Click to go to Home page

  蕃薯園布袋戲團 
 

      台灣白話字     
 

      台語進步社     


        其他資訊       
Click to go to HCH page
蕃薯園布袋戲團
蛇郎君 布袋戲

讀台灣羅馬字請先去  http://www.phahng.idv.tw  ,
download 並安裝 TP(Taiwanese Package)

    多你對蕃薯園布戲團 kap () Boston台語進步 社 ê () 支持。

     (我們)t„ () 海外Boston ê 一群疼惜台灣 ê 台灣人,koh () 疼惜咱 (我們)  ê 母語--台語文。
   自從阮 2002 2 t„  Boston台灣同鄉會 ê 年會晚會中, 演出陳雷先生 ê 話劇《有耳無 嘴》以後, 阮成立了台語進步社, 來學習台語文及推廣台語文。 200212 月, koh 成立了「蕃薯園布袋戲團」 20031 t„  Boston台灣同鄉會 ê 年會晚會中, 演出陳清風教授編寫 ê台灣民間故事布袋戲《蛇郎君》,藉 tiõh () 學習 kap 演出 ê 機會, h³ () koh-khah () ê 人了解台語 ê súi () 以及台語文 ê 推廣 kah 使用 對咱台灣人 ê 重要性。
  現此時,t„ Lí Khîn-höa° (李勤岸)教授 kap Lim Chuniok (林俊育)先生 ê 指導下, 阮分做兩班每一個月各聚集一 pái () 來學習台灣羅馬字,研讀台語文章, koh-khah 有意義 ê 是, 幫助校正 kap 研究台 日大辭典翻譯成台華 英大辭典》中  ê 台語諺語 ê 研究 kap 追源。
  真歡迎大家來阮  ê 網站參觀  http://groups.yahoo.com/group/tps_boston
 
koh-khah 歡迎住 t„ Boston 地區 ê 同鄉, 不只參觀網站, koh 來參加咱台語進步社 ê 活動, 共同為 tiõh 台語文 ê 推廣來打拼。

Created for HCH by Lim Hong-bin. 請 指教.