台語文語詞檢索系統─查詢[ché-ché] ê結果
1ba̍k-sái kóng) Ah! Góa só͘ thiàⁿ ê sió-tī-á lí kiám thang kap ché-ché pun-khui mah!! (koh tùi lāu-bú kóng) A-bú í-góa kiám bô sím-mi̍h
2美: (thiaⁿ tio̍h eⁿ-á teh háu ê siaⁿ, chui kín cháu chhut-lâi) ché-ché lâi lah! m̄-thang háu, m̄-thang háu. (Tùi lô͘-úi tiong phō eⁿ-á chhut
3pia̍t-sè ê sî, si̍t-chāi chin khó-lîn. Hit tng-sî Lí sió-chiá ê ché-ché chiah 7 hòe, i pún-sin 4 hòe, sió-mōai tú chhut-sì. Lāu-pē tong-