōe-su-chiá kap chip-
191sī beh hóan-khòng kā lán chau-that ê thé-chè, mā-sī beh kái-piàn chit-ê niú-khiok ê siā-hōe, koh-khah sī teh thiau-chiàn ka-tī ê sèⁿ-miā!
192Lán tī ROC thé-chè--nih tōa-hàn, mā tī chit-ê thé-chè--nih chiap-siu ì-sek sé-náu. Lán tī chit-ê thé-chè--nih
193tōa-hàn, mā tī chit-ê thé-chè--nih chiap-siu ì-sek sé-náu. Lán tī chit-ê thé-chè--nih hêng-sêng ê tō-tek-koan kap kè-ta̍t-koan, bô tiuⁿ-tî
194su-khó lán kò-jîn sèⁿ-miā kap ūn-tōng, kap Tâi-ôan siā-hōe, kap chit-ê sè-kài ê koan-hē. Bóe--á lán ē hoat-hiān, lán ài hóan-khòng chit
195ê sè-kài ê koan-hē. Bóe--á lán ē hoat-hiān, lán ài hóan-khòng chit-ê chau-that lán jîn-sèng ê thé-chè, chit-ê “thé-chè”, m̄-tāⁿ ū ROC
196hiān, lán ài hóan-khòng chit-ê chau-that lán jîn-sèng ê thé-chè, chit-ê “thé-chè”, m̄-tāⁿ ū ROC thé-chè, koh ū China, ū Bí-kok......lán
197Ì-sek, su-sióng, kôan-ui, kui-chek, siông-sek, tō-tek........chit-ê kū-thé ê ROC thé-chè tō-sī iōng chiah--ê teh thóng-tī--lán-ê,
198tàng in-ūi án-ne lâi hòng-khì Tiong-hôa-bîn-kok, Tâi-ôan to̍k-li̍p chit-ê chèng-tī chú-tiuⁿ sī chió-sò͘ siū-lān ka-sio̍k chêng-sû-sèng ê
199chú-tiuⁿ sī chió-sò͘ siū-lān ka-sio̍k chêng-sû-sèng ê piáu-hiān. Chit-ê sū-kiāⁿ kà-sī lán tio̍h su-khó bîn-chú chèng-tī ê tiōng-iàu-sèng
200Che tō-sī lán chit-ê sî-tāi siōng chìn-pō͘ ê ūn-tōng? Che tō-sī lán Tâi-ôan-lâng
201 siā-hōe niú-khiok ê kè-ta̍t-koan--nih, pe̍h-sek tō-sī "chú-liû", chit-ê pēⁿ- thāi ê Pe̍h-lâng siā-hōe, sī siàu-liân-sî ê Malcolm tui-kiû
202Malcolm tui-kiû--ê, Malcolm hit-chūn bô siūⁿ-tio̍h ē-tàng phah- phòa chit-ê kè-ta̍t-koan, kan-taⁿ siūⁿ beh iûⁿ--li̍p-khì.
203liáu-kái『有色人種』m̄-sī hông chiù-chhàn--ê, i siong-sìn, nā ē-tàng kā chit-ê chong-kàu soan-thôan-- chhut-khì, tō ē-sái kiàn-li̍p sin ê siā-hōe.
204Malcolm gôan-pún kiàn-li̍p ê sìn- gióng, soah hiông-hiông pang--khì. Chit-ê chú-tiuⁿ ūi O͘-lâng kiàn-li̍p sin siā-hōe ê chong-kàu, kap Pe̍h-lâng
205Tī Pe̍h-lâng siā-hōe--nih sī hiah-nī-á bô pêng-téng, chit-ê chong-kàu soah lī-iōng O͘-lâng tan-sûn ê ǹg-bāng, lī-iōng O͘-lâng
206ǹg-bāng, lī-iōng O͘-lâng beh kiàn-li̍p kong-pêⁿ ha̍p-lí ê thé-chè chit-ê lí-sióng, lâi teh pak-siap O͘-lâng sìn-tô͘, che kám bē pí Pe̍h-lâng
207siong-sìn ê chong-kàu tō ká-ná chhēng 1 niá chin súi ê gōa-saⁿ, chit-ê chong-kàu kiò-chhéⁿ chiok chē O͘-lâng ê ì-sek; chhin-chhiūⁿ Tâi-ôan
208 chi̍t-ē chiâⁿ bē-sóng, bô siáⁿ hó siaⁿ-sàu ìn-kóng i jīn-ūi chit-ê iau-kiû sī ha̍p-lí--ê, m̄-chiah ē thè lâng cheng-chhú, m̄-koh Hok-
209 Góa siūⁿ chit-ê būn-tê sī lán chāi-chō múi chi̍t-ê lâng, lóng siūⁿ beh liáu-kái..ê.
210 Tâi-ôan ōe-tôaⁿ ê tē-ūi. Tùi lēng-gōa chi̍t-ê kak-tō͘ khòaⁿ, chit-ê ēng Ji̍t-pún bûn-hòa ê gán-kài kap koaⁿ-hong chú-tō ê sêng-kong
211kau-á lâi chiâⁿ Tâi-Hôa á-sī Hôa-Tâi hoan-e̍k ê bo̍k-tek. Chêng chit-ê lē kā gôan-pún ê gí-ì chhòng m̄-tio̍h, āu-piah hit-ê lē sī hōan
212-chòe “Bān-kok ê sian-ti.” (Iâ-lī 1:5) Sî-kio̍k ê ián-piàn chiàu chit-ê iu-kok ê sian-ti só͘ ū-giân án-ni, tī BC 612 nî sin-heng ê Pa-pí-
213to͘ Nî-nî-bî (Nineveh). Chit-sî Iâ-lī-bí kéng-kò Iû-tāi kok-bîn, chit-ê sin ê kiông-tōa tè-kok bô-kú ōe “Lâi kong-kek lín.” (Iâ-lī 5:15)
214khiā-khí tī kiông-kok cheng-to̍at pà-kôan ê lō͘-tiong. Thâu-chêng chit-ê sī tī lâm-pak pòaⁿ-kiû hái-lō͘-siōng ê Bí-lē-tó, āu-piah chit
215chit-ê sī tī lâm-pak pòaⁿ-kiû hái-lō͘-siōng ê Bí-lē-tó, āu-piah chit-ê chiū-si chiàu Sèng-keng só͘ kóng “Lâu leng kap bi̍t” (Chhut-Ai-ki̍p-
216“jīm-chai” Tâi-ôan sī Tiong-kok ê chi̍t-pō͘-hūn.” Che put-tān hō͘ chit-ê sió-tó-kok ê jîn-bîn sit-bōng, mā ū siū Nixson kap Kî-sin-kiat (
217nî-chhe, Bí- kok kap Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kiàn-kau ê sî, chit-ê Pak-Bí tāi-kok koh chìn chi̍t-pō͘ ēng kok-lāi hoat, chiū-sī kin-nî
218Tâi-ôan chit-sî khiā tī chit-ê le̍k-sú ê hun-chúi-niá, iáu ū chi̍t-kóa tòa tio̍h Chiúⁿ--ka Tiong
219 kè-óng, in ê pìn-piⁿ iā ta̍uh-ta̍uh pe̍h--khí-lâi; In chá tō tī chit-ê kok-tō͘ tèng-kun, ji̍p Bí-kok-che̍k--a, chóng--sī ùi in sin-chiūⁿ iáu
220 pêⁿ-po͘-cho̍k, m̄-koh tùi chi̍t kóa lāu-hòe-á lâi-kóng, in m̄-bat chit-ê sū, in tong-jiân chai-iáⁿ "hoan-a" chit ê sû, m̄-koh án-ne mn̄g si̍t
221 khòaⁿ cha-bó͘-chó͘ ū pa̍k-kha bô? M̄-koh tùi kheh-lâng lâi kóng, chit-ê hóng-hoat khó-lêng bô-hāu, góa thiaⁿ kóng Kheh-lâng bô pa̍k-kha.
222chhù hù kî-tó-hōe, khòaⁿ--kìⁿ lâi hù- hōe ê lâng chin o̍ah-tāng. Chit-ê lâng hō͘ lâng kî-tó chit-ê hiaⁿ-tī, i pún-jiân sī tī Eng-hôa chu
223lâi hù- hōe ê lâng chin o̍ah-tāng. Chit-ê lâng hō͘ lâng kî-tó chit-ê hiaⁿ-tī, i pún-jiân sī tī Eng-hôa chu-īⁿ tha̍k-chheh, tiàm-tī o̍h
224chiū-sī Bí-í-bí ,Bí-pō͘-hōe, An-li̍p-kan ê lâng. Pún-jiân bô chit-ê hōe, nā kàu Iâ-so͘ hō͘ lâng tèng-sí ê ji̍t chiū sûi-lâng chū-
225chin-pháiⁿ, taⁿ kàu chit-sî góa khòaⁿ-kìⁿ lóng bē, phah-sǹg sī tùi chit-ê siàu-liân ê Ki-tok- hōe só͘ kám-hòa--tio̍h.
226Góa chit-má tòa tī gún ha̍k-hāu hù-kīn ê chit-ê só͘-chāi, pàng-ká chiah ē tńg--khì.
227Lán ē-tàng ba̍k-chiu kim-kim kā khòaⁿ, khòaⁿ chit-ê kóng teh kái-piàn Tâi-ôan-lâng le̍k-sú ê sin chèng-hú, kám ū-iáⁿ
228Lán ài iōng chit-ê koan-tiám lâi chò piau-chún, kiám-giam chit-ê sin chèng-hú, mā iōng
229Lán ài iōng chit-ê koan-tiám lâi chò piau-chún, kiám-giam chit-ê sin chèng-hú, mā iōng che kè-sio̍k lâi chhui-sak pêng-téng ê cho̍k
230Ta̍k-ê lâng tùi chit-tè thó͘-tē, chit-ê sè-kài ê siūⁿ-hoat hām ǹg-bāng lóng bô-kâng, beh án-chóaⁿ kiat
231lóng bô-kâng, beh án-chóaⁿ kiat-ha̍p chiah-ê le̍k-liōng khì kái-piàn chit-ê sè-kài, sī góa it-ti̍t tih siūⁿ--ê, m̄ chai-iáⁿ lí ê siūⁿ-hoat siáⁿ
232tāi-chì ê khó͘, só͘-í lán mā hi-bāng ē-tàng chiong lán ka-tī kā chit-ê siā-hōe tùi che lāi-té lī-thoat--chhut-lâi, kám m̄-sī? Khó-lêng
233--a, m̄-sī kāng-khóan ài chō-sêng kái-piàn? Bô m̄-tio̍h! Chí-sī chit-ê kái-piàn ài tùi lán ka-tī khai-sí. Iau-kiû pa̍t-lâng kái-piàn sī
234ê Closed System kái-piàn jīn-hô chi̍t-ê tiâu-kiāⁿ ê sî, put-kóan chit-ê piàn-hòa hoat-seng tī siáⁿ-mih só͘-chāi, kui-ê System tio̍h ē hoat
235ê System tio̍h ē hoat-seng piàn-hòa, m̄-thang bē-kì-lih lán mā sī chit-ê hiān-chōng kap būn-tê ê chi̍t pō͘-hūn. Beh kái-piàn sè-kài, thâu
236chì sī thian-châi-hêng--ê", koh lâi tō khòaⁿ i án-chóaⁿ ūn-iōng chit-ê thian-hūn.
237gôan-té ê khang-khòe, lī-khui chhù--nih khì kàu gōa-kok seng-o̍ah. Chit-ê sî-chūn, khòaⁿ chit-ki Mô͘-lī-cho̍k, ná-chhiūⁿ khai-sí kiâⁿ hiòng
238àm-khàm ô͘ ! Sui-bóng Koh-o̍ah-chiat í-keng kòe-liáu chin kú, m̄-kú chit-ê kò͘-sū hō͘ góa siū chin tōa ê kek-lē, góa tek-khak tio̍h ài kap
239Kāng-khóan sī tī Hó͘-bóe, góa thâu-chi̍t-pái chai-iáⁿ Kang Bûn-iá chit-ê chok-khek-ka. Góa Tâi-ôan Bú-khek ê ga̍k-phó͘ bóng hian, “tha̍k” bô
240Hit-ê nî-tāi, Kang Bûn-iá chit-ê miâ tī Tâi-ôan iáu sī kìm-khī, bo̍h-kóng-kioh chhut I ê khek-pôaⁿ.
241Wycliffe chit-ê thôan-kàu cho͘-chit hoan-e̍k Sèng-keng ê pān-hoat hām it-poaⁿ ê Sèng
242 khui I-kóan, khòaⁿ chèng-thâu hoat- io̍h. Khó-sioh bē-tit-thang ū chit-ê gōa- kok ê i-seng chhiāng-chāi tòa tī-hia hōaⁿ- kóan, in-ūi bô lōa
243tiāⁿ. Taⁿ lán tio̍h kiû Siōng-tè lîn-bín Kî-āu ê kàu-hōe, ēng chit-ê sin- siat ê i-seng-kóan chò tōa lō͘-ēng, ín- chhōa chē-chē lâng
244Só͘-í góa kóng Hân Sìn sī U-lân-hōe thâu chi̍t ê lâng, chiū-sī chit-ê ì-sù lah. Chóng-sī che lâng su-sim kò͘ ka-tī, lóng bô ēng kong-
245chhiáⁿ góan sé, iā bô siu- chîⁿ. Sé liáu-āu chiūⁿ Hông-lâi-soaⁿ; chit-ê ū ta̍k-sek ê soaⁿ-hoe, put-chí súi, chhiū-bo̍k bō͘-sēng chhin-chhiūⁿ
246khì Ji̍t-pún chiū-sī chit ê Hông-lâi-soaⁿ. Chîn-tiâu Chhî Hok tī chit-ê soaⁿ. Kkiu5-sian; TIiong-kok chheh ū kì. Chheng chit ê soaⁿ kiò-chò Sian
247lûn-liû kóng tō-lí; ū-sî gîm-si, thiaⁿ ê lâng iā chin-chē; tī chit-ê Soan-tō-tn̂g m̄-nā lé-pài-ji̍t chū-chi̍p, chiū-sī ta̍k-ji̍t iā sī
248 chin khiàu-biāu. Khòaⁿ-liáu chiū khì Tāi-pán ê chō gîn-kio̍k, chit-ê
249kàu Chui-hō-koamn7, Kīn-kang móa-sī pháung- chit tchu-sek hōe-siā. Chit-ê hōe-siā sī tē- á, á-sī môa, hē tī tōa chio̍h-lún, lún-iù chiū
250hô, chûn ē thang lâi- óng; lâng kap hòe tùi hia kòe put-chí kīn, chit-ê hô ū chin tōa lō͘-ēng, tùi Pi- pê-ô͘ khioh chúi kàu Kiaⁿ-to͘ kòan
251tiám-teng; lâi óng ê chûn put-chí chē, kàu 5 tiám-pòaⁿ chiū chhut chit-ê hô kháu, tī hô kháu iā ū siat chúi-té ê kiām-khì thih-lō͘, chiong
252sim khah bē kì-tit ià; ta̍k-lâng khah chù-sîn thiaⁿ. Góa phah- sǹg chit-ê sī hó ēng.
253Tiúⁿ-ló-kàu, (kap lán chit-pêng siāng kong-hōe). 3. Lûn-tun Hô-hōe, (Chit-ê Kàu ū Bo̍k-su kap Chip-sū, chóng-sī bô Tiúⁿ-ló; kî-û tō-lí kap
254hit 31 lâng pêⁿ-pêⁿ chò tē-ki, tâng- sim chhut-la̍t chhiáⁿ Bo̍k-su. Chit-ê lâng gôan-pún sio̍k A-kâu tông-hōe ê tiúⁿ-ló, āu-lâi tńg-khì,
255chiū phâng pôaⁿ-á khioh-chîⁿ. Che hō-chò Hiàn-chú-hōe. Chiàu-khòaⁿ chit-ê kàu-hōe chin o̍ah-tāng. Múi-nî iân-hāng 700 gōa kho͘.
256tī Sai-ke; Bo̍k-su Gô͘ Hong-pho; pài-tn̂g iông-ún nn̄g-saⁿ-pah lâng. Chit-ê Gô͘ Bo̍k-su ū siat chi̍t-ê hoat-tō͘ hō-chò sûn-ke pò͘-tō-hōe, múi
257khì hù, hit mê-hng chin lāu-jia̍t; góan khòaⁿ-liáu tōa hoaⁿ-hí. Siat chit-ê hōe, tú-tú sī Pó-lô só͘-kóng, “Siat-sú góa ē kiù hiaⁿ-tī kut-
258gōa ê lâng, hō͘ sè- sio̍k lâng khah ū ki-hōe thang bat Kiù- chú. Chit-ê Kiù-chhin-hōe góan Hú-siâⁿ tī múi lé-pài mê-hng í-keng ū siat
259tâng. Góa ǹg-bāng sio̍k siâⁿ- chhī kap po͘-thâu ê kàu-hōe, tio̍h o̍h chit-ê hó hoat-tō͘ khì kiâⁿ, ún-tàng ē hō͘ kàu-hōe o̍ah-tāng heng-khí.
260hn̄g. ū chi̍t só͘- chāi hō-chò Ē-káng, iā ū chi̍t-keng pài- tn̂g. Chit-ê kàu-hōe ê tē-ki, chiū-sī chi̍t- ê Tiúⁿ-ló put-chí chhut-la̍t; hit
261pài-mê iā ū kap hiaⁿ-tī chū-chi̍p chò kî-tó-hōe. Chiàu góa khòaⁿ chit-ê Bo̍k-su chin o̍ah-tāng chò-kang; góa chin him-bō͘ i.
262hōe ê lō͘-ēng; ū só͘-chāi hiàn nn̄g-saⁿ-pah kho͘. Chiàu góa khòaⁿ chit-ê hoat-tō͘ chin hó. Lâng tùi nî-thâu kàu nî-bóe khah-chē lóng hō͘
263M̄-kú iā sī Sionng7-tè ê hó ì- sù, só͘-í lóng tio̍h hiàn. Siat chit-ê hoat sī hō͘ ta̍k-lâng ka-tī séng-chhat, nā chim-chiok siūⁿ, chiū chai
264-nî tio̍h pah-gōa kho͘. Chiàu góa ê gû-kiàn teh siūⁿ, thái m̄ o̍h chit-ê hó hong-hoat, lâi chìn-pō͘ iân-hāng, hō͘ sèng-tō koh-khah khui-khoah
265Chiàu khòaⁿ chit-ê kàu-hōe chin o̍ah- tāng. Tī téng-po͘ 9 tiám pòaⁿ chò sió lé-pài
266Chiàu khòaⁿ chit-ê kàu-hōe chiah heng-khí, bo̍k-khòai kî-jiân, in-ūi tng- chit ê lâng
267Kīn-lâi góan iā ū thiaⁿ-kìⁿ Lōe-tē lâng iā sī teh siūⁿ chit-ê ì-sù, ài beh pò͘-tō hō͘ chheⁿ-hoan thang chai tō-lí. Chiông- tiong
268chai i beh khì tó-ūi o̍h, iā m̄-chai pa̍t-ji̍t beh khì tó-ūi thôan. Chit-ê siàu- liân lâng ê sim-ì sī chhin-chhiūⁿ Lô-má 12:20, 21 chat só͘
269chheng gōa lâng. Tông- chì-siā ê hāu-tiúⁿ chòe Su-hōe-chiá. Sūn chit-ê ki-hōe, chôan kok ê Ki-tok kàu- hōe ū khui tōa ián-soat-hōe tī phok
270 Hòa-sin (Incarnation) chiâⁿ-chò lâng lâi chhut-sì tī sè-kan. Tùi chit-ê lán tit in- hūi, khé-hoat o̍ah-lō͘. Chóng-sī tī Kiù- chú-tān m̄-
271 in ê ōe kiò-chò. Siat-sú nā ū chheng-liân khah bô chhù-bī tī chit-ê, chiū lāu-lâng ài kong-kek, beh kóng “Lí bô beh khì sím-mi̍h lâng
272Chit-ê ìn-tap sit-chāi chin thong, m̄-sī tùi lâng kà ê, sī tùi téng-kôan
273 Pau-hâm GCB gí, Kheh-gí kap Hō-ló ōe.Bó-gí sī sím-mi̍h? Bó-gí chit-ê sû ê lâi-gôan sī Eng-gí ê mother tongue. Mother tī Eng-gí ê ì-sù
274Mother Nature tio̍h-si tāi chū-jiân. Án-ne lán tio̍h chai-iáⁿ bó-gí chit-ê sû cho̍at-tùi m̄-nā kan-ta piáu-sī a-bó ê ōe nā-tiāⁿ! Lūn-chin
275mā khó-lêng ē jú lâi chúi-chún jú kôan! 3 nî lāi bô chò kàu chit-ê thêng-to͘, kàu-su chu-keh chū-tōng sòng-sit!
276-thong lán thiaⁿ lâng kóng chhiò sī kóng hàm-kó͘ ê ì-sù. In-ūi chit-ê iân-kò͘, lán tī khò-pún lāi-té siá 100 phiⁿ chhiò-khoe, hō͘ ha̍k
277 Kàu-hōe Lô-má-jī. In-ūi gôan-té sī Kàu-hōe chah--lâi..ê. TOJ chit-ê sû sī Ko-hiông Tâi-gí Lô-má-jī Gián-si̍p-hōe ê a-ché a-hiaⁿ tàu
278jī Gián-si̍p-hōe ê a-ché a-hiaⁿ tàu-tīn siūⁿ--chhut--lâi..ê. Iōng chit-ê sû lâi chò lán cha̍p-chì ê miâ kám-kak chin sù-phòe, chin tàu-tah.
279só͘-chò ū chin chhim ê lí-kái kap jīn-tông. Koh ū, Joshua A.Fishman, chit-ê gí-giân-ha̍k ê láu-tōa..ê mā lóng ū teh kap lán liân-lo̍k.
280 Góa siūⁿ chit-ê būn-tê sī lán chāi-chō múi chi̍t-ê lâng, lóng siūⁿ beh liáu-kái..ê.
281só͘-í lán koat-tēng beh koh khui Kè-sio̍k Kàu-io̍k-pan lâi ôan-sêng chit-ê bo̍k-phiau. Pò-miâ ê chu-keh sī KLH tiong-kip-pan pit-gia̍p. Khò-thêng
282ôan sī to-gí kap to-bûn ê pang-kok, bûn-jī tiāⁿ-tio̍h ài piáu-hiān chit-ê sū-si̍t;chiū-sī kóng, bûn-jī hē-thóng bô èng-kai kan-ta sú-iōng
283-khek-ka ê chok-phín, chiâⁿ-chòe iú-seng ê tô͘-su-kóan. Chóng-sī chit-ê kang-têng khò kò-jîn ê khùi-la̍t si̍t-chāi chin bān koh chin iú-hān
284lêng sī Tâi-ôan thâu-chi̍t-pái ê I-ha̍k Tâi-gí Gián-thó-hōe (GTH). Chit-ê GTH sī lán kap Ko-I ha̍p-chok ê chok-phín. Lán hū-chek ê pō͘-hūn
285chúi-khut-á piⁿ, liáu-āu chiū-sī tán-hāu 4-kha-á lâi chia̍h jī, chit-ê sî-chūn thiaⁿ-tio̍h hù-kīn ū chiáu-á teh háu, tī hia poe-lâi poe
286pêng Chio̍h-bn̂g Kok-sió 100 chiu-nî ê kì-liām. Ūi-tio̍h beh ngiâ-chih chit-ê ū le̍k-sú ì-gī ê ji̍t-chí, tī Iûⁿ Hāu-tiúⁿ léng-tō tài-tōng
287-bn̂g Kok-sió ē-tàng pâi-miâ chāi-lāi, si̍t-chāi bô kán-tan. Tī chit-ê só͘-chāi, lán mā put-tek-put ài pōe-ho̍k Ji̍t-pún-lâng tùi kàu-io̍k
288 sī tēng-tēng ê o͘ sia̍h-chio̍h phah-*ê. In khòaⁿ án-ni chiū chai chit-ê pún-jiân sī tōa keng biō ê biō-tiâⁿ. Koh ku̍t chiū ū âng chio̍h
289chi̍t tiuⁿ hé-chhia, ōe kiâⁿ, iā ōe chài lâng kap mi̍h. Khiok thâu chit-ê chhut-ê, m̄ sī chhin-chhiūⁿ hiān-sî ê khin-khòai gâu cháu, sī chin
290 ê sū. Che sī Bí-kok chhòng lâi kèng-liām hū-jîn lâng ê thâu chit-ê. Liân Au chiu kì-liām hū-jîn lâng ê chio̍h-pi, to chin chió, khiok
2912. Góa lâi-kàu chit-ê sè-kan iáu bô-gōa-kú, chhiáⁿ mài kòe-thâu kā góa hān-chè, iông
292po̍at-á . . . . ū-ê í-keng chin kôan-tōa. Tùi góa sè-hàn ê sî, chit-ê sió-sió ê kóe-chí-hn̂g to lóng sī hū-kīn ê gín-á, siōng-ài lâi
293ê hán-hoah ê siaⁿ, chhit-thô ê chhiò-siaⁿ, oan-ke ê khàu-siaⁿ, hō͘ chit-ê kóe-chí-hn̂g-á chhiong-móa o̍ah-khì.
294tōa-siaⁿ chek-mā, ín-khí ta̍k-ê-lâng lóng teh khòaⁿ--in. Tit-tio̍h chit-ê kà-sī, sió-tī sió-mōe tong-jiân m̄-káⁿ koh chhōa a-bú khì kiàn
295Tōa-ché múi-pái tńg--lâi, kóng tio̍h chit-ê tāi-chì, nâ-âu-kńg chiū tīⁿ. A-bú lóng an-ùi tōa-ché kóng: “
296. Lâng nā khòaⁿ tio̍h bó͘-lâng ū chit-lia̍p îⁿ-pan, sûi chai-iáⁿ chit-ê lâng éng-óan bōe sí. Chit-chióng-lâng bô gōa-chōe, chôan-kok chha
297Taⁿ khí-thâu chòe chit-ê pe̍h-ōe-jī ê, i-ê ì-sù sī cháiⁿ-iūⁿ ah ? Chiū-sī beh hō͘ lâng
298Chóng-sī Tiong-kok jī put-chí oh-tit kóe-seh, só͘-í chiah chòe chit-ê pe̍h-ōe-jī hō͘ lóng-chóng ê lâng thang o̍h ; koh chiong Sèng-chheh
299iâⁿ . m̄-sī in-ūi thong- hêng, sī in-ūi ha̍p-ēng tiāⁿ-tiāⁿ, in-ūi chit-ê pe̍h-ōe-jī m̄-sī lóng-chóng lâng thong-hêng ê lō͘-ēng, to̍k-to̍k
300Taⁿ chòe chit-ê pe̍h-ōe-jī sui-jiân bōe pí-tit Hi-lī-nîⁿ ê jī, iáu-kú ǹg-bāng
301-tit, ia̍h-ōe se̍k. Bat khòaⁿ-kìⁿ kàu-hōe-lāi ê gín-ná ōe tha̍k chit-ê pe̍h-ōe-jī kàu chīn hó-thiaⁿ, koh-ōe kà-sī pa̍t-lâng, ia̍h- ōe siá
302iàu-kín tio̍h tāi-seng bêng hit-ê hoat-tō͘, khòaⁿ thâu- sū só͘-lūn chit-ê pe̍h- ōe-jī ê iàu-kín ; sui-jiân sī put-chí kán, chóng-sī kî-tiong
303 tē-sì-im, koh ke chi̍t-kiā chòe kì-hō, chhin- chhiūⁿ “ | ” . Taⁿ chit-ê tē-jī-hāng, miâⁿ sui-bóng ū pat-im si̍t- chāi nā ū chhit-im tiāⁿ
304koah thoa-bé kau-lo̍h chòe kì-hō, chhin- chhiūⁿ “ ” . Taⁿ lâng nā chit-ê hoat-tō͘ liû-sim khì-o̍h, chai cháiⁿ-iūⁿ tio̍h-khí, cháiⁿ-iūⁿ tio̍h
305khah-tāng, ū jī tio̍h tha̍k khah-khin, tha̍k-kàu se̍k-se̍k, chiū tha̍k chit-ê pe̍h-ōe-jī pí tha̍k Tiong-kok-jī khah hó-thiaⁿ, ì-sù ia̍h khah kōe
306lî , put-kò sī chai in ū tùi-tiōng hit-ê khiàn-sńg , só͘-í chhōe chit-ê phāng lâi chóan-chia̍h--i.
307chit-pêng ê pe̍h-ōe bô hit-ê jī, in-ūi bô hit-ê im. Sì, tio̍h ēng chit-ê gō͘--jī, ke chi̍t-khiā tī tò-chhiú- pêng, chhin-chhiūⁿ IV, chiū-sī
308IV, chiū-sī gō͘-ê kiám chi̍t-ê ê ì-sù. La̍k, iû-gôan tio̍h ēng chit-ê gō͘--jī, ke chi̍t-khiā tī chiàⁿ-chhiú-pêng , chhin-chhiūⁿ VI, chiū
309tio̍h kì án-ni, X; lán chit-pêng iā -sī bô hit-jī . Káu, tio̍h ēng chit-ê cha̍p--jī, koh ke chi̍t -khiā tī tò-chhiú- pêng, chhin-chhiūⁿ IX, iû
310chhiūⁿ XV. Cha̍p-la̍k , cha̍p-chhit, cha̍p-peh, cha̍p-káu, lóng tio̍h chiàu chit-ê khóan lâi ke. chhin- chhiūⁿ XVI, XVII, XVIII, XIX. Jī- cha̍p, tio̍h ēng
311tio̍h ēng Ch--jī ê pòaⁿ- pêng, chhin-chhiūⁿ C. Káu-cha̍p, tio̍h ēng chit-ê pah--jī, koh ke chi̍t-ê cha̍p--jī tī tò-chhiú-pêng, chhin-chhiūⁿ XC
312D--jī; lán chit-pêng ê pe̍h-ōe bô hit-ê jī . La̍k-pah , tio̍h ēng chit-ê jī , koh ke chi̍t- pah, chhin-chhiūⁿ DC. Chhit-pah, peh- pah, káu-pah
313Taⁿ hiah-ê kiō-pan ū lâng pàng-tò-lâi; chóng-sī chit-ê sū-chêng m̄-chai āu-lai beh kàu-nāu kàu àn-chóaⁿ-iūⁿ .
314nā-sī ji̍p-káng ê hòe-mi̍h chiàu-kū teh thiu ;to̍k-to̍k ū sin-siat chit-ê hoat-tō͘ , chiū-sī chhut-káng ê hòe-mi̍h tiaⁿ-tio̍h chi̍t-pah-hun beh
315 Chóng-sī ū lâng teh kóng , in-ūi Saⁿ-kau m̄ kam-gōan hō͘ i thiu ,chit-ê hoat-tō͘ kiám-chhái siat bē-lo̍h . Iā ū lâng kóng pa̍t-ji̍t nā beh
316-kok put- chí hô-ha̍p, chiū-sī góa lâi iā-sī tiâu-tî beh an-pâi chit-ê sū; taⁿ góa ê só͘-chò chin- chiàⁿ sī sió-khóa, nā-sī lín chiah
317Taⁿ-ū thiaⁿ-kìⁿ chit-ê tāi-chì, sio̍k-chāi Tiong-kok ê Hok-im-hô-hōe tiâu-tî kià chi̍t-tiuⁿ
318 ê lâng ka-tī jia̍t-sim teh pài-pu̍t khí-biō, lóng bē- hiáu-siūⁿ chit-ê pu̍t-kàu kî-si̍t iā-sī gōa-kok-kàu, kap in koh-khah bô kan- sia̍p.
319 pu̍t-kàu kî-si̍t iā-sī gōa-kok-kàu, kap in koh-khah bô kan- sia̍p. Chit-ê ōe m̄-sī kan-ta góan teh chham lín piān, chiū-sī lín pún-kok ê tha̍k
320Sîn bó͘-miâⁿ kóng: Phah-sǹg chit-ê pu̍t ê sū, sī gōa-kok chi̍t-ê hoat-su̍t niā-
321saⁿ-kap chhián- bêng sèng-tō ēng--lâi kiù chit-hō pè- toan, chiū chit-ê tû-pu̍t ê tāi-chì sòa pàng-soah--khì. Sîn siông-siông òan-hīn
322iā-bô kóng-khí sit-chhò, sîn si̍t-chāi kiàn-siàu. Khún-kiû chiong chit-ê kut hoat-lo̍h hō͘ iú-si-koaⁿ tàn--lo̍h-khì chúi--ni̍h hóe--ni̍h, éng
323Thong-kok ê peh-sèⁿ chiong chit-khí-sū kā i liû-thôan o-ló; iū-koh chit-ê chi̍t-chhùi siàu-liām kok- ông ê tek-hēng, chheng-ho͘ Thài-chú ê
324bêng sîn- chú ê ì-gī. Góa sī chhián-ha̍k ê lâng, siông-sè siūⁿ chit-ê tāi-chì put-chí oh-tit the-khó kàu bêng, pún-jiân m̄-káⁿ chòe lūn
325chí oh-tit the-khó kàu bêng, pún-jiân m̄-káⁿ chòe lūn, chóng-sī chit-ê tāi-chì chīn-chāi iàu-kín, in-ūi Tiong-kok lâng, tùi kó͘-chá chiū
326Chit-ê sîn-chú pâi, kó͘-chá sī ēng sng- á chhâ lâi chòe, ū-ê sī ēng
327-tiāⁿ, beh thái ōe tit thang chòe pîn-kù ah ? Chhin- chhiūⁿ án-ni, chit-ê siat-li̍p sîn-chú tek- khak sī khah chá.
328lah, in-ūi ū chó͘-biō, chiū tek- khak ū siat-li̍p sîn-chú, phah-sǹg chit-ê siat-li̍p sîn-chú tek-khak sī tùi Giân-tè khí-thâu, chóng-sī hit
329hō- chòe io̍k, chhiu-chè, hō-chòe siông, tang- chè, hō-chòe cheng; chit-ê sù-sî ê chè, hō-chòe hàu-hióng, sī piáu-bêng chīn hàu-kèng ê
330siū, lâi kàm-la̍p, kap ōe kàng-hok siau-chai, só͘-í chiah siat-li̍p chit-ê hiàn-chè ê lé.
331 chòng chi í lé, chè chi í lé ”; án-ni kó͘-chá Tè-ông siat-li̍p chit-ê hiàn-chè, chó͘-chong ê lé, choan-choan sī in-ūi beh tui-liām tiāⁿ
332Taⁿ chit-ê ho̍k-sāi sîn-chú tāi-lio̍k ū saⁿ-hāng ê bô ha̍p chêng-lí. Tē-it
333bēng, chīn-sim thiàⁿ Siōng-tè, koh thiàⁿ lâng chhin-chhiūⁿ ka-kī. Chit-ê thiàⁿ lâng chhin-chhiūⁿ ka-kī, tio̍h lia̍h thiàⁿ pē-bú chòe tē-it
334Kó͘-só͘ hoaⁿ- hí. Chit-ê sī Tiong-kok chheng tāi-hàu ê lâng, lán tio̍h o̍h i-ê khóan-sit.
335ū bô hoaⁿ-hí góan m̄ chham in chò-hóe chia̍h-chiú; in-ūi góan chai chit-ê chiú chin lī-hāi, koat- tòan m̄-hō͘ i chhiáⁿ. Kàu hit mê kòe-- lâi
336āu-lâi góa sūn ki-hōe kóng tō-lí. In tāi-ke tiām-tiām teh thiaⁿ; chit-ê Bûn-kiat ū chiong góa ê ōe hoan-e̍k hō͘ in chai. In kóng tō-lí sī
337sio̍k, kiám m̄ sī sit-liáu kkki-hōe? Chhiáⁿ ta̍k- ūi ê hiaⁿ-tī in-ūi chit-ê tāi-chì kiû Siōng- tè khui-lō͘; lán m̄-thang kan-ta siūⁿ ka- tī tit
338Lūn kàu chit-ê chè , chiū-sī chá sèng- ông kà lâng iú-hàu ê tō-lí , ia̍h sī
339 chiong mi̍h chhiúⁿ-khì , ” ē-bīn chiū kóng , “ Thong in-ūi i thâi chit-ê gín-á , chiah khì cheng--i . ” Án-ni chiū khí-peng ê iân- kò͘ sī
340phìⁿ pang the̍h- tò-khì khek chòe siōng , āu-lâi lâng chiah ū chhòng chit-ê bo̍k-chú . Ū lâng kóng m̄-sī tùi Teng-lân, sī khah-chá chiū ū;
341biō , put-kò sī chè tī chhím-sek; kin-á-ji̍t ê lâng lóng bô chiàu chit-ê hoat , só͘-ū ê sîn-chú- pang , lóng sī hē tī thiaⁿ toh téng liáu
342Chhâ-khó chá sèng-ông sèng-jîn siat chit-ê chè ê hoat-tō͘ , pún m̄-sī ūi chó͘- kong , si̍t-chāi sī ūi-tio̍h
343cho̍at-hàu ê tiong-kan bōe liâm-piⁿ cho̍at, sī ná chhin-chhiūⁿ ēng chit-ê chè chòe chéng, chai tī lâng ê sim, hō͘ lâng ōe siⁿ-chhut iú-hàu;
344lâng , thái-thó thang lia̍h i chòe chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ? Chhâ-khó chit-ê chè ê tāi- chì sī Siōng-tè só͘ siat , ū sio̍k-chōe ê chè , ū
345lóng-sī koan-chiò Kiù-chú , Kiù-chú iáu-bē kàu , lâng tio̍h siú chit-ê lé-sò͘ , Kiù-chú í- keng kàu , hiàn ka-kī chòe chè , lâi sio̍k
346 chè , lâi sio̍k lâng ê chōe , chi̍t-pái chiū kàu-gia̍h , só͘- í chit-ê lé-sò͘ thang hòe ; lâng pài Siōng- tè , nā sái ēng sim-sîn , ēng
347Án-ni chit-ê chè , pún sī ūi-tio̍h Siōng- tè lâi siat , m̄-sī lâng só͘ ōe tit
348ēng gû iûⁿ , chè Siōng-tè ia̍h ēng gû iûⁿ , kūi sí- lâng sī ēng chit-ê kha-thâu-u , kūi Siōng-tè ia̍h-sī ēng chit-ê kha-thâu-u , án-ni sī
349kūi sí- lâng sī ēng chit-ê kha-thâu-u , kūi Siōng-tè ia̍h-sī ēng chit-ê kha-thâu-u , án-ni sī lia̍h sí-lâng kap Siōng-tè pîⁿ- tōa, khòaⁿ
350tio̍h lia̍h--i , tòa kàu siâⁿ-mn̂g tiúⁿ-ló ê bīn-chêng, kā in kóng , Chit-ê kiáⁿ pōe-ge̍k m̄-thiaⁿ góa chhùi , chiú-chùi , hòng-tōng , chiū siâⁿ
351khòaⁿ -kìⁿ ū poeh- káu-cha̍p lâng pài Siōng-tè , lóng sī tùi chit-ê kóe a-phiàn ke̍k tit-tio̍h kiù .
352tōe Bo̍k-su ka-kī chhut chîⁿ chóng-tng kóe a-phiàn ke̍k ê chek-sêng. Chit-ê Bo̍k-su ê sim chīn hó, í-keng siat chi̍t-ê ke̍k tī bó͘ só͘-chāi ,
353 ? Ìn kóng, Góa ê chîⁿ lóng liáu, bô pa̍t-hāng chîⁿ thang chòe chit-ê lō͘-ēng, tio̍h thèng-hāu Siōng-tè siúⁿ-sù. Hū-jîn-lâng kóng,
354-lâng thiaⁿ-kìⁿ chiū khì, bô koh kóng sím-mi̍h. Tē jī chá-khí, chit-ê Bo̍k-su iû-gôan in-ūi chit-ê tāi-chì kî-tó bêng-pe̍k, i-ê hū-jîn
355 koh kóng sím-mi̍h. Tē jī chá-khí, chit-ê Bo̍k-su iû-gôan in-ūi chit-ê tāi-chì kî-tó bêng-pe̍k, i-ê hū-jîn-lâng chiū-kūn i , kōaⁿ chi̍t
356ji̍p, thiàu-chhut. Tek-khak tio̍h chai koan-hē. Kàu-sî beh siat-hoat chit-ê tāi-chì kàu chim-chiok, chiū-sī lâng beh ji̍p, tio̍h hōe-lāi ê lâng
357Hit ê tē jī--ê kóng, Thâu-tú-á Sian-siⁿ kóng chit-ê bo̍k-chú sī chi̍t tè sí chhâ- thâu chhin-chhiūⁿ mn̂g-chhòaⁿ, m̄-sī
358 lâu chhut, chhin-chhiūⁿ o̍ah lâng chi̍t- poaⁿ-iūⁿ. Teng-lân m̄-chai chit-ê tāi-chì, put-kò khòaⁿ-kìⁿ chhâ-siōng ba̍k-chiu tiong teh lâu ba̍k
359hāi; nā ōe siong-hāi, pē-kong sī ji̍p-kàu ê lâng, tek-khak bô lâu chit-ê mi̍h tī toh-téng. Sim chiū ōe phah-sǹg tio̍h pài khah tio̍h; koh
360sù, chiū-sī tī-chia ū chi̍t- chām bô ìn--lo̍h-khì. Pa̍t-ūi nā ū chit-ê hō, iā sī án-ni.)
361chè lâi sio̍k chōe. Lâng chí-ū thang chè tī Siōng-tè; nā ēng chit-ê lé-sò͘ khì chè thiⁿ-tōe, kúi-sîn, bo̍k-chú, che sī chhiàm-kôan
362bo̍k-tit tiau-khek ngó͘-siōng.” Lâng chhāi bo̍k- chú, sī hōan-tio̍h chit-ê kài. M̄-tān-nā án-ni, ia̍h sī hōan-tio̍h Tiong-kok ê kó͘- lé.
363 bô ōe thang ìn, chiah khì. Taⁿ m̄-chai Tiong- kok lâng khòaⁿ-kìⁿ chit-ê tāi-chì, phah- sǹg Ìn-tō͘ lâng sī tio̍h á m̄-tio̍h. Góa phah-sǹg
364só͘-chāi, beh thài-thó ōe koh lâi kàng chai-ē, á-sī hok-khì? Chit-ê lí sī put-chí bêng. Chhì-khòaⁿ thiⁿ-ē bān-kok, hia-ê bô chè
365, Sūn-thiⁿ chiah chûn. Lâng lām-sám khòaⁿ kàu-hōe chòe “hoan”, chit-ê hāi put-chhián. It, chiū-sī bû-ti ê lâng chiū liâm-piⁿ òan-hūn
366bōe chú-ì, lóng sī sī-tōa ê kôan. Án-ni kóng ê lâng tio̍h o̍h chit-ê sin ê tō-lí, chiū-sī ta̍k lâng tio̍h sūn Siōng-tè tē it. Lán
367In-ūi chai tī chit-ê Tâi-ôan ū chē-chē lâng ēng A-phiàn ôan ài ké A-phiàn , góan
368-ôan ū chē-chē lâng ēng A-phiàn ôan ài ké A-phiàn , góan lūn chit-ê tāi-chì ài kóng chi̍t-nn̄g hāng. Chi̍t-hāng, chia̍h A-phiàn ôan pí
369chiong A-phiàn oanh53 i chia̍h , phah-sǹg ē tī i- ê pīⁿ . TaNtioh8 chai, chit-ê lóng bô hó-sè , ia̍h bô ún-tàng . Siat-sú gín-ná lām-sám chia̍h
370iáu-kú i chai kàu hit- sî te̍k-hāng ē tek-kì; só͘-í ke̍k tùi-tiōng chit-ê ōe ê tāi-chì. Sui-jiân êng ê sî-chūn ū khì chiú-lâu, hì-tiûⁿ
371 chiú-lâu, hì-tiûⁿ, kap pêng-iú kau-pôe, chóng-sī koh-khah tì-ì chit-ê ōe ê sū, ná chhin-chhiūⁿ hō͘ ōe ê tāi-chì bê--khì chi̍t-iūⁿ,
372Ū chi̍t-ji̍t chit-ê ōe-kang khiā tī i-ê ōe-pâng chiàⁿ-chhiú ê tōa-thâu-bú chhah tī
373Án-ni nn̄g-lâng chiū kiâⁿ-lé saⁿ-sî. Chit-ê ōe-kang tī chi̍t-go̍eh-ji̍t lāi chhut- la̍t teh siūⁿ hit-pak tio̍h cháiⁿ
374ì-sù sī ài si̍p-jī-kè ōe tī tiong-ng, in-ūi i só͘ tì-ì--ê sī chit-ê si̍p-jī- kè, í-gōa ê lâng-bīn kap tô͘--ni̍h ê kong- kéng sī khah
375 chin ài chai, chiū khó-lîn i kóng, “Pē-pí-tà ah! Lí tio̍h thiaⁿ. Chit-ê tāi-chì góa beh chò chi̍t-pái kā lí kóng, í-āu lí lóng m̄-thang
376Pē-pí-tà chêng lóng m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ chit-ê tāi-chì, chóng-sī thiaⁿ-liáu ba̍k-sái chhē-chhē-tò. Si̍t-tián-má
377thiaⁿ-liáu ba̍k-sái chhē-chhē-tò. Si̍t-tián-má sui-bóng kú- kú chai chit-ê sū, nā-sī sim-koaⁿ chôan- jia̍n bô tín-tāng.
378“Pē-pí-tà ah! Lâi, gaooa22 chiah-ê kang-chîⁿ hō͘ lí, lēng-gōa koh chit-ê kim-á siúⁿ lí, taⁿ lí thang tò--khì, khiám- chhái pa̍t-ji̍t beh koh
379 liáu-āu, i ê ōe tōa-tōa kha̍p-tio̍h Si̍t-tián-má ê sim, ài hō͘ chit-ê ōe bē kì-tit, chóng-sī chin tiâu lóng bē lut. I chiū kín-kín chiong
380chhái-kang; āu-lâi kan-khó͘ tòng bē tiâu, iáu-kú koat-ì beh tû-khì chit-ê kan-khó͘, chiū khì kìⁿ chi̍t-ê Pa-lé, tùi i jīn chōe, Pa-lé mn̄g
381ê lâng lâi hōaⁿ i-ê keng-thâu kóng, “Iáu-bōe, hóan- tńg.” In-ūi chit-ê siàu-liân-lâng sim-lāi éng-óan-o̍ah ê ji̍t tú-á chhut.
382kio̍k, iā sī ū koan-hē ê sî-chūn. Kiám-chhái sī Siōng-tè sūn chit-ê ki-hōe thang hō͘ Sò-lô pī-pān kòe-óng ê tāi-chì iā káⁿ. Tek-
383Chit-ê gín-ná ài ji̍p-o̍h khì tha̍k-chheh siū kà-sī; m̄-kú bô lâng thang
384Só͘-í chit-ê gín-ná ū kiâⁿ-kàu Lú-ông só͘ tòa ê só͘-chāi. Tī ông-kiong
385Taⁿ hit-tia̍p Ngá-kok siūⁿ bē-hiáu-tit, m̄-chai chit-ê lâng sī chī-chūi; ia̍h m̄- chai hó khóan-thāi i kàu án-ni, sī ūi
386Taⁿ lán tāi-ke chiong chit-ê gín-ná ê sū thang lâi siūⁿ chi̍t-hāng tē-it iàu-kín ê tāi-chì
387kóng khí Iâ-so͘ ê tō-lí; sim liâm-piⁿ siuⁿ kám-kek, him-sōan ì-ài chit-ê Iâ-so͘ chò i-ê Kiù- chú. I bô sím-mi̍h bêng-pe̍k tō-lí ê ì-sù;
388Chiàu án-ni khòaⁿ chit-ê chò lô͘-châi ê gín-ná, i ūi-tio̍h Iâ-so͘ sit-lo̍h i-ê sèⁿ- miā,
389tī biō-lāi sī chin chē lâng ū chit-hō sim. Nā ē koh chhin-chhiūⁿ chit-ê hôe-siūⁿ chhéⁿ-gō͘, thiaⁿ-kìⁿ cha-bó͘ gín-ná ê ōe lâi siū kám
390Chit-ê Phêⁿ-ô͘ sī phû-sū, sì-bīn lóng ū hái ûi--teh, ū chē-chē chûn
391chûn-chiah teh óng-lâi. Tâi-ôan ū kè chē-chē hōan-lâng lâi tī chit-ê só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ kek kòe-chúi chi̍t-iūⁿ, iā ū chheⁿ-hoan-á
392sù sī khah-oh. Só͘-í chē-chē lâng teh hoaⁿ-hí, in-ūi koaⁿ-hú siat chit-ê hoat-tō͘, taⁿ in-ê thâu-ke ko͘-put-chiong tio̍h thàn.
393gôan lóng chiâu tī-teh, chiū chit lé-pài ê lāi-bīn sǹg peh ji̍t. Chit-ê tāi-chì sī oh-bêng, lâng tio̍h káng-kiù thian-bûn chiah ē hiáu-tit;
394kóng-khí hit-ê ì-sù, kiaⁿ-liáu lín bē hiáu- tit thiaⁿ. Chóng-sī chit-ê lí-khì m̄-nā lín bē bêng; chiàu góa khòaⁿ chûn--ni̍h ê pêng-iú
395Si-keng ū kóng, “Thiⁿ siⁿ chèng peh-sìⁿ.” Lūn kàu chit-ê thiⁿ ê chheng-ho͘, khiok m̄-sī chhiⁿ-chhiⁿ ê thiⁿ, chiū-sī ú-tiū tōa
396Taⁿ góa chiong chit-ê tāi-chì hō͘ lín chai, chiū-sī Hōng-soaⁿ-kōan sio̍k ê Koan-im-lí
397khùn-pâng. Sian-siⁿ mn̄g góa, Siáⁿ- sū kiaⁿ kàu án-ni? Góa chiong chit-ê tāi-chì kā i kóng, Pu̍t chiin7 siū-khì góa, beh ji̍p lâi lia̍h--
398ê khoat-ho̍at. Koh Pó-lô m̄ nā kan-ta chhùi kóng, khang-khang lâu chit-ê ōe, i iā ū pún-sin kiâⁿ lâi chò hō͘-jîn ê bô͘- iūⁿ; i bat tùi
399pōe-biū tō-lí, ēng chē-chē kan-khó͘ ka-tī chha̍k. I Thê 6:6-11. Chit-ê ì-sù kap téng-bīn saⁿ-liân, chóng-sī ū khah chhim ê ì tī-teh;
400pa̍t-ūi, khí--lâi beh koaiⁿ-mn̂g kia̍h ba̍k chi̍t-ē khòaⁿ, kóng, Taⁿ chit-ê soaⁿ kàu bîn-á chá-khí m̄ chai àn-chóaⁿ-iūⁿ; sim- lāi ū teh siūⁿ
401Chiàu chit-ê hū-jîn-lâng só͘ kiû Siōng- tè bêng-bêng ē ín i , khiok sī in-ūi
402sī saⁿ-hô chò- hóe tha̍k; ēng án-ni sî-sî kèng-pài Iâ-hô- hoa, chit-ê chin-chiàⁿ tē-it hó thiaⁿ lah!
403 tùi tah- lo̍h khì. Chóng-sī chit lāi-tiong ê ò- biāu, liōng-pit chit-ê Kàu-su ē kà-sī--lán; nā-sī án-ni chhiáⁿ ông bo̍k-tit chó͘-tòng
404khah iàu-kín tī chit- ê jia̍t-sim, lia̍h chîⁿ-châi khah tùi-tiōng tī chit-ê jia̍t-sim. Koh ū lâng sui-bóng jia̍t-sim, nā-sī só͘ chò ê tāi-chì
405siông-sè siūⁿ, he̍k-sī tio̍h jia̍t-sim, á-sī khó-í bián. In-ūi chit-ê tāi-chì kap góa ū kan-sia̍p, nā tio̍h jia̍t-sim, góa chiū beh kiû
406kàu-hōe; chit-hō ê lâng kiám chiū tek-khak m̄-sī jia̍t-sim ê lâng? Chit-ê tāi-chì si̍t-chāi sī hùi-kái, góa bōe sī tōa jia̍t-sim ê lâng,
407hong kap iáⁿ , chiū chai lia̍h-hong lia̍h-iáⁿ sī khang-khang. Lūn chit-ê hong sī ū thang thiaⁿ i-ê siaⁿ , bô thang khòaⁿ i-ê hêng ; chit-ê
408chit-ê hong sī ū thang thiaⁿ i-ê siaⁿ , bô thang khòaⁿ i-ê hêng ; chit-ê hong sī o̍ah-khì . Lâng bô thang chai chit-ê hong tiāⁿ-tio̍h tiàm
409thang khòaⁿ i-ê hêng ; chit-ê hong sī o̍ah-khì . Lâng bô thang chai chit-ê hong tiāⁿ-tio̍h tiàm tī tah-lo̍h chi̍t só͘-chāi , iā m̄-chai chhoe
410chhoe lâi, liâm-piⁿ kòe khì , nā-sī khoaⁿ-khoaⁿ cháu chiū pêng-hô . Chit-ê hong sī tōa lī-ek lâng , kap ta̍k-hāng mi̍h ; nā bô chit-ê hong ,
411hô . Chit-ê hong sī tōa lī-ek lâng , kap ta̍k-hāng mi̍h ; nā bô chit-ê hong , lâng kap bān-mi̍h bē tit-tio̍h o̍ah .
412sím-mi̍h o-ló hit-hō ê lâng . Khòaⁿ Thôan-tō 4 : 16. Chhin-chhiūⁿ chit-ê lâng sī tú-tú chiâⁿ gû-gōng . Ài tit-tio̍h hó-gia̍h ê lâng iû
413chhiūⁿ iáⁿ : chiū-sī chin tōa chin khoah ê mi̍h iā ē án-ni , chiū-sī chit-ê thiⁿ-tē. Khòaⁿ Má-thài 24 : 35 . Kóng , “ Thiⁿ-tē thang hòe-bô ” ,
414Tōa-o̍h chai-pôe jîn-châi , hō͘ i ē-bêng chê-ka tī-kok ê tō-lí , chit-ê lī-ek kiám-sī sió-khóa?Kó͘-chá ê Tōa-o̍h put-kò óa-khò gâu-lâng
415Chiū kàu-hōe-lāi bô sím-mi̍h chhim- chai tō-lí ê lâng khòaⁿ chit-ê chit lâi kóng--i . Sui-sī bô chhin-chhiūⁿ lóng m̄- bat tō-lí ê lâng
416ê lâng , khòaⁿ chò chin pêng- siông , ia̍h bô kàu-gia̍h bêng-pe̍k chit-ê chit-ê ke̍k-chhiat . I put-kò sī kóng , che sī chò hó-sū, sì-kè
417 , khòaⁿ chò chin pêng- siông , ia̍h bô kàu-gia̍h bêng-pe̍k chit-ê chit-ê ke̍k-chhiat . I put-kò sī kóng , che sī chò hó-sū, sì-kè pò lâng
418niā-tiāⁿ . To̍k-to̍k tī chhim-chai tō-lí ê lâng, chiū-ē bêng-pe̍k chit-ê chit ê kin-té . Khòaⁿ chò thong sè-kan bô koh ū pa̍t-mi̍h chit, pí
419chit ê kin-té . Khòaⁿ chò thong sè-kan bô koh ū pa̍t-mi̍h chit, pí chit-ê koh khah chun-kùi . Che kiám-sī bián-kióng o-ló mah? M̄-sī ; chhui
420Chīn-chāi kôan--ê sī chit-ê ūi , chīn- chāi khoah--ê sī chit-ê chit . Chit-tia̍p hō͘ lâng khòaⁿ
421Chīn-chāi kôan--ê sī chit-ê ūi , chīn- chāi khoah--ê sī chit-ê chit . Chit-tia̍p hō͘ lâng khòaⁿ chò pêng-siông, āu-lâi ē bêng-bêng
422Taⁿ chit-ê chit hiah chun-kùi , hōan ài tam-tng ê lâng , Chú kiò--i kóng , Lâi
423chāi sī khah siông ū chúi , iā khah ài tùi hia lo̍h-hō͘ ; siūⁿ kàu chit-ê tàu-tí sī sím-mi̍h lí tī-teh? Chin-chiàⁿ ū; tek-khak sī ū lí. In
424Chá A-pek-lia̍p-hán hit-sî ê lâng lia̍h chit-ê chúi chin pó-sioh,kiám-chhái thiaⁿ- kìⁿ ê lâng tek-khak lia̍h-chò
425sioh,kiám-chhái thiaⁿ- kìⁿ ê lâng tek-khak lia̍h-chò kî-kòai ê sū . Chit-ê-chúi beh-thài tio̍h chiah pó-sioh? In-tng-sî teh pó-sioh sī ēng chio̍h
426Chit-ê hū-jîn-lâng ū chi̍t-chiah káu, hō-chò Hoe-á, sī put-chí ū lō͘-
427Hiān-chāi chit-ê Hōng-soaⁿ-kōan put-chí chheng-liâm; iā chin gâu lia̍h chha̍t, tùi i
428chhiah pa̍t-mi̍h, chhin-chhiūⁿ bō-á, chhiú-sok, kah-á, saⁿ, bo̍eh. Lūn chit-ê tāi-chì, phah-sǹg koh bô lōa-kú ū hó ê siau-sit thang pò hō͘ lín
429góa tùi Chôan-chiu chih-tio̍h Lé ko͘-niû ê phoe lio̍h-á teh kóng-khí chit-ê ì-sù. Hiān-sî hit keng ê chhiⁿ- mî-o̍h ū peh-ê ha̍k-seng; in iā teh
430 tiong-ng ê só͘-chāi. Nā tùi téng-bīn khòaⁿ sī chhin- chhiūⁿ tī chit-ê ē-té ê tô͘ só͘ phì-jū--ê. Lâng tiàm ê só͘-chāi sī sì-kak.
431té phoah- ji̍p--lâi ê chúi beh tùi hia ka-tī lâu-chhut- khì. Chhòng chit-ê hoat-tō͘ to̍k to̍k ū chit-hāng m̄ hó-sè, chiū-sī chûn nā thìm- éng
432 ná-khoeh. Hó-tit, tī tē-bīn-ē Siōng-tè ū pī-pān thô͘-thòaⁿ. Chit-ê thô͘-thòaⁿ gôan-pún sī chhiū-ba̍k, āu-lâi hòa-khì kiat chò tēng
433I kóng, "Taⁿ, lí khòaⁿ, chit-ê o͘-bīn sī phì-jū Iû-thài-lâng in-ūi in-ê sim sī chīn káu-khiat
434"Ia̍h chit-ê tē-jī-bīn, âng--ê, sī chí Ki- tok-tô͘".
435"Koh, chit-ê tē-saⁿ-bīn, pe̍h--ê, sī chí góa ka-tī ê sim, choan-choan sī pe̍h-
436Siōng-tè chhòng-chō chèng-hāng-mi̍h tú-tú ha̍p tī in-ê lō͘-ēng. Chit-ê sī piáu-bêng Siōng-tè ê tì-sek kôan-lêng sī bû- hān-liōng. Só͘
437nā khóan. In lóng ū niā tī ka-chiah-téng. Ū chi̍t- hō ū nn̄g niā. Chit-ê niā sī iû chhin- chhiūⁿ jī-nn̂g chi̍t-iūⁿ. Lo̍k-tô nā kòe- iá chiū
438niā sī iû chhin- chhiūⁿ jī-nn̂g chi̍t-iūⁿ. Lo̍k-tô nā kòe- iá chiū chit-ê niā ná-kú ná-siau-khì, in-ūi sī ná-chún tiâu-tî liû-chûn thang
439sī tī thong sè-kan bô koh chi̍t-lâng ê gâu sī khah-tōa tī i-ê . Chit-ê tāi-sîn ū chin-tōa thé-sut ê sim . Tng i siàu-liân tī o̍h--ni̍h chò
440N̂g Tek-phiau siá:-Góa siūⁿ chit-ê sū put-chí oh ìn . Nā-sī Siōng-tè ê Sîn ta̍k só͘-chāi tī-teh ;
441-so͘ in Sat-má-lī-a ê hū-jîn-lâng kóng , “ Pài Siōng-tè bô-lūn chit-ê soaⁿ á-sī Iâ-lō͘- sat-léng , iàu-kín ēng sèng-si̍t ”. Koh kóng ,
442Chú Iâ-so͘ kóng ,“ Ài tòe góa ê tio̍h khek ka-tī pōe si̍p-jī-kè”. Chit-ê ōe sī kóng m̄-thang kiaⁿ kan-khó͘ . Siat-sú nā ē chiàu chit-ê ōe
443kè”. Chit-ê ōe sī kóng m̄-thang kiaⁿ kan-khó͘ . Siat-sú nā ē chiàu chit-ê ōe lâi kiâⁿ , thang tit-tio̍h bô-kè ê pó-pòe . Phì-jū sū, lông
444chi̍t- ê siōng thang kùi tī thiaⁿ-ni̍h hō͘ lâng khòaⁿ : mn̄g-khòaⁿ chit-ê hoat-tō͘ hó á m̄-hó ?
445N̂g Tek-phiau siá : - Góa phah-sǹg chit-ê lí ia̍h sī lióng-lân ê sū . Nā sī hip-siōng sī hó í-sù, hō͘
446chòe ê lâi kiâⁿ . Chhin-chhiūⁿ thâu chi̍t-téng sī khòaⁿ-miā; lūn chit-ê khòaⁿ-miā-ê khiok tio̍h ū tām-po̍h ê kháu-châi , koh ia̍h tio̍h ū
447po̍h ê kháu-châi , koh ia̍h tio̍h ū kì-sìⁿ, chiah ōe o̍h-tit; in-ūi chit-ê kan-kí sǹg-sī in chhiⁿ-mî lâng tē-it hó thàn ê thâu-lō͘. Lâng
448Siat-sú nā bōe o̍h-tit chit-ê chhiùⁿ khek ê thâu-lō͘ , chiū o̍h kiò-koe kiò-lō͘ ; á-sī sì-kòe
449kóng chhiⁿ-mî lâng thang hō͘ i tam-tng thôan-tō ê chit , chiū-sī tùi chit-ê ê kám-kek . Chóng-sī hit lâng i tī Ē-mn̂g ê koe-lō͘ put-chí se̍k
450r,Tn̂g-lâng kóng chit-ê r-jī chhin-chhiūⁿ l-jī ê siaⁿ-im ,m̄-kú sī tōa koh-iūⁿ . Tī i--jī
451lín ê cheh-khì sio̍k tī góan se-le̍k sím-mi̍h go̍eh sím-mi̍h ji̍t . Chit-ê m̄-nā ha̍p tī kin-nî ê lō͘-ēng , ta̍k- nî lóng pêⁿ-pêⁿ sī án-ni
452chhioh-pòaⁿ, chhin-chhiūⁿe7-té chit-ê tô͘ ê khóan-sit.
453chân sū ; ū chi̍t-ê chhiⁿ-mî ê ga̍k-su thiaⁿ-kìⁿ tōa-tōa thé- thiap chit-ê tāi-chì , chiū kí-gī tio̍h tiàu Im-ga̍k-hōe chū-chi̍p lâi chok-ga̍k
454lâng tiâu-tî khì ha̍k-si̍p im-ga̍k kàu chin cheng-kong lâi siat-chiâⁿ chit-ê hōe ; hōan-nā ū sím-mi̍h hó-sū ài chàn- sêng , in chiū chū-chi̍p
455Lūn chit-ê húi-pòng ê ì-sù lán chai sī sím-mi̍h khóan ; chiū-sī lán sìn
456Cheh-khì lâng siông tī chit ê saⁿ-go̍eh chhe saⁿ teh siú cheh; chit-ê kú sòa sêng-chū-jiân, m̄-chai tùi tó-ūi siat-khí, kan-ta sè-thôan
457Koh tī chit-ê chiaⁿ-go̍eh cha̍p-gō͘ mî; lâng kóng sī siōng-gôan-mî, hit ê-hng lâng
458Chū khai Tâi í-lâi í-keng nn̄g-pah- gōa nî lah. Nā sī ko͘-toaⁿ chit-ê hái-sū, bûn-hong iā chin-chió. Tng hit-tia̍p iáu-bōe ji̍p Ji̍t-pún
459m̄- bat siū kà-sī, kiám ē kà-sī i-ê kiáⁿ-jî mah? Koat-tòan bô chit-ê lí-khì. Kó͘- chá lâng khah ū tì-sek ê, iā ū khòa-lū chit-ê tāi
460bô chit-ê lí-khì. Kó͘- chá lâng khah ū tì-sek ê, iā ū khòa-lū chit-ê tāi-chì, bat tù Lú-ha̍k chheh. Chhin-chhiūⁿ Lâu Hiòng ê Lia̍t-lú
461 khóan . Ta-po͘ lâng iàu-kín tio̍h thì-thâu, pīⁿ thâu-chang. Tùi chit-ê tāi-chì hō͘ lán thang chai, Lêng-jio̍k pa̍t-la̍ng sī lêng-jio̍k ka-
462Kàu Ji̍t-pún lâi ê sî ū tùi in kóng- khí chit-ê tāi-chì. In thiaⁿ-liáu chin hoaⁿ-hí, iā ū chhe lâng chiap i-ê kang.
463 sǹg-siàu, tôaⁿ-khîm. Iā o̍h lia̍h-lêng ê hoat, āu-lâi thang ēng chit-ê chò thâu- lō͘ thàn-chîⁿ. Ū-ê ê-hng sî chhut khì thàn chi̍t-nn̄g
464Taⁿ góan ū thiaⁿ-kìⁿ kóng Ji̍t-pún ū tiāⁿ-tio̍h ê ì-sù beh tòng chit-ê a-phiàn ; hiān-kim teh chia̍h-ê khiok iáu-kú thang chia̍h; chóng-sī
465thàn chîⁿ. Ǹg-bāng lán Eng-kok ê koaⁿ thang siū kám-tōng, lâi o̍h chit-ê hó bô͘-iūⁿ.
466-tī khì tī Hoa-giâm(Kegon no taki) ê chúi-chhiâng tâu-chúi-sí. ( Chit-ê chúi-chhiâng kīn tī chi̍t-ê chhut-miâ ê siâⁿ, kiò-chò Ji̍t-kong
467“ Khoah-tōa--ah ! Chit-ê thiⁿ-tē. Kú-tn̂g ah! chit ê kó͘-kim. Ēng 5 chhioh sió-sè ê seng-khu
468mah? Ho-lé-sió ( chiū-sī Tek-kok chò Tia̍t-ha̍k chheh ê Sian-siⁿ ) chit-ê Sian-siⁿ só͘ káng-kiù ê Tia̍t-ha̍k kàu-bóe ū sím-mi̍h lō͘-ēng ta̍t
469Chit-ê lâng i khiok chai bān-hāng-mi̍h, sè-kan bô lâng káng-kiù ē-tit-chīn.
470, “ Chá-khí thiaⁿ tō-lí ê-hng chiū khó-í sí ”, chóng káⁿ m̄-sī chit-ê ké-soeh. Lán hiān-sî o̍ah--teh thiaⁿ tō-lí ê lâng, tio̍h chhì-mn̄g
471bat; nā bô sī khang-khang (I Thê.1 : 5 ). Kiám m̄-sī chhin-chhiūⁿ chit-ê lâng kan-ta pîn khu-khu ê kiàn-sek, beh lâi káng-kiù tōa-tōa ê
472bat sî-bū ê hó sim pêng-iú chhut-la̍t chàn-sêng, lâi saⁿ-kap chiâⁿ chit-ê tāi-chì, thang hō͘ tāi-ke saⁿ-tâng kiâⁿ chiūⁿ bûn-bêng ê tē-pō͘;
473kiōng tē-tāng 87 pái, tiong-kan 7 pái hō͘ lâng khah ē chai. Iū-koh chit-ê 4 go̍eh 14 kè-kiōng tāng 18 pái, tī 3 tiám kap 8 tiám hit-chām chám
474Kàu-sū phài góa lâi tòa. Iā bô tiúⁿ-ló, chí-ū chi̍t-ê chi̍p-sū; chit-ê kàu-hōe sī sio̍k Tâi-lâm ê chi-hōe, lī Tâi-lâm-siâⁿ 2 phò͘ tn̂g
475Chun-kùi kám ū hok-khì? Chit kīn-lâi Tek-kok chit-ê chin chhut-miâ ê cháiⁿ-siòng, phòa-pīⁿ chiū kóng, “góa ê pēⁿ sī
476Chun-kùi kám ū hok-khì? Chit kīn-lâi Tek-kok chit-ê chin chhut-miâ ê cháiⁿ-siòng, phòa-pīⁿ chiū kóng, “góa ê pēⁿ sī
477Hoat-kok, Sūi-sū-kok, chā-hng ū lâng chin lóe-chì kin-ná-ji̍t thiaⁿ chit-ê siau-sit chiū hoaⁿ- hí kàu lâu ba̍k-sái. Chā-hng ū lâng siūⁿ beh
478khó͘-hái; sè-kan lâng khah chē lóng sī kan-khó͘ lâng. Khòaⁿ tó chit-ê m̄ bat khàu, tó chi̍t-ê m̄ bat háu lâu ba̍k-sái thó͘-khùi.
479chèng tùi lâng kóng, chiū góa lâi Tiong-kok só͘ kau-chiap ê lâng chit-ê sǹg sī tē it sìn-si̍t.
480chāi tī-teh , bōe kiâⁿ-kàu nā-tiāⁿ. Kàu kū-nî siū koaiⁿ ê sî chit-ê su-liām ná chhiong-móa . Kàu chit-sî sī ke̍k-hó ji̍p hōe ê sî-kî
481kap chìn-pō͘ só͘ chèng-bêng ê kì-lio̍k tī-teh. Góan chiah-ê kóng chit-ê kàu iâⁿ-kòe pêng-siông, m̄-sī su-khia ê ì-kiàn, sī ū lāi-gōa
482i-seng ê ōe ū iáⁿ sī ū iáⁿ, iáu-kú hia ê só͘-chāi chīn-hn̄g ; chit-ê Tâi-ôan ê hái-sū kap hia bô siāng ; sui-jiân tī-hia ē án-ne, chong
483Taⁿ thang chai-iáⁿ chit-ê pēⁿ àn-chóaⁿ ū tiāⁿ-tio̍h ê sî-chūn teh hoat kôaⁿ-jia̍t, kiám-chhái
484chhâ chai, sòa hō͘ i thâi. Āu--lâi pêng-iú tùi hia kòe, ū chiong chit-ê tāi-chì lâi kap i tām-lūn, chiah chai sī kim-phiò. Ku̍t chhut-lâi
485ūi āu--lâi chit tiuⁿ bô koh lō͘ ēng; lâng nā ē-tit-thang ji̍p kàu chit-ê só͘-chāi ún-tàng m̄-bián kiaⁿ hō͘ lâng kóaⁿ tò-tńg. Góa hit-sî
486téng-bīn khàm-ìn, kah i kàu Thiⁿ-siâⁿ ê mn̂g chiàⁿ kiáu-la̍p, kap chit-ê tāi- chì ū saⁿ chhin-chhiūⁿ. Góa chìn-chêng kàu
487siaⁿ ê lâng bô khah po̍h, pêⁿ-pêⁿ sī tit-tio̍h Ông ê chhiò- iông-chit-ê chhiò-iông thong Au-lô- pa chiu lóng chai, tùi án-ni só͘-í chiàⁿ
488it tōa ê êng- hôa kap kôan-lêng sī bô lōa-kú khòai kòe ê. Taⁿ chit-ê bián-liû m̄-sī Í-oa ông ê, sī kui tī Jiâu-lí ông.
489Hiān-kim góa phài khì kóng hō͘ Tiong-kok lâng chai, chit-ê chhiáⁿ-thiap lāi in iā ū hūn. Lín tio̍h thè in kî-tó, hō͘ in thiaⁿ
490lóng-chóng bē chè-chō--tit, beh chiong chi̍t-chheng bān gîn kā i bé chit-ê lī-kôan; chit-ê kek ki-khì ê lâng í-keng ín i. Chit-ê lâng sī lán
491-chō--tit, beh chiong chi̍t-chheng bān gîn kā i bé chit-ê lī-kôan; chit-ê kek ki-khì ê lâng í-keng ín i. Chit-ê lâng sī lán Eng-kok Tiúⁿ-ló
492gîn kā i bé chit-ê lī-kôan; chit-ê kek ki-khì ê lâng í-keng ín i. Chit-ê lâng sī lán Eng-kok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe ê tiúⁿ-ló.
493Nā tùi chit-ê bān-ok-thong-kû mn̂g- lō͘ ji̍p, kó-jiân ū-iáⁿ kàu-bóe tio̍h bia̍t
494choan teh hō͘ Chú-ji̍t-o̍h ê Sian-siⁿ kap ha̍k-seng tha̍k--ê. Chit-pang chit-ê cha̍p-chì ê chú- pit ū khì Tâi-ôan sûn-sī;tńg-lâi liáu chiū ēng
495phòng- lòng ná chhin-chhiūⁿ tāng ê mi̍h teh lo̍h--lâi ê siaⁿ. Siâng chit-ê sî-chūn hit- ê teh tńg ê ki-khì(roller)li-li lè-lè hiáng kàu m̄-
496 hit tè chio̍h sī Soat-chú tìm-lo̍h- khì--ê chiū hiâm i kóng,“Lí chit-ê gín-ná iā chin chiān-thâng--lah!”Soat-chú ìn kóng,“M̄-sī án-ni,
497Kòe gō͘-la̍k go̍eh-āu, ū chi̍t mê chi̍t tīn ka-lé lâi phah chit-ê thn̂g-phō͘. Hit-tia̍p chi̍t-ê Tâi-ôan gín-ná lâi āiⁿ Soat-chú cháu
49843 nî chhun-thiⁿ lâi Tang-kiaⁿ thàm-mn̄g kun, ū chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ chit-ê hōe ê o̍ah-tāng. Kàu taⁿ hōe ê hêng-sek sui-jiân ké-ōaⁿ, nā-sī
499seng ná bat, ia̍h chèng-hú ōe-seng chin giâm-tiōng. Taⁿ hó-táⁿ ēng chit-ê tāi-lio̍k lâi gī-lūn.
500Taⁿ ēng chit-ê lâi chò phì-jū. Sèng-keng kóng Iâ-so͘ sī thiⁿ lo̍h-lâi ê piáⁿ;
�W�L500���A�t�μȮ�kan-na�C500�����