Tai5-oan5 Kau3-hoe7 Kong-po3 台灣教會公報 869號  第14頁
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò 台灣教會公報 869號 台灣教會公報社 1961
操作說明:利用mouse中間ê鈕仔,會當放大、縮小圖片,嘛thang用mouse倒爿共圖片徙位。
目前是第14/28
第1頁 上尾頁
頂1頁 下1頁
頂5頁 下5頁


轉去本系統
戀戀台語文
台語華語辭典