�x�y��y���˯��t�΢w�d��[分拆] ê���G
1德,若有機會,我chiah khoaⁿ-khoaⁿ-á分拆hō͘ 你聽,我khà chit通電話上主要--ê
2「我老--lah,生命m̄知e昏抑早起,所以寫一張遺書,分拆我ê產業,ài請你khàm印做証人。」伊就讀遺書hō͘我聽,逐項不止平正,字句亦真斟酌,凡若著提議要緊ê所在,攏總分明清楚,無絲毫撲ka落,亦無亂ê所在。我聽了,奇怪伊用心齊到,路尾寫這句講:「我ài證明死ê時,我是深深倚靠耶穌基督ê大功勞,我thang
3mi̍h件,hit 個mi̍h件m̄ 是用教--ê、m̄ 是用理論分拆--ê,mā 無需要用來辯論。Tī lán 心內
4族,人叫做排灣,卻無偌濟人,照in講,in chham 後山知本ê傀儡是像族,向時有分拆,tī hia ê人額較濟。Iáu 有一族號做A-
5個語系內底koh一直拆做真濟ê 姊妹語。仝一個語言到底分拆、變化到啥物程度,才叫做是兩個無仝ê 語言?這就是方言
6有人beh 罵我講痟話!我m̄是講痟話,是講實在。請聽我分拆
7gâu 人所講--ê,佮我家己所有詳細想了ê 結果,分拆tī 列位ê 面前,若會thang 做逐家些少ê
8是án-ni,怎樣才是愛?以下請分做5 chām 來分拆。因為愛有3項ê 要素佮有兩項ê 條件。