�x�y��y���˯��t�΢w�d��[a-ko] ê���G
14. Sì ji̍t a-ko chhōa a-só,
2 chhiat-bōng hu-kun sêng-kong. Hūi-bí thâu kàu bóe sī chàn-sêng a-ko ê chiân-chìn. Kàu-bóe siūⁿ kóng m̄-thang kap lâng sit-iok, chiū
3chhéng-an. Lîm tiúⁿ-ló chai in nn̄g-ê tha-tú-á tek-khak sī ūi in A-ko teh kî-tó lâu-ba̍k-sái, in-ūi khòaⁿ in nn̄g-ê ba̍k-chiu-phôe ham-ham
4chiáu-á khó-ài ê sió-mōai tī hn̄g-hn̄g cháu óa lâi chiap-i, kiò A-ko ê khóan-sit. Chóng-sī i ê ba̍k-chiu ê sī-sòaⁿ sī ti̍t-ti̍t khòaⁿ
5thau-thiaⁿ ōe, tùi pîn-phāng khòaⁿ chit ê chheng-liân hóng-hut kap A-ko beh siāng-bīn, só͘-í kak-tek hui-siông ê ài-bō͘. Hūi-bí kín cháu
6chin ài khòaⁿ chit ê chheng-liân ê bīn, in-ūi án-chóaⁿ hiah sêng A-ko ê bīn, só͘-í hó táⁿ koh gia̍h-thâu ēng ba̍k-bóe kā i khòaⁿ-māi
7kèng lí chòe góa ê ko-ko ê ha̍k-heng, kám-siā lí kòe-khì tùi góan A-ko ê hó-ì. Nā-sī khah chhim ê sū, chit sî góa bô teh siūⁿ.
8Hūi-bí: “Góa ê a-ko Khó͘ sian-siⁿ sī lāi-kho-i, i lâi hō͘ góa ê a-ko khòaⁿ. Ji̍p-īⁿ
9Hūi-bí: “Góa ê a-ko Khó͘ sian-siⁿ sī lāi-kho-i, i lâi hō͘ góa ê a-ko khòaⁿ. Ji̍p-īⁿ tī thâu-téng tē 2 hō sek. Góa ê a-ko tùi pēⁿ-īⁿ
10hō͘ góa ê a-ko khòaⁿ. Ji̍p-īⁿ tī thâu-téng tē 2 hō sek. Góa ê a-ko tùi pēⁿ-īⁿ tò-lâi ū teh kā góa kóng. Góa iā pòaⁿ-sìn pòaⁿ-gî
11Ē-kiâⁿ ê sî, Chin-seng chhōa Bûn-lí khì sì-kè thit-thô. Ām-sî A-ko Chheng-liû chiū ká i liām gín-ná koa, chin gâu liām, iā chin gâu
12Kat-la-tí kóng, “A-ko tē-it ōe.”
13 thiaⁿ-kìⁿ, tah-chhiú chin hoaⁿ-hí kóng, “Chit ê chin-chiàⁿ hó lah, a-ko ū peng-ôe tāi-ke to ū mī thang chia̍h, góa lēng-gōa ū chi̍t ê mī
14í Cha-li̍p kap Pí-tek só͘ kóng ê ōe in m̄ chai. Kat-la-tí tùi i ê a-ko kóng, “Lí khòaⁿ chit pái ê Sèng-tàn sī cháiⁿ-iūⁿ ê khòai-lo̍k,
15Kat-la-tí tùi Hêng-sū kóng, “A-ko, lí khòaⁿ, chit ê sió-chiá chin hó khòaⁿ, chin súi, koh un-jiû, chin
16tī Hek-tek só͘ ta̍h ê tōe, ǹg-ē ku̍t khí-lâi, i ê sió-bē kóng, “A-ko chòe sím-mi̍h sū ?”
17 iūⁿ. Chi̍t-ke hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí ûi chē teh chia̍h, Kat-la-tí kóng, “A-ko,lí tio̍h kín-kín khì sio̍k-hôe hit siang peng-ôe.”
18Chit sî Kat-la-tí tò-lâi, thiaⁿ-kìⁿ chit ê ōe chiū thî-khàu kóng, “A-ko, lí eng-kai tio̍h khì, lâi pò-tap i-seng ê tōa-un, to̍k-to̍k a-ko khì
19, “A-ko, lí eng-kai tio̍h khì, lâi pò-tap i-seng ê tōa-un, to̍k-to̍k a-ko khì liáu, lán ke-lāi bô lâng thang chiàu-kò͘, chái-iūⁿ ōe kè ni̍h
20mn̄g khòaⁿ sī cháiⁿ-iū? Hūi-bí ná khàu ná kóng, Án-niá ó!! góan a-ko ah kóng sí-khì ah leh! âⁿ-âⁿ"! A-ko-ó!! Lîm Tiuⁿ-ló-niû thiaⁿ chi̍t
21khàu ná kóng, Án-niá ó!! góan a-ko ah kóng sí-khì ah leh! âⁿ-âⁿ"! A-ko-ó!! Lîm Tiuⁿ-ló-niû thiaⁿ chi̍t-ê chú án-ni lek-lo̍h--khì. Ek-sam
22iā chin ài lâu i tiàm-leh ài kap i kóng-ōe, in-ūi sī chhin-chhiūⁿ A-ko koh-o̍ah. Só͘-í kap i chin chhin-bi̍t, kóng-ōe lâi siū an-ùi; ū-sî